19 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazar, 08 Ekim 2017 12:41

DİDİM'DE MAKİLİK YANGINI

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

DİDİM'DE MAKİLİK YANGINI

 

Cu­mar­te­si günü saat 19.00 sı­ra­la­rın­da çıkan yan­gın, Mesut Tatil si­te­si mev­ki­in­den, Arıt­ma yö­nü­ne doğru esen kuv­vet­li rüz­gar­la hızla ara­zi­ye ya­yıl­dı. Geniş bir alana ya­yı­lan ateş­le­ri sön­dür­mek zor oldu.

Orman mü­dür­lü­ğü­nün araç­la­rı ve per­so­ne­lin sa­ye­sin­de yer­le­şim alan­la­rı­na yan­gın ulaş­ma­dan sön­dü­rül­dü. Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne bağlı it­fa­iye­ler ise ye­ter­siz kaldı. Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne bağlı bir it­fa­iye aracı yan­gın ala­nın­da bo­zul­du, şans eseri rüz­ga­rın o yönde es­me­me­si ise büyük bir şans­tı. Yıl­lar önce de aynı olay­lar olmuş, bir it­fa­iye aracı yan­mış­tı. Yine böyle bir ma­ki­lik yan­dı­nın­da bir it­fa­iye eri araç­tan düşüp öl­müş­tü.

5-6 yıl evvel, 75 yıl sa­na­yi si­te­si mev­ki­in­den baş­la­yıp, Konya öğ­ret­men­ler si­te­si yö­nü­ne biten ma­ki­lik yan­gı­nın­da da, tel­siz­ler­den “su­yu­muz yok, araç ça­lış­ma­dı” gibi ak­sat­lık­lar so­nu­cun­da. Uçak­la­rın da yar­dı­mı ile yan­gın sön­dü­rü­müş, Konya Öğ­ret­men­ler si­te­sin­de­ki bazı evler zarar gör­müş­tü.

 

Didim’in nü­fu­su 75 bini geçti, et­ra­fın­da ma­ki­lik ara­zi­le­rin çok ol­ma­sı­na rağ­men, it­fa­iye teş­ki­la­tı­mız hala çok ye­ter­siz ve cid­di­yet­siz.

Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Didim it­fa­iye­si­nin önce araç­la­rı­nın sağ­lam­lı­ğı­nı, sonra ça­lı­şan­la­rı­nın umur­sa­maz­lık­la­rı­nı dü­ze­ne sok­maz ise, Didim’de ya­şa­yan­lar teh­li­ke­de.

Son değişiklik Pazar, 08 Ekim 2017 12:49
mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü