19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazartesi, 04 Eylül 2017 09:01

ELİF PARKI AÇIL­DI

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

ELİF PARKI AÇIL­DI

10 Ekim An­ka­ra Kat­li­amın­da yi­ti­ri­len Didim'de ya­şa­yan Elif Kan­lı­oğ­lu'nun anı­sı­na Elif Kan­lı­oğ­lu/10 Ekim Barış Parkı geniş bir ka­tı­lım­la açıl­dı.

Yeni Ma­hal­le 877. so­kak­ta açı­lan par­kın açı­lı­şı­na Elif Kan­lı­oğ­lu’nun an­ne­si Öznur Dur­muş Kan­lı­oğ­lu, ba­ba­sı Ümit Kan­lı­oğ­lu, abisi Emre Kan­lı­oğ­lu, ku­ze­ni Avu­kat Turan Taş­kın Özer, Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Deniz Ata­bay ve Be­le­di­ye Mec­lis üye­le­ri, CHP Didim İlçe Baş­kan­la­rı, Emek Par­ti­si Didim İlçe Baş­ka­nı, KESK Eş Genel Baş­ka­nı Aysun Gezen, Emek Par­ti­si (EMEP) Genel Baş­ka­nı Selma Gür­kan, EMEP MYK Üyesi Le­vent Tüzel, DİSK Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Celal Poy­raz, TMMOB Tem­sil­ci­si Meh­met Sa­rı­ca, Eği­tim Sen Ör­güt­len­me Sek­re­te­ri İsmail Sağ­dıç ve EMEP Mer­kez yö­ne­ti­ci­le­ri, 10 Ekim Barış ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği, Eği­tim Sen Aydın Şube Baş­ka­nı, Elif Kan­lı­oğ­lu’nun ak­ra­ba­la­rı ve Didimlilerin katılımıyla yapıldı.  Didim Be­le­di­ye­si Mec­li­sin­den alı­nan ka­rar­la oluş­tu­ru­lan park ala­nın­da 11 Ekim deki Gar kat­li­amın­da ölen­le­rin re­sim­le­ri ser­gi­len­di ve açı­lı­şa özel ik­ram­lar ya­pıl­dı, açı­lış sı­ra­sın­da Çel­list Yakup Kı­va­rak’ta bir re­si­tal verdi.

Açı­lı­şın ar­dın­dan duygu ve dü­şün­ce­le­ri pay­laş­mak üzere ilk ola­rak Elif Kan­lı­oğ­lu’nun ba­ba­sı Ümit Kan­lı­oğ­lu kür­sü­ye davet edil­di. Baba Kanlıoğlu ko­nuş­ma­sı­nı “Par­kın yapım aşa­ma­sın­da emek veren mi­ma­rın­dan iş­çi­si­ne her­ke­se te­şek­kür ede­rek baş­la­dı. Baba Kan­lı­oğ­lu, An­ka­ra’da kat­le­di­len 102 in­sa­nın öz­gür­lük, de­mok­ra­si ve barış ta­le­biy­le alan­da ol­du­ğu­nu ve “Biz 10 Ekim’de de gör­dük ki bizde barış ve öz­gür­lük ta­le­bi ya ölüm­le ya da ce­za­ev­le­riy­le kar­şı­lık bu­lu­yor, ama umu­du­muz hiç­ bir zaman bit­me­di, bit­me­yecek. Tüm yıl­dır­ma ça­ba­la­rı­na bugün bu­ra­da­ki ka­la­ba­lık cevap olmuş oldu. Elif’imi­zin par­kı­nın mü­ca­de­le­ye ve genç­le­re kat­kı­sı ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Bu­ra­yı yap­tık, açtık ama yine aynı umut­lar­la hep bir­lik­te kork­ma­dan, yıl­ma­dan ya­şa­tı­la­ca­ktır" dedi..

 

10 Ekim Barış mi­ti­gi­ni dü­zen­leyen 4. Si­vil­ Top­lum Ör­gü­tü olan KESK'in Eş Genel Baş­ka­nı Aysun Gezen'de "10 Ekim Mi­tin­gi’nin ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­me­si için büyük be­del­ler öden­di­ği­ni" söy­le­di ve “Bu­gün­ler­de ül­ke­nin OHAL ve KHK'larla yö­ne­til­di­ği­ni söy­le­yen Eş Baş­kan Gezen; " Baskı po­li­ti­ka­sı gün geç­tik­çe ar­tı­yor, zam­lar hal­kın be­li­ni bü­kü­yor. Bugün bir kez daha gör­dük ki 10 Ekim’de ya­şa­mı­nı yi­ti­ren ar­ka­daş­la­rı­mız bizim için sa­yı­lar­dan çok daha önem­li­dir" dedi ve "Bu park­ta Elif’in gü­ver­cin ka­na­dın­da­ki su gibi yüzü kar­şı­mız­da. Biz bir­bi­ri­mi­ze sım­sı­kı sa­rı­la­rak güzel gün­le­ri ge­ti­re­ce­ğiz.” di­ye­rek söz­le­ri­ni bi­tir­di.

Ar­dın­dan kür­si­ye gelen Emek Par­ti­si Genel Baş­ka­nı Selma Gür­kan ise "10 Ekim sa­ba­hı ba­rı­şı ge­tir­mek için yola çı­kan­la­rın hak ve öz­gür­lük­ler mü­ca­de­le­si­nin önem­li bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu ve bu ne­den­le ege­men güç­le­rin mü­ca­de­le­nin se­si­ni kıs­mak için böyle bir sal­dı­rı­ya göz yum­du­ğu­nu" be­lirt­ti. EMEP Eş Baş­ka­nı Gür­kan “Fail iki ki­şi­den iba­ret de­ğil­dir. Şimdi dava gö­rü­lü­yor bil­gi­ler ve bel­ge­ler gös­te­ri­yor ki hü­kü­met, ik­ti­dar, ser­ma­ye o kat­li­amın or­ta­ğı­dır. Bugün IŞİD’le bağ­lan­tı­sı olan­lar so­kak­lar­da ge­zi­yor­sa, so­rum­lu­lu­ğu ik­ti­dar­da arı­yo­ruz" dedi ve “Pat­la­ma­lar ol­duk­ça bizim oy­la­rı­mız ar­tı­yor” di­ye­re ge­liş­me­le­ri de­ğer­len­dir­di.

Son gün­ler­de­ki ge­liş­me­le­r hakkında da "Şimdi yine ope­ras­yon ha­zır­lı­ğı için­de­ler. 10 Ekim’de so­rum­lu­lu­ğu­muz neyse bugün de gö­rev­le­ri­miz aynı. Bom­ba­lı sal­dı­rı­lar devam eder­ken ku­tup­laş­ma­lar ar­tı­yor. Çünkü hü­kü­met kendi si­ya­si çı­ka­rı­nı bu pat­la­ma­la­ra bağ­lı­yor. İkti­dar­da­ki­ler bugün ken­di­le­ri­ni gü­ven­ce al­tı­na ala­bil­mek için Tür­ki­ye’de yine iç ça­tış­ma­la­rı ve ku­tup­laş­ma­la­rı ka­nat­mak­tan geri dur­ma­ya­cak." de­ğer­len­dir­me­si yapan Gür­kan "Bugün ‘15 Tem­muz’lara ye­ni­den hazır mıyız, kefen giy­me­ye hazır mıyız?’ diye so­rul­du­ğu­nu söy­le­di ve Bu so­ru­la­ra barış, öz­gür­lük, de­mok­ra­si ve in­san­ca yaşam için mü­ca­de­le ede­rek cevap ve­re­cek­le­ri­ni, ik­ti­da­rın bas­kı­cı ve kan­dan bes­le­nen po­li­ti­ka­la­rı­na, tek adam re­ji­mi­ne ve fa­şiz­me karşı, ina­dı­na de­mok­ra­si, barış, öz­gür­lük di­ye­rek ka­zan­ma­ya ça­lı­şa­cak­la­rı açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan eme­ğin hak ve öz­gür­lük­le­ri­nin ka­za­nıl­dı­ğı bir mü­ca­de­le ze­mi­nin­de iler­le­ye­ce­ğiz ve bu mü­ca­de­le­le­ri­mi­zi or­tak­laş­tı­ra­ca­ğız" dedi.

10 Ekim Barış mi­tin­gi dü­zen­le­yi­ci­si olan DİSK'in Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Cemal Poy­raz “10 Ekim’de DİSK, KESK, TMMOB, TTB ola­rak çağ­rı­cı­sı ol­du­ğu­muz ey­le­min şiarı ‘Biz bu ül­ke­de in­san­ca ya­şa­mak is­ti­yo­ruz' idi biz­ler eme­ğin sö­mü­rül­me­si­ne karşı, emek­çi­nin ve iş­çi­nin hakkı için barış ta­le­bi için nice ar­ka­da­şı­mı­zı kay­bet­tik ama yıl­ma­ya­ca­ğız, mü­ca­de­le­miz sü­recek” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı

Tür­ki­ye Mimar Mü­hen­dis­ler Odası (TMMOB) adına ko­nu­şan Meh­met Sa­rı­ca da “Daha fazla barış daha fazla öz­gür­lük de­me­ye devam ede­ce­ğiz. Kork­ma­ya­ca­ğız ve asla vaz­geç­me­ye­ce­ğiz. 102 in­sa­nı­mı­zı kat­le­den so­rum­lu­lar bir an önce bu­lun­ma­lı ve yar­gı­lan­ma­lı" gö­rü­şü­nü pay­laş­tı.

KESK'e bağlı Eği­tim Sen Ör­güt­len­me Sek­re­te­ri İsmail Sağ­dıç söz­le­ri­ne bu par­kın açı­lı­şın­da emeği ge­çen­le­re te­şek­kür ede­rek baş­la­dı. "O gün kat­le­den­ler bugün emek­çi­ler biat etsin diye ihraç edi­yor­lar. O gün kat­le­di­len­le­rin çığ­lı­ğı olan barış aka­de­mis­yen­le­ri biat et­me­di, öğ­ret­men­le­ri, aka­de­mis­yen­le­ri ihraç et­ti­ler ama biat et­me­di­ler. Ya­şa­mak ve ya­şat­mak is­ti­yo­ruz de­me­nin kar­şı­lı­ğı bu oldu" dedi ve 17 Eylül’de Kar­tal Mey­da­nı’nda laik, de­mok­ra­tik, bi­lim­sel eği­tim mi­tin­gin tüm ka­tı­lım­cı­la­rı davet ede­rek” sözlerini ta­mam­la­dı.

Ko­nuş­mak için kür­sü­ye gelen Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Deniz Ata­bay, “Gönül is­ter­di ki bir arada be­ra­ber olmak bu eser­le ol­ma­sın. Ama ma­ale­sef ül­ke­miz­de­ki bu ka­yıp­lar bizi bu şe­kil­de bir araya ge­tir­me­ye zor­lu­yor" dedi ve Elif Kan­lı­oğ­lu'nun Ba­ba­sı Ümit Kan­lı­oğ­lu ve an­ne­si Öznur Kan­lı­oğ­lu'na hi­ta­ben "Biz­ler he­pi­miz sizin ev­lat­la­rı­nı­zız, yal­nız de­ğil­si­niz." dedi.

Baş­kan Ata­bay "Genç­le­ri­miz mü­ca­de­le ve ko­ru­ma ru­hu­nu kay­bet­me­sin . 80’den sonra üni­ver­si­te ve lise genç­le­ri­miz mü­ca­de­le alan­lar­dan ay­rıl­dı, di­le­ğim genç­le­rin bu alan­lar­da ol­ma­sı ve genç­le­ri­mi­zin mü­ca­de­le ru­hu­nu ye­ni­den ka­zan­ma­sı­dır" “so­kak­la­rı ve park­la­rı şe­hit­lik­le­re dön­me­me­si­ni, anma tab­lo­la­rı­na dö­nül­me­sin" sözlerini ta­mam­la­dı.

CHP Bey­lik­dü­zü İlçe Baş­ka­nı ve Elif Kan­lı­oğ­lu’nun ku­ze­ni Avu­kat Turan Taş­kın Özer ise “Ku­ze­ni­nin mü­ca­de­le­si­ne saygı duy­du­ğu­nu” söy­le­di.

Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Barış Bel­ge­sel­le­ri Ko­lek­ti­fi adına Elif Er­ge­zen ve Elif Kan­lı­oğ­lu’nun abisi Emre Kan­lı­oğ­lu’nun ha­zır­la­dı­ğı ‘ELİF’ bel­ge­se­li gös­te­ril­di.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü