18 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazartesi, 04 Eylül 2017 09:04

BARIŞ HEY­KELİ DOSTLUK ATEŞİ İLE AÇI­LDI VE BARIŞ SEM­BO­LÜ ZEYTİN DİKİLİDİ

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

BARIŞ HEY­KELİ DOSTLUK ATEŞİ İLE AÇI­LDI VE BARIŞ SEM­BO­LÜ ZEYTİN DİKİLİDİ

Al­tın­kum Yalı Cad­de­sin­de ger­çek­le­şen yü­rü­yüş ile baş­la­yan Fes­ti­val bu yıl 4.dü­zen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı Halk Oyun­la­rı Fes­ti­va­li­ne ka­tı­lan ekip­le­rin gös­te­ri­le­ri ile baş­la­dı. Gös­te­ri­le­rin ar­dın­dan baş­la­yan yü­rü­yüş Al­tın­kum Yalı Cad­de­si’ndeki Po­se­dion Hey­ke­li önün­de baş­la­yıp Ay­te­pe'de sona erdi.

Yü­rü­yü­şe CHP De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Kazım Ars­lan, Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Deniz Ata­bay, Yu­na­nis­tan Leros Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ko­li­as Mic­ha­li­es, Leros Be­le­di­ye­si mec­li­si üye­le­ri CHP İlçe Baş­ka­nı Gök­men Ka­ra­taş, Parka yer­leş­ti­ri­len Barış Hey­ke­li­nin eser sa­hi­bi Hey­kelt­raş Eray Okkan CHP Didim İlçe yö­ne­ti­ci­le­ri, halk oyun­la­rı ekip­le­ri ile va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.

Yü­rü­yü­şün so­nun­dan Ay­te­pe'deki Barış Park ala­nı­na ula­şan Di­dim­li­le­re bir ko­nuş­ma yapan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Deniz Ata­bay 22 yıl önce baş­la­yan fes­ti­val­le per­çin­len­di­ği gibi barış kenti ol­du­ğu­nu ifade ede­rek “Tür­ki­ye’de her kent barış ken­ti­dir fakat son yıl­lar­da oy­na­nan oyun­lar sa­vaş­la­rı art­tı­rı­yor. Ül­ke­mi­zin içe­ri­sin­de ve dı­şa­rı­da olay­lar ve si­ya­si çal­kan­tı­lar ba­rı­şa darbe vu­ru­yor. Biz 'Yurt­ta Sulh Ci­han­da Sulh' diyen Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün ev­lat­la­rı­yız. Bugün çok an­lam­lı, hey­kel­de an­lam­lı. Biz Ege De­ni­zi­ni Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün de­di­ği gibi bir barış gölü ha­li­ne ge­tir­mek is­ti­yo­ruz. Leros bizim kar­deş ken­ti­miz ve bu hey­ke­lin ay­nı­sı Ekim ayın­da Leros’a ko­yu­la­cak ve bu iki hey­kel bir­bi­ri­ne ba­ka­rak bize ba­rı­şı ha­tır­la­ta­cak, ik­ti­dar­lar savaş is­te­ye­bi­lir ancak halk savaş is­te­mi­yor" dedi.

 

Kar­de­şim Deniz'in ça­lış­ma­la­rı­nı des­tek­li­yor ve be­ğe­ni­yo­rum di­ye­rek söz­le­ri­ne baş­la­yan Leros Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mic­ha­lis Ko­li­as; "Didim’de bu­lun­mak­tan çok mem­nun ol­du­ğu­nu" söy­le­di ve "Didim’de olmak mutlu ol­duk­la­rı­nı. yıl­lar önce baş­la­yan bu fes­ti­va­lin ilk baş­la­dı­ğı günü de Be­le­di­ye mec­li­sin­de ol­du­ğu için ha­tır­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek bu fes­ti­va­li baş­la­tan yet­ki­li­ler te­şek­kür etti ve fes­ti­va­lin baş­la­ma­sın­da rol alan za­ma­nın be­le­di­ye Baş­ka­nıy­la bir­lik­te Didim'e gel­dik­le­ri­ni söy­le­di. Baş­kan her iki ta­ra­fın dost­lu­ğu­nun yıl­lar­ca sü­re­ce­ği­ni ve ken­di­le­ri­nin de buna katkı sağ­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Baş­kan Mic­ha­lis Ko­li­as; Ekim ayın­da Leros’ta açı­la­cak hey­ke­lin açı­lı­şı­na tüm Didim hal­kı­nı davet etti.

 

22 Yıl önce Didim'de fes­ti­va­lin baş­la­dı­ğı dö­ne­min Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Soy­sa­lan'ı ko­nuş­mak için davet eden Deniz Ata­bay bu fes­ti­va­lin te­me­li­ni atan Soy­sa­lan'a te­şek­kür etti. Didim Eski Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Soy­sa­lan fes­ti­va­lin o gün­le­rin savaş ve si­ya­sal or­ta­mın­da zor ol­ma­sı­na rağ­men baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek bu gün­le­re gel­me­sin­den gurur duy­du­ğu­nu söy­le­di ve savaş ye­ri­ne ba­rı­şı seçen halk­lar adına ya­şa­sın halk­la­rın kar­deş­li­ği di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı bi­tir­di.

Daha sonra Yu­na­nis­tan'dan gelen ko­nuk­lar ve Didim Be­le­di­ye Mec­lis üye­le­ri ile Hey­kelt­raş Eray Okkan'ın da ka­tı­lı­mıy­la gök­yü­zü­ne ba­rı­şın sem­bo­lü beyaz gü­ver­cin­ler bı­ra­kıl­ma­sı­nın ar­dın­dan Leros ekibi Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Deniz Ata­bay'a barış gü­ver­ci­ni tab­lo­su he­di­ye etti ve ar­dın­dan park ala­nı­na ba­rı­şın sem­bo­lü zey­tin ağaçı di­kil­di.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü