24 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Çarşamba, 17 Mayıs 2017 11:27

Ti­ca­ret Odası üye­le­ri, Balık ha­fı­za­lı mı?

Yazan  Ergun Korkmaz

Ti­ca­ret Odası üye­le­ri, Balık ha­fı­za­lı mı?

Didim Ti­ca­ret Odası seçim ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı.

Ti­ca­ret Odası üyesi olan her­ke­sin aday olma hakkı var da, bir ta­ne­si var ki, ne yüzle aday an­la­mış de­ği­lim.

Ön­ce­den Ti­ca­ret Oda­sın­da baş­kan­lık yap­mış. Son­ra­sın­da baş­kan adayı çık­ma­mış ama mec­li­se se­çil­miş. Yan­lış ha­tır­la­mı­yor­sam, 37 top­lan­tı­nın 33'üne ka­tıl­ma­mış. Ti­ca­ret Oda­sın­da ya­pı­lan usul­süz­lük­ler mey­da­na çı­kın­ca. Mec­lis top­lan­tı­sı­na ya­nın­da avu­ka­tı, kapı önün­de ya­la­ka­la­rı, Ti­ca­ret Odası et­ra­fın­da bir grup tipi bo­zuk­lar volta atar­ken. Ti­ca­ret Odası mec­li­sin­de teh­dit vari ko­nuş­ma­lar­la göz dağı ver­di­ği­ni o günkü mec­lis üye­le­ri iyi ha­tır­lar.

İler­le­yen gün­ler­de teh­ditle­ri­nin de kendi gibi boş ol­du­ğu or­ta­ya çıktı.

Son­ra­dan Ti­ca­ret Oda­sın­da ya­pı­lan usul­süz­lük­ler mey­da­na çı­kar­mak için ev­rak­lar in­ce­le­ni­rken. Ev­rak­la­rı in­ce­len­me­lerini en­gel­le­mek için. Oda­’nın bütün ev­rak­la­rı­nı sav­cı­lık ka­na­lıy­la top­lat­tı­rıp, tor­ba­la­ra dol­du­rup mü­hür­let­tip sa­vcı­lı­ğa ta­şıt­tı­ran. Ev­rak­la­rı ta­şı­nır­ken res­mi­ni çek­ti­rip ga­ze­te­ye haber yap­mak için Ti­ca­ret Oda­sı­nın ka­pı­sın­da gece 12‘lere kadar ga­ze­te­ci bek­le­ten. Didim Ti­ca­ret Oda­sı­nı ay­lar­ca iş gö­re­mez hale sokan, Oda­yı işlem ya­pa­maz hale ge­ti­ren, es­na­fın bütün iş­le­ri­ni al­tüst eden biri. Ti­ca­ret Odası se­çim­le­rin­de, üye­le­ri­n içine çı­ka­cak yüzü ol­ma­dı­ğı için, oy kul­lan­ma­ya Salonun arka ka­pı­sın­dan girip, arka ka­pı­dan çıkan biri, bu gün Ti­ca­ret Oda­sı­na aday. Didim’in gel­di­ği du­ru­ma bakın, kim­le­re kaldı.

Çok değil 5 sene önce, Ti­ca­ret Oda­sı­nı hacı baba tek­ke­si­ne çe­vi­ren kişi hala ken­di­ne des­tek­çi bu­la­bi­li­yor ise. Ti­ca­ret Oda­sı­nın şu an­da­ki du­ru­mu­nu faz­la­sıy­la hak edi­yo­ruz de­mek­tir.

Siz­le­re 2012 yı­lın­da Ti­ca­ret Oda­sın­da ya­pı­lan usul­süz­lük­ler­le il­gi­li süreç devam eder­ken, yaz­dı­ğım köşe ya­zım­dan kısa bölüm.

 

Tarih : 04.09.2012

Ti­ca­ret Odası'nın AĞA­BA­BA­LA­RI’na

“Didim Ti­ca­ret Odası ça­lı­şan­la­rı­nın işten uzak­laş­tı­rıl­ma­sı son­ra­sın­da AK Parti İlçe Baş­ka­nı H. ERBAŞ’ın Ti­ca­ret Odası Mec­lis Top­lan­tı­sı'nda işten uzak­laş­tı­rı­lan ak­ra­ba­la­rı­nı sa­vun­mak amacı ile kanun mad­de­le­ri­ne çı­ka­rı doğ­rul­tu­sun­da çar­pı­ta­rak, ya­nın­da ge­tir­di­ği avu­ka­tı ve çanta do­lu­su ev­rak­lar­la mec­li­se kon­fe­rans ver­di­ği.

H. ERBAŞ, Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Ufuk DÖVER’in baş­kan­lı­ğı­nın meşru ol­ma­dı­ğı ge­rek­çe­si ile Mec­li­se, Yö­ne­ti­me ve Sav­cı­lı­ğa şi­ka­yet etti.

Bazı mec­lis üye­le­ri ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin de üye­li­ği­nin düş­tü­ğü­nü de iddia et­miş­ti.

Bu yap­tık­la­rı H. ERBAŞ’a yet­me­miş, hı­zı­nı kes­me­miş de­va­mın­da Ti­ca­ret Odası üye­le­ri­nin ta­ma­mı­nın dos­ya­la­rı­nı, sav­cı­lı­ğa yap­tı­ğı şi­ka­yet so­nu­cun­da mü­hür­let­miş, Didim’deki es­naf­la­rı mağ­dur et­miş­ti.

Neden yap­mış­tı?

Ti­ca­ret Oda­sın­da ya­pı­lan usul­süz­lük­ler, daha fazla gün yü­zü­ne çık­ma­sın diye.

Bu olay­lar­la il­gi­li gelen Müf­fet­ti­şin ya­za­ca­ğı ra­po­run so­nu­cu me­rak­la bek­le­ni­yor­du. Aylar sonra rapor ta­mam­lan­dı ve AK Parti İlçe Baş­ka­nı H. ERBAŞ’ın id­di­ala­rı ve söy­le­di­ği her şey FİYASKO ile so­nuç­lan­dı.”

Bütün bu olay­lar devam eder­ken. H. Erbaş AK Parti İlçe Baş­ka­nı idi. (Yani Tay­yip Er­do­ğan’ın Didim tem­sil­ci­siy­di)

Bu gün ba­kı­yor­su­nuz, Her yer­den des­tek al­dı­ğı ya­la­nı ile or­ta­lar­da gezip du­ru­yor. Her zaman yap­tı­ğı gibi pi­re­yi deve gös­ter­me­ye ça­lı­şı­yor.

Özel­lik­le de CHP’den des­tek al­dı­ğı­nı her yerde üs­tü­ne basa basa söy­lü­yor­muş.

Bir kaç CHP’li, H. Erbaş’ın si­ya­si geç­mi­şin­de neler yap­tı­ğı­nı unu­tup des­tek ve­re­bi­lir.

Se­ne­ler­ce CHP’ye ağ­zı­na ne ge­lir­se say­dı­ra­cak­sın, AK Parti Be­le­di­ye Baş­kan aday ola­cak­sın. AK Parti İlçe Baş­kan­lı­ğı ya­pa­cak­sın. FETÖ’cu­lar­la Ame­ri­ka’ya git­mek için vize ala­cak­sın. Ti­ca­ret Odası Baş­kan­lı­ğı yap­tı­ğın dö­nem­de, usul­süz­lük den ak­ra­ba­la­rın yar­gı­la­nıp ceza ola­cak. Si­ya­set yap­tı­ğın dö­nem­de De­mok­rat Par­ti­’den, Doğru Yol­’dan, AK Par­ti­’den ka­pı­nın önün ko­yu­la­cak­sın. AK-Ye­ni­köy Be­le­di­ye­sin­den yap­tı­ğın işler yü­zün­den ka­pı­yı gös­te­re­cek­ler. Ondan sonra Ti­ca­ret oda­sı­na aday çı­ka­cak­sın.

Oh, ne ala Didim.

Ti­ca­ret Odası Baş­kan ada­yı­yım diye bas bas ba­ğı­ran H. Erbaş, Gök­men Ka­ra­taş ile gö­rüş­me talep etmiş. AK Parti’nin ka­pı­nın önüne koy­du­ğu yani ihraç et­ti­ği biri ile, CHP İlçe Baş­ka­nı­nın gö­rüş­me ta­le­bi­ne evet de­me­si ne kadar doğru?

Üs­te­lik bu kişi yıl­lar önce DP ve DYP’den ve en son ola­rak da AK Parti’nin ihraç edi­len biri ile ya­pı­yor­san kül­lü­yen yan­lış.

Gök­men Ka­ra­taş’in üs­tün­de si­ya­si bir kim­lik ol­du­ğu için, ben bi­rey­sel gö­rüş­tüm di­ye­mez.

H. Erbaş, Vegan Fes­ti­va­lin­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı ile aynı ma­sa­da yemek ye­me­si­ni, mil­le­te nasıl an­la­tı­yor­sa. Didim es­na­fı CHP’nin H. Erbaş’a tam des­tek ver­di­ği­ni ko­nu­şu­yor.

Yani H. Erbaş’a göre ye­mek­te iş bit­miş, Gök­men Ka­ra­taş ile gö­rüş­me­si te­fer­ru­at gibi gö­zü­kü­yor.

H. Erbaş gö­rüş­tü­ğü ki­şi­ler­den, olum­suz so­nuç­la­rı­nı bile, her yerde olum­lu an­lat­ma­yı si­ya­set bel­le­miş biri. Si­ya­set­te öne çık­mak için eş, dost, ar­ka­daş ta­nı­maz, bozuk para gibi har­car.

H. Erbaş Di­dim­de­ki par­ti­le­ri har­ca­ya har­ca­ya bi­tir­di. Sıra geldi CHP’li­le­re.

H. Erbaş’ın geç­mi­şi­ni göz ardı edip flört eden­ler, fa­tu­ra­sı­nı öde­me­yi de göze al­mış­tır her­hal­de.

Önü­müz­de­ki se­çim­ler­de Ti­ca­ret Odası üye­le­ri “Na­mus­lu­lar, na­mus­suz­lar kadar ce­sa­ret­li ol­ma­dık­ça, Ti­ca­ret Odası kur­tul­maz” di­ye­rek ti­ca­ret oda­sı­nı ba­ba­sı­nın çif­li­ği gibi kul­la­nan ve gö­ren­le­re ya hesap so­ra­cak. Ya da “Biz aynı tas, aynı ha­mam­dan mem­nu­nuz, dur­mak yok yola devam” di­yecek.

Konu çok uzadı, şim­di­lik bu kadar yeter, ya­za­cak­la­rım bit­me­di seçim sü­re­sin­ce takip edin. Didim’de bir Yo­ran­lı Ka­ma­cı’nın, bir de H. Erbaş’ın ma­ce­ra­la­rı bit­mez.

Son değişiklik Çarşamba, 17 Mayıs 2017 12:03
Ergun Korkmaz

Ergun Korkmaz

Ergun Korkmaz