24 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cumartesi, 19 Ağustos 2017 13:07

SERİNLE­MEK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE BO­ĞUL­DU

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

SERİNLE­MEK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE BO­ĞUL­DU

Se­rin­le­mek için de­ni­ze giren bir kişi bo­ğu­la­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.

Edi­ni­len bil­gi­ye göre, eşiy­le bir­lik­te tatil ama­cıy­la Didim’de ya­şa­yan da­yı­sı­nın ya­nı­na gelen Erdal Ağaç (37), se­rin­le­mek için de­ni­ze girdi. Kı­yı­dan uzak­la­şan ve yüzme bil­me­yen şahıs, daha sonra de­niz­de çır­pın­ma­ya baş­la­dı. Şahsı fark eden kı­yı­da­ki bir kişi Ağaç'a mü­da­ha­le ede­rek kı­yı­ya çı­kar­dı. Olayı gö­ren­ler du­ru­mu 112 acil ser­vis ekip­le­ri­ne ve Po­li­se bil­dir­di.

112 acil ser­vis ekip­le­ri­nin ilk mü­da­ha­le­si­nin ar­dın­da şahıs has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lır­ken ya­pı­lan tüm mü­da­ha­le­le­re rağ­men kur­ta­rı­la­ma­dı. Sav­cı­lık in­ce­le­me­si­nin ar­dın­dan şahıs otop­si için İzmir Adli Tıp Ku­ru­mu­na gön­de­ril­di.

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü