22 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cumartesi, 23 Eylül 2017 21:51

TİCARET ODASI SEÇİMLERİ ERTELENDİ

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

TİCARET ODASI SEÇİMLERİ ERTELENDİ

Didim Ti­ca­ret Odası'nın Yö­ne­tim, Mec­lis ve Mes­lek Ko­mi­te­le­ri için seçim, 4 Kasım 2017 Cu­mar­te­si günü seçim karar sonrasında. Ticaret Odası se­çim­le­ri­nin Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rıy­la 6 ay er­te­le­ne­rek 2018 yı­lı­nın Nisan ayına er­te­len­di.

Tür­ki­ye Oda­lar Ve Bor­sa­lar Bir­li­ği'ne bağlı (TOBB) An­ka­ra Ti­ca­ret Odası se­çim­le­ri­nin Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rıy­la 6 ay er­te­le­ne­rek 2018 yı­lı­nın Nisan ayına er­te­len­me­si­nin ar­dın­dan onu İstan­bul Ti­ca­ret Odası takip etti. FETÖ ya­pı­lan­ma­sı­nın özel­lik­le oda­lar­da yer­leş­miş ol­ma­sı se­be­biy­le ge­rek­li te­miz­li­ğin ya­pı­la­bil­me­si adına alın­dı­ğı iddia edi­len er­te­le­me ka­ra­rı so­nun­da tüm Tür­ki­ye’yi kap­sa­ya­cak şe­kil­de dü­zen­len­di. Buna göre Didim'de 4 Kasım 2017 günü ya­pıl­ma­sı plan­la­nan se­çim­de er­te­len­miş oldu Tür­ki­ye ge­le­nin­de TOBB’a bağlı 364 oda ve bor­sa­yı kap­sa­ya­cak şe­kil­de dü­zen­len­di.

Buna göre Aydın’da Ekim ayı içe­ri­sin­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Aydın Sa­na­yi Odası, Aydın Ti­ca­ret Odası, Aydın Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Na­zil­li Ti­ca­ret Odası, Na­zil­li Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Söke Ti­ca­ret Odası, Söke Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Ku­şa­da­sı Ti­ca­ret Odası ve Didim Ti­ca­ret Odası se­çim­le­ri An­ka­ra’da ol­du­ğu gibi 2018 Nisan ayına er­te­len­di. Er­te­le­me ta­le­bi­ni Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’a ile­ten yet­ki­li­le­rin Er­do­ğan’dan onay al­dık­la­rı öğ­re­nil­di.

 

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ.

Oda se­çim­le­ri­nin er­te­len­di­ği ha­ber­le­ri üze­ri­ne Didim Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Şaban Üs­tün­dağ Ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Ulu­sal ve yerel med­ya­da An­ka­ra'dan sonra İstan­bul Ti­ca­ret Odası Se­çim­le­ri veya tüm oda­la­rın se­çim­le­ri­nin Nisan ayına er­te­le­ne­ce­ği şek­lin­de duyum/ha­ber­ler ya­yıl­mak­ta­dır. TOBB'tan Oda­la­ra er­te­le­me ile il­gi­li yazı/bilgi bize henüz ulaş­ma­dı” dedi.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü