18 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 09 Ağustos 2017 07:55

Dar­be­ci­le­ri ki­ta­bın­da yazan ko­mu­tan Didim'de

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

Dar­be­ci­le­ri ki­ta­bın­da yazan ko­mu­tan Didim'de

Bal­yoz Da­va­sı mağ­du­ru emek­li Jan­dar­ma Kur­may Albay Mus­ta­fa Önsel, yaz­dı­ğı 'Ağa­cın Kurdu - Fet­hul­lah'ın As­ker­le­ri' adlı ki­ta­bın­da adı geçen ve darbe gi­ri­şi­min­de önem­li rol oy­na­yan 20 su­bay­la il­gi­li bil­gi­le­ri nasıl top­la­dı­ğı­nı an­la­tı­yor. Önsel, özel­lik­le 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­min­den sonra büyük oku­yu­cu kit­le­le­ri­ne olu­şan ki­ta­bı­nı Didim AL­tın­kum 13. Ya­zar­lar Fes­ti­va­li stan­dın­da im­za­la­dı. Önsel, ki­ta­bın­da yaz­dık­la­rı­nın, FETÖ mağ­dur­la­rı­nın ce­za­evin­de an­lat­tık­la­rı kı­rın­tı­la­rın top­lan­ma­sın­dan sonra olu­şan bir çığ­lık ol­du­ğu­nu söy­le­di. Emek­li Kur­may Albay Mus­ta­fa Önsel'in ki­ta­bın­da ad­la­rı­nı yaz­dı­ğı Kor­ge­ne­ral Metin İyidil, Kur­may Albay Sami Balcı, Kur­may Bin­ba­şı Hakan Erol, Kur­may Bin­ba­şı Özkan Öz­genç, Kur­may Albay Ekrem Kü­çük­ber­ber, Tuğ­ge­ne­ral Ali Kal­yon­cu, Adli Mü­şa­vir Mu­har­rem Köse, As­ke­ri Yar­gı­tay üyesi Tur­gay Öz­top­rak, Ge­nel­kur­may As­ke­ri Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Seyfi Bul­duk, Tuğ­ge­ne­ral Hi­da­yet Arı, Kur­may Albay Ömer Kulaç, Tu­ğa­mi­ral Hasan Kulaç, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Özel Kalem Mü­dü­rü Kur­may Albay Ra­ma­zan Gözel, Ge­nel­kur­may As­ke­ri Sav­cı­sı Albay Ali Müj­dat Eski'nin, darbe gi­ri­şi­min­de önem­li gö­rev­ler üst­len­di­ği or­ta­ya çıktı.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü