24 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Perşembe, 14 Eylül 2017 16:13

CHP’de İlk Aday

Yazan  mavi didim
Oy ver
(2 oy)

CHP’de İlk Aday

Kork­maz; “ Ge­çir­di­ği­miz tüm se­çim­ler­de ve son ya­şa­dı­ğı­mız HAYIR mü­ca­de­le­sin­de ka­dın­la­rı­mız ve eli öpü­le­si ana­la­rı­mı­zın eme­ği­ni boşa çı­kart­ma­ya­lım.

Hak­tan yana, halk­tan yana, emek­ten, ba­rış­tan ve sev­gi­den yana ola­lım. İşte bu yüz­den­dir­ki Güzel ül­ke­mi­zi, Di­di­mi­mi­zi ge­le­ce­ğe, ay­dın­lı­ğa ta­şı­mak için, çık­tı­ğı­mız bu kut­sal yolda İlçe Baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­de eki­bim­le ada­yım.

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si­ne ve üye­le­ri­ne gü­ve­ni­yo­ruz“ dedi.

CHP De yak­la­şan seçim sü­reç­le­rin­den Ekim ayın­da ya­pı­la­cak de­le­ge se­çim­le­ri ön­ce­si aday­la­rın kim­ler ol­du­ğu hak­kın­da­ki me­rak­lar­dan il­ki­ni Didim CHP İlçe yö­ne­ti­min­den Filiz Kork­maz gi­der­di.

Kork­maz dün (14 Eylül 2017) İlçe bi­na­sın­da par­ti­li­le­riy­le yap­tı­ğı bir top­lan­tı­da aday­lı­ğı­nı açık­la­dı.

Top­lan­tı ön­ce­si bir ko­nuş­ma yapan İlçe Baş­ka­nı Gök­men Ka­ra­taş CHP ge­le­ne­ğin­de­ki de­mok­ra­si­nin bir ör­ne­ği ola­rak ya­pı­la­cak se­çim­ler­de 3.5 yıl bo­yun­ca bir­lik­te ça­lış­tı­ğı Filiz Kork­maz’ın çık­ma­sı­nı du­yur­du ve önü­müz­de­ki gün­ler­de başka aday­la­rın­da bu yönde açık­la­ma­da bu­lu­na­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti.

Filiz Kork­maz’a ve bir­lik­te ça­lış­tı­ğı yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ne ba­şa­rı­lar di­le­yen Ka­ra­taş, Kork­maz ve eki­bi­ni teb­rik etti. Filiz Kork­maz’ın açık­la­ma­sı şöyle; “De­ğer­li ilçe yö­ne­ti­ci­le­rim, Genç­lik kol­la­rı baş­ka­nım, Kadın kol­la­rı baş­ka­nım ve yö­ne­ti­ci­le­rim, Bir­lik­te yol yü­rü­dü­ğüm de­ğer­li par­ti­li­le­rim ve de­ğer­li basın emek­çi­le­ri.

He­pi­niz hoş­gel­di­niz.

Beni az çok he­pi­niz ta­nı­yor­su­nuz. adım Filiz Kork­maz 21 ha­zi­ran 2014 ta­ri­hin­den iti­ba­ren Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Didim İlçe ör­gü­tü Bi­li­şim so­rum­lu­su ve ilçe sek­re­ter­li­ği yap­mak­ta­yım.G öre­vi­mi la­yı­kıy­la ye­ri­ne ge­tir­di­ği­me ina­nı­yo­rum.

Ulu ön­de­ri­miz ve Ku­ru­cu­muz Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­nin ve Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si'nin ku­ru­luş fel­se­fe­sin­de HİÇBİR KİŞİSEL ÇIKAR BU FEL­SE­FENİN ÖNÜNE GE­ÇE­MEZ ve GEÇ­ME­MELİDİR. der.

Ül­ke­miz­de olan bi­ten­le­ri siz­ler­le bir­lik­te biz­ler­de iz­li­yo­ruz. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin mev­cut si­ya­si ik­ti­dar sa­ye­sin­de gi­di­şa­tı or­ta­da­dır.

NEDEN MEM­NUN DEĞİLİZ?

Çünkü; Tür­ki­ye­de olan biten her şey için ADA­LET is­ti­yo­ruz. Kadın Erkek için, Alevi -Suni için Kürt-Türk için ADA­LET is­ti­yo­ruz. Ge­le­ce­ği­miz olan ço­cuk­la­rı­nız için ADA­LETLİ bir eği­tim is­ti­yo­ruz. Fa­a­ili meç­hul­ler için, Adil bir yar­gı­la­ma için HUKUK is­ti­yo­ruz. İfa­de­le­rin tut­sak ol­ma­dı­ğı özgür bir yaşam, ve ül­kem­de olan biten her­şey ama her­şey için DE­MOK­RASİ İSTİYORUZ. Fark­lı­lık­la­ra karşı, inanç­la­ra karşı, renk­le­re ve gö­rüş­le­re karşı SAYGI is­ti­yo­ruz.

Sizce çok şey mi is­ti­yo­ruz.

Şu anki ik­ti­da­rın Cum­hu­ri­yet ile he­sap­laş­mak ve Cum­hu­ri­ye­ti or­ta­dan kal­dır­mak amacı ile önü­mü­ze koy­du­ğu 2019 se­çim­le­rin­den sonra ül­ke­miz ya der­viş­ler, Mü­rit­ler ül­ke­si, ya da mo­dern dün­ya­nın bir par­ça­sı ol­ma­ya devam ede­cek­tir.

 

Bu ne­den­le küs­kün­lük ve kır­gın­lık lük­sü­mü­zün ol­ma­dı­ğı bir dö­nem­de­yiz. İlçe­miz Di­dim­de de bir ay­rış­ma­yı ke­sin­lik­le is­te­mi­yo­ruz. ”Aday olma ama­cı­mız, bir­leş­tir­mek zaten ”Par­ti­miz­de sev­gi­yi, say­gı­yı, bir­lik be­ra­ber­li­ği­mi­zi ko­ru­mak ve kır­gın­la­rı­mı­zın gö­nül­le­ri­ni ka­zan­mak zo­run­da­yız. Gelin hep be­ra­ber ço­cuk­la­rı­mı­zın ve ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği adına Tek Yürek, Tek Yum­ruk ola­lım. Hep bir­lik­te el ele yürek yü­re­ğe ol­du­ğu­muz tak­tir­de güç­lü­yüz.

Bu ne­den­le hiç­bir gruba veya ki­şi­ye bağlı ol­mak­sı­zın, ta­raf­sız­lı­ğı­mı­zı ko­ru­ya­bil­mek, ADİL ve her­ke­se eşit olmak için Gü­cü­mü­zün Yet­ti­ğin­ce ça­lı­şa­ca­ğı­mı­za söz ve­ri­yo­ruz. “ dedi.

Kork­maz; ko­nuş­ma­sı­nı; “ Ge­çir­di­ği­miz tüm se­çim­ler­de ve son ya­şa­dı­ğı­mız HAYIR mü­ca­de­le­sin­de ka­dın­la­rı­mız ve eli öpü­le­si ana­la­rı­mı­zın eme­ği­ni boşa çı­kart­ma­ya­lım.

Hak­tan yana, halk­tan yana, emek­ten, ba­rış­tan ve sev­gi­den yana ola­lım. İşte bu yüz­den­dir­ki Güzel ül­ke­mi­zi, Di­di­mi­mi­zi ge­le­ce­ğe, ay­dın­lı­ğa ta­şı­mak için, çık­tı­ğı­mız bu kut­sal yolda İlçe Baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­de eki­bim­le ada­yım.

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si­ne ve üye­le­ri­ne gü­ve­ni­yo­ruz“ dedi.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü