22 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazar, 15 Ekim 2017 18:36

BAŞKAN ÜYELERDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

BAŞKAN ÜYELERDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Didim'de muh­tar­lık böl­ge­le­ri de­le­ge se­çim­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­di. 14 Ekim 201 Cu­mar­te­si günü Esra Ka­ra­ka­ya Ana­do­lu Li­se­sin­de ger­çek­le­şen se­çim­de par­ti­li­ler sat 9'dan 17'ye kadar oy kul­lan­dı­lar.

4 Baş­kan ada­yı­nın be­lir­le­di­ği de­le­ge lis­te­le­rin­de bazı isim­le­rin ortak ola­rak ya­zıl­dı­ğı gö­rül­dü. Se­çim­ler sü­re­cin­ce oy verme iş­le­mi sü­rer­ken Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Deniz Ata­bay'da okula ge­le­rek oyunu kul­lan­dı ve uzun süre okul bah­çe­sin­de bek­le­di. Baş­kan Ata­bay bu­ra­da par­ti­li­le­riy­le gö­rüş­tü.

Saat 17'de­ bi­ten oy verme iş­le­mi bazı sa­dık­lar­da hala seç­men bu­lun­du­ğu gö­rül­dü ve an ola­rak sa­yı­sı be­lir­le­nen seç­me­nin oy verme iş­le­mi bi­te­ne kadar sürdü.

Sarı Kır­mı­zı, Mavi ve beyaz liste ola­rak ka­tı­lan aday­lar­dan Nu­ret­tin Koçak, Gök­men Ka­ra­taş, Filiz Kork­maz ve Aşkın Atlı gelen seç­men­le­ri ka­pı­da kar­şı­la­dı­lar. Bah­çe­de zaman zaman olu­şan ku­lis­ler­le ka­rar­sız olan seç­men­ler ikna edil­me­ye ça­lı­şıl­dı.

Didim'in mer­kez ma­hal­le­le­rin­den olan Ma­vi­şe­hir, Mer­sin­de­re,Cum­hu­ri­yet, Efe­ler, Ye­ni­ma­hal­le, Hisar ve Çam­lık ma­hal­le­si için ku­ru­lan san­dık­lar­da ilçe seçim ku­ru­lu gö­rev­li­le­ri­nin yanı sıra bazı par­ti­li­ler­de görev aldı. İlçe de­le­ge­li­ği dı­şın­da ön seçim de­le­ge­li­ği için isim­le­rin ya­zı­lı ol­du­ğu lis­te­ler oy ve­ri­len sı­nıf­la­rın ka­pı­la­rı­na ası­la­rak seç­men­le­rin kim­le­rin de­le­ge ola­ca­ğı­nı gör­me­si sağ­lan­dı. Beyaz liste ile se­çi­me giren Aşkın Atlı gu­ru­bu­nun bazı ma­hal­le­ler­de de­le­ge­lik için ya­rı­şa gir­me­di­ği an­la­şıl­dı. Saat 17 iti­ba­riy­le biten o verme iş­le­mi­ne ge­çil­di, seç­me­ni az olan ma­hal­le­le­rin sa­yıl­ma­sı­na baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te seçim ya­rı­şın Sarı ve Kır­mı­zı liste ara­sın­da geç­ti­ği an­la­şıl­dı. erken biten ma­hal­le­ler­den 7 De­le­ge­li­ğe sahip Mer­sin­de­re Ma­hal­le­si ile 22 de­le­ge­li­ğe sahip ve 16 de­le­ge­li­ğe sahip Al­tın­kum ma­hal­le­le­rin­de Çam­lık lis­te­nin üs­tün­lü­ğü vardı. Böy­le­ce Kır­mı­zı Liste 45 de­le­ge­lik ka­zan­dı.

Se­çi­min ka­za­na­nı olan sarı liste 38 De­le­ge­li Yeni Ma­hal­le, 46 De­le­ge­li Efe­ler Ma­hal­le­sin­de üstün oyla çı­kın­ca ar­dın­dan gelen 7 De­le­ge­li Ma­vi­şe­hir, 20 De­le­ge­li Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­sin­de de sarı renk­li liste ka­zan­mış oldu. Seçim so­nuç­la­rı­nın belli ol­ma­sı üze­ri­ne sarı liste için oy ve­ren­le­re ba­şa­rı­la­rı­nı okul ko­ri­do­run­dan okul bah­çe­si­ne ta­şı­dı­lar.

Genç­lik kol­la­rı üye­le­ri­nin ba­zı­la­rı ve beyaz liste ile se­çi­me giren gurup okul bah­çe­sin­de yan yana olma me­sa­jı veren slo­gan­lar at­tı­lar. Se­çim­le­rin bit­ti­ği­ni açık­la­yan İlçe Baş­ka­nı Gök­men Ka­ra­taş hu­zur­lu bir seçim ge­çi­ril­di­ği için par­ti­li­le­ri­ni kut­la­dı ve te­şek­kür etti.

Daha sonra okul bah­çe­sin­de­ki çöp yı­ğın­la­rı için be­le­di­ye per­so­ne­li­nin bu alanı te­miz­le­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Ancak bazı par­ti­li­ler okul içine gi­re­rek ko­ri­dor­lar­da­ki kaba çöp­le­ri top­la­dı­lar.

Pazar günü ya­pı­lan se­çim­ler­de ise Akbük’de Beyaz 173, Kır­mı­zı 86. - De­niz­köy’de Sarı 17, Kır­mı­zı 8. - Fev­zi­pa­şa’da Mavi 17, Kır­mı­zı 28. - Akköy’de Sarı 13, Kır­mı­zı 10, Mavi 2. - Ba­tı­köy’de kır­mız 1 - Balat’da Sarı 11, Kır­mı­zı 9 ay aldı.

 

Son değişiklik Pazar, 15 Ekim 2017 18:37
mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü