20 Kasım 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Cuma, 02 Haziran 2017 13:26

Ticaret Odası üyelerini bilmesi gerekenler

Yazan  Ergun Korkmaz

Ticaret Odası üyelerini bilmesi gerekenler

“Ti­ca­ret Odası üye­le­ri Balık Ha­fı­za­lı mı” baş­lı­ğı al­tın­da yaz­dı­ğım ya­zı­dan do­la­yı. H. Erbaş sav­cı­lı­ğa şi­ka­yet­te bu­lun­muş. Ya­zı­m “Ha­ka­ret içe­rik­li” ymiş.

Ger­çek­le­ri sav­cı­lı­ğa şi­ka­yet eden si­ya­set­çi­nin, geç­mi­şin­de sorun, ge­le­ce­ğin­den kay­gı­sı var de­mek­tir.

 

“Ti­ca­ret Oda­sın­da ya­pı­lan usul­süz­lük­ler mey­da­na çı­kın­ca. Mec­lis top­lan­tı­sı­na ya­nın­da avu­ka­tı, kapı önün­de ya­la­ka­la­rı, Ti­ca­ret Odası et­ra­fın­da bir grup tipi bo­zuk­lar volta atar­ken. Ti­ca­ret Odası mec­li­sin­de teh­dit vari ko­nuş­ma­lar­la göz dağı ver­di­ği­ni o günkü mec­lis üye­le­ri iyi ha­tır­lar” mı yalan?

O za­ma­nın mec­lis üye­le­ri­nin hep­si­nin şahit olduğu olay­la­rı yaz­dım.

 

“Ti­ca­ret Odası üye­le­ri­nin dos­ya­la­rı­nı, sav­cı­lı­ğa yap­tı­ğı şi­ka­yet so­nu­cun­da mü­hür­ledip, Didim’deki es­naf­la­rı mağ­dur et­mesi” mi yalan?

“Didim Ti­ca­ret Oda­sı­nı ay­lar­ca iş gö­re­mez hale sok­ma­sı” mı yalan?

Didim de Ti­ca­ret üyesi olup da bu olayları bil­me­yen var mı?

Sav­cı­lık ka­yıt­la­rın­da hepsi mev­cut

 

H. Erbaş, Didim AK Parti İlçe Baş­ka­nı değil miy­din?

AK Par­ti­den Be­le­di­ye baş­kan adayı gös­te­ril­me­din diye, yan­daş­la­rı­nı top­la­yıp, Be­le­di­ye baş­kan adayı açık­lan­dık­tan 2 gün sonra, parti bi­na­sı önün­de zehir zem­be­lek açık­la­ma yapan H. Erbaş değil miydi?

 

“DP, DYP, den sonra AK Parti’de nasıl ay­rıl­dı­ğı­nı, diğer par­ti­ler­den is­ti­fa­ya zor­lan­dık­la­rın”da mı yalan? Si­ya­si ta­bir­le kapı önüne ko­yul­ma­dın mı?

- Si­ya­set­te öne çık­mak için eş, dost, ar­ka­daş ta­nı­maz, bozuk para gibi har­cadıkların da mı yalan?

H. Erbaş “Na­mus­lu­lar, na­mus­suz­lar kadar ce­sa­ret­li ol­ma­dık­ça, Ti­ca­ret Odası kur­tul­maz” la­fı­na ta­kıl­dıy­sa bi­le­mem.

Bun­la­rın hepsi ya­lan­sa, 30,09,2016 ta­ri­hin­de. Dosya No. 2013/102 - 2016/201 Karar No.​lu ve 2013/618 esas sa­yı­lı dos­ya­da, H. Erbaş ve di­ğer­le­ri için Söke 2. Ağır Ceza Mah­ke­me­si şu ka­ra­rı ver­miş. “2008-2012 yıl­la­rı ara­sın­da usul­süz bağış alma ey­lem­le­ri ne­de­niy­le üzer­le­ri­ne atılı GÖREVİ KÖ­TÜ­YE KUL­LAN­MAK su­çun­dan. 7 ay 15 gün hapis ce­za­sı” da mı yalan?

Bu mahkeme kararı doğru mu? Yalan mı? H. Erbaş

 

 

Söke 2. Ağır Ceza Mah­ke­me­si­nin bu ka­ra­rı, H. Erbaş’ın, ak­ra­ba­la­rı­nın ve diğer isim­le­rin, Ti­ca­ret Oda­sın­da usul­süz­lük yap­tı­ğı­nın ka­nı­tı­dır. 11 sayfa olan bu ka­ra­rı oku­sa­nız, H. Erbaş’ın za­ma­nın­da Ti­ca­ret Oda­sı­nın nasıl yö­ne­til­di­ği­ni, neler ya­pıl­dı­ğı çok daha iyi an­lar­sı­nız.

Ti­ca­ret Oda­sın­da baş­kan­lık yap­tı­ğı dö­nem­de “gö­re­vi­ni kö­tü­ye kul­la­nan” bi­ri­nin grup­la­rı­na kim­ler is­mi­ni yaz­dı­rır?

Kendi gu­ru­bun­dan çı­ka­bi­lir mi?

Kim­ler des­tek verir?

Bek­le­yip gö­re­ce­ğiz.

 

Baş­kan ada­yı­yım diye or­ta­lar­da gezip. Ondan des­tek aldım, bun­dan des­tek aldım ya­lan­la­rıy­la or­ta­lar­da ge­ze­rek. Ki­şi­le­ri ve ku­rum­la­rı zan al­tın­da bı­ra­ka­rak, seçim ça­lış­ma­sı yap­mak, se­vi­ye­siz­lik midir? Değil midir?

Ba­sı­nın temel iş­lev­le­rin­den biri. Halk adına de­net­le­me ve eleş­ti­ri gö­re­vi­dir. Doğru ve tam ola­rak halkı bil­gi­len­dir­me­nin ge­rek­le­rin­den biri de ak­sak­lık­la­rı, yan­lış­la­rı, ek­sik­le­ri, yol­suz­luk­la­rı yaz­mak ve yine halk adına yö­ne­tim­le­ri eleş­tir­mek­tir ba­sı­nın baş­lı­ca gö­re­vi­dir.

Yani Didim’in gün­de­min­de olan, Ti­ca­ret Odası se­çim­le­ri­ne ada­yım diyen bi­ri­nin geç­mi­şin­de yap­tık­la­rı­nı yaz­mak kadar doğal ve gün­cel bir şey ola­maz.

 

Ata­la­rı­mız ne demiş. “Ye­di­ğin hur­ma­lar, bir gün gelir tır­ma­lar” demiş.

Ti­ca­ret Odası üye­le­ri­nin, oy ve­re­ce­ği kişi hak­kın­da geç­miş de neler yap­tı­ğı­nı yaz­mak suç değil hak­tır.

Geç­miş­te Ti­ca­ret Oda­sı­na öde­nen aidat­la­rı­mı­zın çar çur edil­di­ği­nin ka­nı­tı. Söke 2. Ağır Ceza Mah­ke­me­si­nin verdiği ka­rar­la tas­dik ol­muş­tur.

Ti­ca­ret Odası kim­se­nin ba­ba­sı­nın ve ak­ra­ba­la­rı­nın çift­li­ği değil. Ben geç­miş­te öde­di­ğim aidat­la­rın he­sa­bı­nı so­ru­yo­rum diye, ba­zı­la­rın gü­cü­ne gidip sav­cı­lı­ğa şi­ka­yet­te bu­lun­sa da. Ben hesap sor­ma­ya devam ede­ce­ğim. Siz­ler­de sorun, sav­cı­lı­ğa şi­ka­yet edil­mek­ten kork­ma­yın.

H. Erbaş, yaz­dık­la­rı­mı ken­di­ne ki­şi­sel sal­dı­rı ola­rak ni­te­len­di­ri­yor­muş. Benim H. Erbaş’la bu güne kadar, ne ti­ca­ri , ne de ki­şi­sel işim ol­ma­dı, olmaz da. Allah ko­ru­sun.

Bu yazı için de, 15 gün sonra bir ifade daha ve­re­ce­ğim kesin. Çünkü H. Erbaş açık­la­ma yap­ma­dan, izin al­ma­dan is­mi­ni bir yerde yaz­mak suç olmuş.

 

Ne­den­se sos­yal medya da do­la­şan. Ame­ri­kan kon­so­los­lu­ğu­nun önün­de vize kuy­ru­ğun­da bek­ler­ken çe­ki­len resim için hiç kimse se­si­ni çı­kar­mı­yor. Sos­yal med­ya­da küfür de etsen her­kes ya­rab­bi şükür diyor. Ga­ze­te­ye iki satır yazı yaz, hadi em­ni­ye­te ifade ver. Bun­dan sonra ga­ze­te­ye ya­za­ca­ğı­ma sos­yal med­ya­yı kul­lan­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum.

Hani der­ler ya “sen ga­ze­te­ci­sin yaz ne ola­cak” Ga­ze­te­ci­lik bizim için nasıl bi­li­yor­mu­su­nuz?

Kaydı kuydu ol­ma­yan esnaf kral. Kaydı olana vergi da­ire­sin­den her gün teb­li­gat gibi.

Ti­ca­ret Odası üye­le­ri siz­ler beni takip edin. Ben Em­ni­ye­ti takip edi­yo­rum.

 

Re­sim­de­ki ki­şi­le­rin Ame­ri­ka’ya git­mek için niye vize almış der­se­niz, ben siz­le­rin adına sor­dum.

Niyetleri “Obama’yı zi­ya­retmiş!”

Son değişiklik Cumartesi, 03 Haziran 2017 21:53
Ergun Korkmaz

Ergun Korkmaz

Ergun Korkmaz