24 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cuma, 10 Kasım 2017 10:39

Ata­türk, Aydın’da dü­zen­le­nen tö­ren­ler­le anıl­dı

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

Ata­türk, Aydın’da dü­zen­le­nen tö­ren­ler­le anıl­dı

 

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, ölü­mü­nün 79. yıl­dö­nü­mün­de Aydın’da dü­zen­le­nen tö­ren­ler­le anıl­dı.

 

Aydın Va­li­li­ği önün­de­ki Ata­türk Anı­tı­na çe­lenk­le­rin ko­nul­ma­sı ile baş­la­yan tö­ren­ler Ata­türk’ün kendi se­sin­den 10. Yıl Nutku’nun din­le­til­me­siy­le devam etti. Saat 09.05’de si­ren­le­rin ça­lın­ma­ya baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te tüm Tür­ki­ye’de ol­du­ğu gibi Aydın’da da hayat durdu. 2 da­ki­ka­lık saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan İstik­lal Marşı’nın okun­du­ğu Aydın’daki anma tö­ren­le­ri daha sonra çe­şit­li et­kin­lik­ler­le devam etti.

 

Aydın’daki Ata­türk’ü anma tö­ren­le­ri­ne Aydın Va­li­si Yavuz Selim Köş­ger, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu, Efe­ler Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mesut Özak­can, AK Parti Aydın Mil­let­ve­ki­li Meh­met Erdem, as­ke­ri erkan, kurum mü­dür­le­ri, si­ya­si parti ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı tem­sil­ci­le­ri ve öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı.

Ata­türk Mey­dan’ın­da­ki ilk anma tö­re­ni­nin ar­dın­dan Aydın’daki tö­ren­ler, Aydın Kül­tür Mer­ke­zi Hi­da­yet Sayın Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen prog­ram ile devam etti.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü