19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Perşembe, 10 Ağustos 2017 15:33

EŞKİYA DİDİM’E HÜKÜMDAR OLMUŞ KURUMLARIN HABERİ YOK

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

EŞKİYA DİDİM’E HÜKÜMDAR OLMUŞ

KURUMLARIN HABERİ YOK

KIYI İŞGALLERİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıl  Akbük'ten Mavişehir'e kadar uzanan 55 kilometrelik sahili, ticari faaliyetleri için kullanan işgalcilerden temizlemek için kıyı tespit komisyonu kurularak işgallere karşı tedbirler ve uygulanmış ve bazı cezalar kesilmiş ve bazı yerlerde yıkılmıştı.

Birçok kamu kurumunun temsilci göndererek oluşturduğu Kıyı Tespit Komisyonu, sahillerindeki yasa dışı işgal ve uygulamalara karşı mücadele başlatmış Didim Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan komisyonda, Belediye, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Vergi Dairesi, Mal Müdürlüğü, Kadastro, Toplum Sağlığı ve Liman Başkanlığı temsilcileri yer almıştı. Komisyon, sahil ve plajları halkın hiçbir kısıtlama olmadan kullanması için çalışmalara başlarken, plajlarda şemsiye, şezlong satan, kamu alanında büfe, tezgah ve çeşitli yöntemlerle satış yapan, kıyıları tel örgü, barikat ve tabelalarla kapatanlara cezalar uygulanmıştı.

Didim Kıyı Tespit Komisyonu'nun toplantısına Didim Kaymakamı İskender Yönden başkanlık etmiş, Belediye Başkanı Deniz Atabay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürkan Kabakçı, O günlerdeki İlçe Emniyet Müdürü Özgür Selçuk, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Erkan Özbek, Vergi Dairesi Müdürü Aziz Sarı, Mal Müdürü Cenap Kardoğan, Milli Emlak Müdiresi Seyhan Iltemis, Kadastro Müdürü Sadık Yıldırım, Toplum Sağlığı Müdürü Dr. Mehmet Öncel ve Turizm Danışma Birimi sorumlusu Ali Yeler katılmıştı.

Didim Kaymakamı İskender Yönden, plaj, kumsal ve sahillerin her türlü işgalini kaldırmakta kararlı olduklarını belirterek, mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Yönden, "Hiç kimse veya işletme sahilleri, kıyı ve kumsalları kapatamaz. İki ekip oluşturduk. Ekibin birisi Akbük'ten, diğeri Mavişehir'den denetim ve tespitlerine başladı. Yasaya aykırı iskeleler ve yapılar belediye ekiplerince yıkılıyor. Emniyet ve jandarma olarak güvenlik güçlerimiz de bu çalışmalara destek veriyor" demişti.

Kaymakam İskender Yönden, Aydın Valiliği'nin emri doğrultusunda bu çalışmaların yapıldığını belirterek "İskeleler yasal hale getirilmeli, hukuki çerçeve içerisinde başvurusu yapılmalıdır. Aksi halde bunların tamamı yıkılıyor. Bunla ilgili daha önce tebligatlar yapılmıştı. Yasa dışı uygulamaların tümünü kaldırıyoruz. Didim kıyılarının tamamı herkesin ücretsiz kullanımına açıktır" demişti.

Bu sözlerin üzerinden 1 yıl dahi geçmeden durum eskisinden beter hale geldi. Kıyılardaki koruma ve düzenlemelerin belediyelerin yetki sorumluluk alanı içinde olan, mücavir alanlarda  bulunan kıyı ve kenarlardaki düzenlemenin yasalarla ve yönetmeliklerle  belediyelerin denetiminde olması sebebiyle kaymakamlık resmi yazı ile bildirmiş  ve o günden sonraki uygulamayı belediyenin uhdesine bırakıldığı anlaşılmıştı.

Didim Belediyesi ekipleri Akbük  yolunda Uslu sitesi önündeki bir çok işyerini de bu dayanakla kaldırmış, siteni önündeki plajı halkın kullanımına açtığını duyurmuştu. Şimdi burada şezlong ve şemsiye satılıyor makbuz veya fiş benzeri bir karşılıkta verilmiyor.

5 yıldızlı bir otelin önündeki plaja otelin yaptırdığı düzenleme de polis denetiminde ve zabıta kuvvetiyle de sökülmüş başka bölgelerde de denize uzanan paslı demirlerle yapılmış iskelelerde kaldırılması için vatandaşlara bildirimde bulunulmuş böyle bir işyeri yapılacaksa yasal ruhsat ve iznin alınması gerektiği duyurulmuştu.

Kulakçı koyundaki çadırları ve karavanları da kaldıran Didim Belediyesi plajların halkın olduğunu belirerek çeşitli koylardaki şezlong ve şemsiye satışını engellemiş buralardaki barakaları yıkmıştı. Şimdi  ise vatandaş 3 katlı prefabrik konut yapmış ve lokanta açıp menüyü belirlemiş fiyat listesi asmış.

Tüm bu ve benzeri uygulamalar Didim’in tüm koyarında gözden uzak ve denetimsiz, olarak yapılmaya önce baraka, kulübe gibi olan işyerleri daha sonra sabit mekan haline dönüştürülmeye devam ediliyor.

Belediyelerin konuyla ilgili yetkilerine ilişkin düzenlemeler “Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik” ile yapılmış.

Buna göre bu yönetmeliğin 4. Bölüm’ünde  Sahil Şeridi, Sahil Şeridinde Planlama ve Yapılanma bölümündeki 17 madde şu şekilde

Sahil şeridinde Planlama

Madde 17- Sahil şeridinde uygulama imar planı yapılıp onaylanmadan uygulamaya geçilemez. Tamamen veya kısmen yapılaşmamış sahil şeritlerinde yapılacak plânlar: Kanunun 5 inci maddesindeki esaslar dikkate alınarak aşağıdaki şekilde düzenlenir.

Sahil şeritlerinin birinci bölümünü içeren uygulama imar planları, tümüyle açık alan olarak toplumun kullanımına tahsis edilecek şekilde düzenlenir. Bu alanlarda sadece yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları, seyir teras ve alanları ile bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan rekreaktif amaçlı kullanımlar ile bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirlenen yapı ve tesisler yer alabilir. Bu alan içinde toplumun yararlanmasına açık yapılar da dahil olmak üzere başka hiç bir yapı ve tesis yapılamaz.

Yine aynı yönetmeliğin  5. Bölümünde  Kontrol ve İmar Mevzuatına Aykırı Yapı ile ilgili olarak ta yetkinin belediye sınırları içinde ise yetkinin belediyelerde olduğun belirtiyor.

Yönetmeliğin ilgili maddesi de şöyle

Kontrol

Madde 19- Kıyılarda, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda ve sahil şeritlerindeki uygulamalar ve bunların kontrolü belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dışında valiliklerce yürütülür.

İlgili bakanlıkların teftiş ve kontrol yetkileri saklıdır. Yapılan işlemlerden Bakanlığa bilgi verilir.

Kanun kapsamında kalan alanlar belediye veya valiliklerce imar mevzuatına aykırı yapılanmaların önlenmesi amacıyla sürekli denetim altında tutulur. Bu amaçla gerekli tüm önlemler valilik ve belediyelerce alınır.

İmar Mevzuatına Aykırı Yapı

Madde 20- Kıyılarda, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda ve sahil şeritlerinde kanun, plan ve yönetmelik hükümlerine uyulmadan ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapılması halinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesi hükümleri uyarınca, aynı kanunda belirlenen yasal süreler içinde gerekli işlemler yapılır.

Bu işgaller ve yapılaşmalarla ilgili cezalar da şu şekilde

Kıyı Kanunu kapsamında kalan alanlardaki uygulamaların kontrolü; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye, dışında ise valilikçe yürütülüyor. Peki kıyı şeridinde ruhsatsız yapı cezası nedir? İşte kıyı kanunu cezaları..

Kıyı Kanunu Cezaları.. Madde 15 – (Değişik: 23/1/2008 – 5728/466 md.) Kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engelleri oluşturanlara ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Ayrıca oluşturulan engellerin beş günden fazla olmamak üzere belirlenen süre zarfında kaldırılmasına karar verilir. Bu süre zarfında engellerin ilgililer tarafından kaldırılmaması halinde, masrafı yüzde yirmi zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacaklarının tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere kamu gücü kullanılmak suretiyle derhal kaldırılır.

Kabahatin tekrarı halinde, ceza üst sınırdan verilir. Birinci fıkrada sayılan yerlerden kum, çakıl alanlara üçbin Türk Lirasından onbeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Birinci fıkrada sayılan yerlere moloz, toprak, cüruf, çöp gibi atık ve artıkları dökenler, atılan veya dökülen maddenin niteliğine, çevreyi kirletici ve bozucu etkisine göre Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu veya Çevre Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkralarda sayılan fiillerin kıyının doğal yapısını bozacak bir etki meydana getirmesi halinde, daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, failleri hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

Birinci fıkrada sayılan yerlerde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapı yapan kişilere Türk Ceza Kanunu veya İmar Kanunu hükümlerine göre verilecek ceza bir kat artırılır. İlgili kanunlarda belirtilen makamların yetkileri saklı kalmak üzere, bu maddede belirtilen idarî yaptırımlara karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.

Son değişiklik Perşembe, 10 Ağustos 2017 16:31
mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü