19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Salı, 29 Ağustos 2017 14:19

DİDİM BELEDİYE BAŞ­KA­NI A.​DENİZ ATA­BAY’IN 30 AĞUS­TOS ZAFER BAY­RA­MI KUT­LA­MA ME­SA­JI

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

DİDİM BELEDİYE BAŞ­KA­NI A.​DENİZ ATA­BAY’IN 30 AĞUS­TOS ZAFER BAY­RA­MI KUT­LA­MA ME­SA­JI

30 Ağus­tos 1922 ta­ri­hi, Türk Ulu­su­nun Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ön­der­li­ğin­de ver­di­ği ba­ğım­sız­lık mü­ca­de­le­si­nin, ta­rih­te eşine az rast­la­nır bir kah­ra­man­lık des­ta­nı­dır.

Türk ulu­su­nun, 95 yıl önce, yok­luk­lar için­de inanç, ka­rar­lı­lık, azim ve ce­sa­ret­le ver­di­ği ba­ğım­sız­lık mü­ca­de­le­si, bir­li­ği­mi­zin, ge­le­ce­ği­mi­zin ve gü­cü­mü­zün gü­ven­ce­si­dir. Türk ulu­su­nun tek bir yürek ve yum­ruk ha­lin­de bir­le­şe­rek gös­ter­di­ği ce­sa­ret, kah­ra­man­lık ve vatan sev­gi­si, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti’nin yük­se­li­şin­de­ki en sağ­lam yapı taş­la­rın­dan bi­ri­dir.

Ulus ola­rak ortak he­de­fi­miz, Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün dev­rim­le­ri­ne, il­ke­le­ri­ne son­su­za kadar sahip çı­ka­rak çağ­daş, laik ve de­mok­ra­tik Cum­hu­ri­ye­ti her zaman ko­ru­mak­tır. Ulu Önder Mus­ta­fa Kemal’in ilke ve dev­rim­le­ri, O’nun ışığı her zaman uf­ku­mu­zu ay­dın­la­ta­cak, biz­le­re güç ve­re­cek­tir.

Büyük za­fe­ri Türk ulu­su­na ar­ma­ğan eden Ata­mı­zı ve kah­ra­man­la­rı­mı­zı bir kez daha min­net ve şük­ran­la anı­yo­rum.

Ruh­la­rı şad olsun.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü