14 Aralık 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 22 Kasım 2017 14:42

Didim ve Yö­re­si En­gel­li­ler Der­ne­ği En­gel­li­ler Ya­ra­rı­na Ker­mes Dü­zen­le­di

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

Didim ve Yö­re­si En­gel­li­ler Der­ne­ği En­gel­li­ler Ya­ra­rı­na Ker­mes Dü­zen­le­di

Didim ve Yö­re­si En­gel­li­ler Der­ne­ği En­gel­li­ler Ya­ra­rı­na Ker­mes Dü­zen­le­di

Didim ve Yö­re­si En­gel­li­ler Der­ne­ği (DİYED) Didim’de ya­şa­yan en­gel­li­le­re ih­ti­yaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da yar­dım­da bu­lun­mak ama­cıy­la Mer­kez Cami önün­de ker­mes dü­zen­le­di. En­gel­li­ler ya­ra­rı­na dü­zen­le­nen ker­mes 22 Kasım Çar­şam­ba günü, saat 11:00-16:00 arası ger­çek­leş­ti.

Açı­lan stand­da kek, börek, göz­le­me, ta­vuk­lu pilav vb. çeşit çeşit yi­ye­cek­ler sa­tı­lır­ken, ker­mes­te sa­tıl­mak üzere; Der­nek üye­le­ri, 1001 sevgi gö­nül­lü­le­ri, en­gel­li aile­le­ri ta­ra­fın­dan der­ne­ğe ba­ğış­la­nan giysi ve ayak­ka­bı­lar­da açı­lan ma­sa­lar­da ol­duk­ça faz­lay­dı. Der­nek yö­ne­ti­ci­le­ri, üye­le­ri ve en­gel­li aile­le­ri de ker­mes­te bu­lun­du. En­gel­li­le­rin ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­mek üzere ha­zır­la­nan ker­me­se Di­dim­li­ler­de yoğun ilgi gös­ter­di.

Didim ve Yö­re­si En­gel­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Bedri Al­tın­taş’ın yap­tı­ğı açık­la­ma­ya göre; En­gel­li­le­re ve­ril­mek üzere şuan 3 adet akülü san­dal­ye­ye ih­ti­yaç var. Bu ker­mes­ten elde edi­len gelir ile akülü san­dal­ye alı­na­cak. 3 Ara­lık Dünya En­gel­li­ler Günü kap­sa­mın­da DİYED’in dü­zen­le­di­ği ye­mek­li davet et­kin­li­ğin­de 3 adet akülü san­dal­ye, ih­ti­yaç sa­hi­bi olan 3 Di­dim­li en­gel­li­ye he­di­ye edi­lecek. 3 Ara­lık Pazar günü dü­zen­le­necek olan ye­mek­li davet Beach Otel’de ger­çek­le­şecek. Der­ne­ğe katkı sağ­la­mak ama­cıy­la ye­mek­li da­ve­te ka­tıl­mak is­te­yen­ler, da­ve­ti­ye­le­ri­ni Didim ve Yö­re­si En­gel­li­ler Der­ne­ği’nden ala­bi­lir­ler. Et­kin­lik günü, ote­lin gi­ri­şin­de de da­ve­ti­ye­ler sa­tıl­ma­ya devam edecek.

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü