18 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Salı, 07 Mart 2017 16:50

Köy gö­rün­dü gibi

Yazan  Ergun Korkmaz

Köy gö­rün­dü gibi

“Gö­rü­nen köy kı­la­vuz is­te­mez” der­ler ya.

Son gün­ler­de ge­li­şen olay­la­ra ba­kı­lır­sa Köy gö­rün­dü gibi.

Önce, Didim Ti­ca­ret Oda­sın­da ya­pı­lan, Emlak Ko­mis­yo­nu top­lan­tı­sın­da Didim Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Şaban Üs­tün­dağ’a top­lan­tı­ya ka­tıl­dı­ğı halde kür­sü­de yer ve­ril­me­me­si.

Son­ra­sın­da, Ku­şa­da­sı Ti­ca­ret Oda­sın­da, Aydın Va­li­si Sayın Ömer Faruk Koçak baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­le­şen Aydın İli Tu­rizm Ta­nı­tım Pat­for­mu top­lan­tı­sı­na. Be­le­di­ye Baş­ka­nı A. Deniz Ata­bay, Aydın Vali Yar­dım­cı­sı Ömer Faruk Günay, Ku­şa­da­sı Kay­ma­ka­mı Mu­am­mer Aksoy,Didim Kay­ma­ka­mı İsken­der Yön­den, Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu, Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özer Ka­ya­lı, Kül­tür Tu­rizm İl Müdür v. Nus­ret­tin Debre, Aydın Müze Mü­dü­rü Yıl­maz Akkan, Ku­şa­da­sı Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Ser­dar Ak­do­ğan, Tur­sab Ku­şa­da­sı Byk Baş­ka­nı Gök­han Aydın,Ku­şa­da­sı Otel­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Ta­cet­tin Özden,Aydın Tu­rist Reh­ber­le­ri Odası Baş­ka­nı İsa Le­vent Gür­çav­dı ve Didim Tu­rizm Alt­ya­pı Bir­li­ği Baş­ka­nı Se­vinç Ka­ra­taş ka­tıl­dı. Didim Ti­ca­ret Odası davet edil­me­di.

 

İl Tu­rizm Ta­nı­tım Plat­for­mu­nun 2. Top­lan­tı­sı Didim’de Ti­ca­ret Oda­sın­da ya­pıl­ma­sı bek­le­nir­ken. D-Ma­rin’de Yat Kulüp’te ya­pıl­dı.

Aydın Va­li­si Ömer Faruk Koçak’ın baş­kan­lık et­ti­ği 2. top­lan­tı­ya, Vali Yar­dım­cı­sı Ömer Faruk Günay, Didim Kay­ma­ka­mı İsken­der Yön­den, Ku­şa­da­sı Kay­ma­ka­mı Mu­am­mer Aksoy, Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu, Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Deniz Ata­bay, Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özer Ka­ya­lı, Aydın İl Kül­tür Tu­rizm Müdür Ve­ki­li Nus­ret­tin Derbe, Aydın Tu­rist Reh­ber­le­ri Odası Baş­ka­nı İsa Le­vent Gür­çav­dı, Didim Tu­rizm Alt­ya­pı Hiz­met Bir­li­ği Baş­ka­nı Se­vinç Ka­ra­taş, TUR­SAB Didim Byk Üyesi Ku­şa­da­sı Sevim Atil­la, Didim Ti­ca­ret Odası Üyesi ve St­ra­te­ji Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Hik­met Atil­la, TUR­SAB Ku­şa­da­sı Byk Baş­ka­nı Gök­han Aydın ve Fah­ret­tin Çiçek, Ku­şa­da­sı Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Ser­dar Ak­do­ğan, sivil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­le­ri ve daire amir­le­ri ka­tıl­dı. Didim Ti­ca­ret Odası davet edil­me­di. Didim Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı yine yok.

Didim için çok önem­li olan, İl Tu­rizm Ta­nı­tım Plat­for­mu top­lan­tı­la­rın da niye Didim Ti­ca­ret Odası dış­la­nı­yor?

Didim de 3 bin­den fazla üyesi olan bir ku­ru­mu. Bir kaç ki­şi­nin yap­tık­la­rı için, cid­di­ye al­ma­mak, dış­la­mak, hiçe say­mak ne kadar doğ­ru­dur?

Didim Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Şaban Üs­tün­dağ’ın FETÖ üye­li­ğin­den açı­lan da­va­da sanık ol­du­ğu ve sanık ola­rak yar­gı­la­na­ca­ğı hu­su­sun­da ha­ber­ler çıktı.

Son­ra­sın­da Şaban Üs­tün­dağ. 2. Ağır Ceza Mah­ke­me­si­nin 2016/278 sa­yı­lı dos­ya­sı ile devam eden ve de ka­mu­oyun­da FETÖ da­va­sı ola­rak bi­li­nen da­va­nın sa­nı­ğı da de­ği­lim ta­nı­ğı da de­ği­lim. Fe­tul­lah­çı Terör Ör­gü­tü üye­li­ği­ne iliş­kin so­ruş­tur­ma­lar­dan hak­kım­da ayrı ayrı ta­kip­siz­lik ka­ra­rı seh­ven ya­zıl­dı­ğı­nı iddia edi­yor ve bu har­be­le­ri yapan ga­ze­te­le­re, der­hal ha­ber­le­ri­nin dü­zel­me­le­ri­ni, özür di­le­me­le­ri­ni aksi halde hak­la­rın­da ivedi ola­rak yasal yol­la­ra mü­ra­ca­at edip, taz­mi­nat da­va­sı açı­la­ca­ğı­nı söy­lü­yor.

Ga­ze­te ola­rak biz bu ko­nu­da yayın yap­ma­dık, Şaban Üs­tün­dağ’ın ba­sı­na ne ya­pa­ca­ğı bizi il­gi­len­dir­mez de. Yan­lız Şaban Üs­tün­dağ tav­si­yem. Eline Ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­na dair al­dı­ğın o belge ile ba­sı­na fazla ho­roz­lan­ma­ma­sı­nı tav­si­ye ede­rim.

Mavi Didim Ga­ze­te­si­ne, Ekim ve Kasım 2016 ta­rih­le­rin­de benim iki ve Ömer Vela’nın yaz­dı­ğı bir ya­zı­dan sonra. Didim Ti­ca­ret Odası hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­la­dı­ğı­nı bil­me­yen yok. Öz­gü­ses ga­ze­te­si bu ko­nu­da “KAY­MA­KAM ÜS­TÜN­DAĞ’I SO­BE­LEDİ “ ba­şı­lı­ğı al­tın­da haber yaptı. Bence bu baş­lık cuk otur­muş.

Didim Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Şaban Üs­tün­dağ bu konu da niye açık­la­ma yap­mı­yor. Diğer konu için eline al­dı­ğı “Ko­ğuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı” ka­ra­rı­nı il­gi­li il­gi­siz her yere gön­der­me­yi bi­li­yor. TOBB’un, FETÖ/PDY ile il­gi­li Ti­ca­ret Oda­sı­na gön­der­di­ği ya­zı­ya is­ti­na­den. Kay­ma­kam­lı­ğın Odaya gön­der­di­ği ce­va­bı ya­zı­yı niye pay­laş­mı­yor­su­nuz?

Yazı kay­bet­ti­niz mi?

Ya da yok mu et­ti­niz?

 

Aydın 2. Ağır Ceza Mah­ke­me­sin­de, Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı­nın ve 2 yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si­nin sanık ola­rak adı ge­çi­yor. İnan­dı­rı­cı değil ama, Didim Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı bu da­va­ya yan­lış­lık­la ya­zıl­dı diye ta­kip­siz­lik ka­ra­rı almış. Peki diğer iki yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi ne ola­cak.

TOBB’un, Didim Ti­ca­ret Odası baş­kan­lı­ğı­na gön­der­di­ği, 02.09.2016 tarih ve 16732 sa­yı­lı ya­zı­sı­nı bir kez daha ha­tır­la­yım “15 Tem­muz'dan sonra Fe­tul­lah­çı Terör Ör­gü­tü (FETÖ) ta­ra­fın­dan hain darbe gi­ri­şi­mi­nin ar­dın­dan FETÖ/PDY'ye yö­ne­lik ope­ras­yon­lar kap­sa­mın­da, büyük te­miz­lik ya­pıl­ma­sı ama­cıy­la, Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğın, Oda­lar, bor­sa­lar ve or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­le­ri­ne gön­der­di­ği di­lek­çe­ler­de. Oda, borsa ve or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­le­ri baş­kan­la­rı­nın ve üye­le­rin, üye­lik­le­ri­nin dü­şü­rül­me­si için mev­cut ya­sa­la­rın ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı, Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı'nın oda ve bor­sa­la­ra 20 Eylül'e kadar süre ta­nı­dı­ğı öğ­re­nil­di ve Ba­kan­lık, oda ve bor­sa­la­ra gön­der­di­ği ya­zı­da, FETÖ/PDY bağ­lan­tı­sı bu­lu­nan üye­le­rin is­ti­fa­ya zor­lan­ma­sı is­te­miş.

Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı, oda ve bor­sa­la­ra sızan Fe­tul­lah­çı Terör Ör­gü­tü men­sup­la­rı­nı ayık­la­ma­ya devam ede­cek­le­ri­ni açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan. Gev­şek­lik his­se­dil­me­si du­ru­mun­da Ba­kan­lık ola­rak dev­re­ye gi­re­bi­le­cek­le­ri­ni” ifade etmiş.

Bu ya­zı­ya is­ti­na­den. Didim Ti­ca­ret Odası baş­kan­lı­ğı­nın, TOBB’a gön­der­di­ği ce­va­bı ya­zı­da. “02.09.2016 tarih ve 16732 sa­yı­lı ya­zı­ya is­ti­na­den, oda­mız bün­ye­sin­de ya­pı­lan araş­tır­ma ne­ti­ce­sin­de ola­ğa­nüs­tü hal ka­ra­rı­na mes­net teş­kil eden olay­lar­la, doğ­ru­dan veya do­lay­lı ola­rak iliş­ki­si bu­lun­du­ğu dü­şü­nü­len terör ör­güt­le­ri­ne üye­li­ği veya bun­lar­la ir­ti­ba­tı bu­lu­nan mes­lek ko­mi­te­si, mec­lis, di­sip­lin ku­ru­lu ve yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi olup ol­ma­dı­ğı­na dair her­han­gi bir bulgu bu­lu­na­ma­mış­tır.

Şuan eli­miz­de­ki bil­gi­le­re göre ola­ğa­nüs­tü hal ka­ra­rı­na mes­net teş­kil eden olay­lar­la il­gi­li ola­rak mah­ke­me ka­ra­rı ile hak­kın­da tu­tuk­la­ma ka­ra­rı, tu­tuk­suz yar­gı­lan­ma­sı­na ka­ra­rı ve gö­zal­tı ka­ra­rı olan Mes­lek Ko­mi­te­si, mec­lis, di­sip­lin ku­ru­lu ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­miz yok­tur.” diye cevap ve­ri­yor.

Bu ce­va­bı ya­zı­ya ba­kın­ca, Didim Ti­ca­ret Oda­sın­da FETÖ/PDY’li kim­se­nin ol­ma­dı­ğı or­ta­ya çı­kı­yor.

Didim Ti­ca­ret Odası Mec­li­si sus­tu­ğu­na göre, (sus­mak kabul etmek de­mek­tir.) Sizce DOĞRU MU?

 

Emlak Ko­mis­yo­nu ve Didim Günü Bir­lik Evler De­net­le­me top­lan­tı­sın­da Didim Ti­ca­ret Odası baş­ka­nı dış­la­nı­yor, kim­se­nin sesi çık­mı­yor.

Aydın İli Tu­rizm Ta­nı­tım Pat­for­mun­dan, Didim Ti­ca­ret Odası dış­la­nı­yor, kim­se­nin sesi çık­mı­yor.

TOBB’un, Didim Ti­ca­ret Oda­sı­na gön­der­di­ği ya­zı­sı hak­kın­da ola biten mey­dan­da, kim­se­nin sesi çık­mı­yor.

Mah­ke­me ka­rar­la­rı or­ta­la­ra dö­kül­müş, kim­se­nin sesi çık­mı­yor.

Ti­ca­ret Odası baş­ka­nı ve yö­ne­ti­min­de­ki­le­rin, FETÖ/PDY’den do­la­yı gün­ler­ce ifa­de­si alı­nı­yor, kim­se­nin sesi çık­mı­yor

Ya­kın­da Didim Ti­ca­ret Odası se­çim­le­ri var. Didim Ti­ca­ret Oda­sı­na se­çi­le­bil­mek için gü­rül­tü kir­li­ği yapıp ko­nu­şan­lar, ne­den­se bu ko­nu­da sus pus­lar.

Her si­ya­si gö­rüş­ten ki­şi­le­rin bu­lun­du­ğu Didim Ti­ca­ret Odası Mec­li­sin­de ki, CHP’li ol­duk­la­rı­nı iddia eden ki­şi­le­re de misli misli helal olsun..! Didim Ti­ca­ret Oda­sın­da olup bi­ten­le­re ses­siz kal­mak­la, arka çık­mak ara­sın­da bir fark var mı, bey­ler?

Ko­nu­nun özeti.

Didim Ti­ca­ret Odası Yö­ne­ti­mi. İçi­miz­de FETÖ/PDY’li varsa, TOBB’a ne?

Didim Ti­ca­ret Odası mec­li­si de. İçi­miz­den Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri­ni biz seç­tik. FETÖ/PDY’li varsa size ne? der gibi, bu kadar olup bi­te­ne ses çı­kar­ma­ma­la­rı­nın ar­ka­sın­da ne ya­tı­yor bi­lin­mez ama. Geç­ti­ği­miz oda se­çi­min­de kim­le­ri mec­li­se seç­ti­ği­ni­ze iyi bakın, Oda üye­le­ri. Önü­müz­de ki se­çim­ler­de, kim­le­re oy ve­re­ce­ği­ni­zi şim­di­den karar verin.

İlk hata yan­lış­lık­tır.

İkinci hata sa­lak­lık­tır.

Not : Di­dim­Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu ve mec­lis üyesi Ömer Vela bu ko­nu­da, aylar önce Ga­ze­te­mi­ze yaz­dı­ğı yazı ve geçen ay Kay­ma­kam­lı­ğa ver­di­ği di­lek­çe ile ge­re­ken ne varsa kendi adına yap­mış­tır.

 

Ergun Korkmaz

Ergun Korkmaz

Ergun Korkmaz