23 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 30 Ağustos 2017 15:14

Vali Köşger Tatilcilere Trafik Kurallarına Uymayı Önerdi

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

Vali Köşger Tatilcilere Trafik Kurallarına Uymayı Önerdi

Aydın Valisi Yavuz Selim Köş­ger Kur­ban Bay­ra­mı me­sa­j yayınladı.

Vali Köşger mesajında ; “Bugün mil­let­çe, sevgi, saygı ve hoş­gö­rü at­mos­fe­ri­nin yoğun ola­rak ya­şan­dı­ğı, dar­gın­lık­la­rın ve kır­gın­lık­la­rın unu­tul­du­ğu, kar­deş­lik duy­gu­la­rı­nın do­ru­ğa ulaş­tı­ğı bir Kur­ban Bay­ra­mı­na daha ka­vuş­ma­nın mut­lu­lu­ğu içe­ri­sin­de­yiz.

 

Bay­ram­lar; dost­luk ve kar­deş­lik duy­gu­la­rı­nın can­lan­dı­ğı, yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma ge­le­ne­ği­nin ya­şa­tıl­dı­ğı, bir­lik ve be­ra­ber­lik bi­lin­ci­nin ön plana çı­kar­tı­la­rak top­lum­sal ba­rı­şın tesis edil­di­ği gü­zi­de zaman di­lim­le­ri­dir.

Dini bay­ram­la­rı­mı­zın oluş­tur­du­ğu bu ma­ne­vi or­tam­la­rı ta­şı­dık­la­rı anlam ve öneme uygun ola­rak kut­la­ma­lı; se­vin­ci­ni, coş­ku­su­nu, yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma duy­gu­la­rı­nı ha­ya­tı­mı­zın her gü­nü­ne ta­şı­ya­bil­mek için daha çok çaba gös­ter­me­li­yiz.

 

Öze­lik­le bu gün­ler­de bir­bi­ri­mi­ze ve ül­ke­mi­ze karşı so­rum­lu­luk­la­rı­mı­zı daha çok ha­tır­la­ma­lı­yız. İnsan­lı­ğın ba­rı­şa daha fazla ih­ti­ya­cı ol­du­ğu bu gün­ler­de Bay­ra­mın, çev­re­miz­de­ki yakın coğ­raf­ya­dan baş­la­ya­rak ça­tış­ma or­tam­la­rı­nın sona er­me­si­ne ve­si­le ol­ma­sı­nı ve biz­le­re mut­lu­luk, zen­gin­lik ve daha mü­ref­feh bir ha­ya­tın ka­pı­la­rı­nı aç­ma­sı­nı di­li­yo­rum. “ dedi.

Vali Yavuz Selim Köşger  mesjını şu sözlerle tamamladı ; “

Köklü ta­ri­hi ve kül­tü­rel mi­ra­sı ile ge­le­nek ve gö­re­nek­le­ri­mi­zin özen­le ya­şa­tıl­dı­ğı Ay­dı­nı­mız­da da bu hoş­gö­rü ve barış or­ta­mı­nın devam ede­ce­ği­ne yü­rek­ten ina­nı­yor, Bay­ra­mın ül­ke­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze ve tüm in­san­lı­ğa barış, kar­deş­lik ve huzur ge­tir­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum.

Ül­ke­si ve va­ta­nı için can­la­rı­nı veren şe­hit­le­ri­mi­zi ve ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le anar­ken, tüm hal­kı­mı­zın Kur­ban Bay­ra­mı’nı en içten di­lek­le­rim­le kut­lu­yor, sevgi ve se­lam­la­rı­mı su­nu­yo­rum.

Va­tan­daş­la­rı­mı­zın tra­fik ku­ral­la­rı­na uy­ma­la­rı­nı önem­le rica edi­yo­rum.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü