Aşk söz­lük­ler­de : “ Sevgi, sevda, mu­hab­bet, alaka.” ola­rak ta­nım­la­nır. Bi­ri­ne sevgi ve ilgi duyan ki­şi­ye er­kek­se aşık, ka­dın­sa aşıka adı ve­ri­lir. İnsa­nın ya­ra­tı­lı­şın­dan iti­ba­ren aşk da var ola­gel­miş­tir. Ede­bi­yat ta­ri­hi­miz­de Kerem ile Aslı, Leyla ile Mec­nun, Hüs­rev ile Şirin gibi ya­şan­mış büyük aşk­lar da var­dır. 

İnsa­noğ­lu­nun hemen hemen hep­sin­de mut­la­ka bir aşk var­dır. Ki­mi­sin­de ta­bi­at aşkı, ki­mi­sin­de hay­van aşkı, ba­zı­la­rın­da Allah aşkı, ba­zı­la­rı­mız inkar etse de en azın­dan genç­lik yıl­la­rı­mız­da mut­la­ka bir kadın aşkı ya­şa­mış­tır.

Aşkın le­hin­de ve aley­hin­de bin­ler­ce söz söy­len­miş ol­ma­sı­na rağ­men aşk hiç­bir zaman gün­dem­den düş­me­miş­tir. “ İnsan bir defa aşık olur­muş” der­ler. Tols­toy ise : “ Aşk, kızıl gibi ge­çi­ril­me­si ge­re­ken bir has­ta­lık­tır.”, Mev­la­na Haz­ret­le­ri ise : “ Aşkı, aşk­tan başka bir şey sön­dü­re­mez.”de­miş­ler­dir. Aşk dil­le­ri­miz­de şar­kı­dır, tür­kü­dür, şi­ir­dir. 

Kalp­le­ri tu­tuş­tu­ran ateş­tir. Aşkı ya­ka­lan­mak çok ko­lay­dır, fakat ondan kur­tul­mak ise çok zor­dur. “ Aşk ağ­la­tır, dert söy­le­tir.” der­ler. “ Aşk ol­ma­yın­ca meşk ol­maz­mış.” Hemen hemen bütün aşık­lar şa­ir­dir. Bu me­yan­da Vol­ta­ire : “ Dün­ya­da, aşkın aşık­la­rı şair yap­ma­dı­ğı hiç­bir yer yok­tur.” der.

Aşkın asıl te­me­li hoş gör­mek ve af­fet­mek­tir. Aşk mer­ha­met­tir, iyi­lik­tir, gü­zel­lik­tir. Bu duygu in­san­lar­da ol­ma­sa idi belki ya­şa­ma­nın ne zevki, ne tadı, ne de acısı ola­cak­tı. İnsan nasıl aşk­sız ola­bi­lir ? Aşk­sız olan in­sa­na, insan değil, dense dense robot denir. Aşk kalp­ler­de ol­du­ğu müd­det­çe ya­şan­tı da daha renk­li ola­cak­tır. 

Ça­lış­ma­lar, di­din­me­ler, daha şevk­li, daha ne­şe­li ola­cak­tır. Mu­hab­bet ola­cak­tır, ile­ti­şim ola­cak­tır. Di­ya­log ku­ru­la­cak­tır. 

Aşk­sız hayat in­sa­na ger­çek­ten yük­tür. En büyük mut­lu­luk ise kar­şı­lık­lı aşk­tır. Aşkın acı­sı­nın bile öteki zevk­ler­den daha de­ğer­li ol­du­ğu söy­le­nir. Bu­nun­la il­gi­li ola­rak Char­le­val: “ Ey aşk!.. Bütün öteki zevk­ler, senin acı­la­rın kadar de­ğer­li değil.”, Pe­ya­mi Safa : “Aşk aley­hi­ne bin şey söy­le­nir, fakat in­san­lar yine de sev­me­ğe devam eder­ler.”de­miş­ler­dir. 

Çünkü aşkı akıl­la yen­mek müm­kün de­ğil­dir. Ki­şi­nin elin­de ol­ma­dan ira­de­si dı­şın­da kalp­le­re doğan bir his, bir duy­gu­dur aşk. Aşk bütün ni­met­le­rin en bü­yü­ğü­dür. Sa­tır­la­rı­mı­za Oscar Wilde’in şu güzel sö­züy­le son ve­re­lim.
“ Er­kek­ler her zaman bir ka­dı­nın ilk sev­gi­li­si olmak is­ter­ler. Ka­dın­la­rın hoş­la­rı­na giden şey ise bir er­ke­ğin son aşkı ola­bil­mek­tir.”

--------------------------- ŞİİR KÖŞESİ---------------------------

BEK­LET­ME

Vus­la­tın ba­şı­ma, olsun da­rı­sı.
An­sı­zın ge­li­ver, ge­li­ver bir gün.
O an geçer kalp de, gönül ya­ra­sı.
Bek­let­me sev­di­ğim, ge­li­ver bir gün.

Ma­sa­mız ku­ru­lu, me­ze­ler hazır.
El pençe bek­le­rim, em­ri­ne nazır.
Kal­bim­de düğün var, ça­lı­nan saz­dır.
Bek­let­me sev­di­ğim, ge­li­ver bir gün.

Ne­fe­si­ni ne­fe­si­me ka­ta­rak.
Kal­bin­den gu­ru­ru, söküp ata­rak.
Ha­yal­le­rin el­le­rin­den tu­ta­rak
Bek­let­me sev­di­ğim, ge­li­ver bir gün.

Ger­çek olsun rü­ya­lar­da gör­dü­ğüm.
Canım! derim sana, canım ver­di­ğim.
Yol­la­rı­na gonca gül­ler ser­di­ğim.
Bek­let­me sev­di­ğim, ge­li­ver bir gün.

Bir­dal Can TÜ­FEKÇİ - DA­LA­MAN

--------------------------

BENİM DERDİM

Bana sorma der­din var mı!
Dağ­lar boyu benim der­dim
Yurt­tan yurda do­la­nı­rım
Çağ­lar boyu benim erdim.

Kazak, Bor­ça­lı, Der­bend’im
Ora­lar­dır köküm, ben­dim
Böl­dü­ler beşe efen­dim
Deşt-i Kıp­çak benim der­dim.

Gökçe, Ka­ra­bağ, Revan’ım
Kay­bet­tim han­gi­ne yanım
Ho­ca­lı da aktı kanım
Ker­kük, Musul benim der­dim.

Parça, parça Turan ilim
Dilim,dilim Türk­çe dilim
Yüz­yıl­lar­dır kırık belim
Türk­men dağı benim der­dim.

Havar edi­yo­rum havar
Kazak, Kır­gız,Türk­men, Avar
Ara­mız­da tül­den duvar
Esir Kırım benim der­dim.

Bal­kan­lar­dan ko­vul­mu­şum
Trak­ya’da bo­ğul­mu­şum
Dört bir yana da­ğıl­mı­şım
Mu­ha­cir­lik benim der­dim.

Osman GÖKÇE – NAZİLLİ

---------------------------------------------

BEN YAN­LIŞ KİŞİYİM

Hakk'ı duy­mak is­te­mez­sen;
Âyan derim. Bana sorma!
Şey­ta­nı­na "sus" de­mez­sen;
"Uyan" derim. Bana sorma!

Ekmek ol­ma­mış­sa unun,
Ir­ga­la­maz beni dünün,
Eşit ise iki günün
"Ziyan" derim. Bana sorma!

Tohum yoksa çiçek olmaz;
Çir­kin, lafla gök­çek olmaz;
"Ça­lış­ma­dan ger­çek olmaz
Rüyan" derim. Bana sorma!

Nasıl "kuş" derim çi­ya­na?
Ben­den fetva yok fo­ya­na.
Gi­de­cek­sen git o yana..
"Bu yan" derim. Bana sorma!

Belâ bir rüz­gâr­dır esen,
Sana bir gün düşer his­sen.
Pes de­me­ye yat­kın isen
"Dayan" derim. Bana sorma!

Büyük sözü ku­lak­tay­sa:
Yet­mez, İblis neyi saysa.
"Otu­rul­maz; ayak­tay­sa
Bayan" derim. Bana sorma!

"Üstün, ipek giyen değil;
Burnu göğe değen değil;
Por­ta­ka­lı yiyen değil;
Soyan" derim. Bana sorma!

Bakma, benim sözüm Hakça:
Şim­di­ler­de geçme akça.
Ara­dı­ğın, "dal­ka­vuk­ça
Beyan" derim. Bana sorma.

Le­vent TOP­LU­DAL - NAZİLLİ

------------------------------------------

SEN DE ÇEK GİT

Nice esen rüz­gar­la­ra yol ver­mi­şim ben
Deli deli sa­vur­san da vaz­geç­me­dim sen­den
Her ne kadar ay­rıl­mak is­te­me­se de beden
Hala git­mek is­ti­yor­san sen de çek git.

De­sin­ler Fer­hat gibi dağ­la­rı de­le­yim
Her­ke­se hük­me­der­ken senin için kö­le­yim
Söyle bana ne is­ti­yor­sun öl de öle­yim
Hala git­mek is­ti­yor­san sen de çek git.

Keşke gör­mez olay­dım çık­ma­say­dın kar­şı­ma
Bir yılda on yaş ek­le­dim genç ya­şı­ma
Bi­li­rim ka­la­ca­ğım bir gün yal­nız ba­şı­ma
Hala git­mek is­ti­yor­san sen de çek git.

Ergün GÜL - BEY­KÖY

-------------------------------------------

BEN SENİM SEN DE BEN

Na­sıl­sın diye sorma,
Eğer ben sen­sem nasıl ol­du­ğu­mu bi­lir­sin,
Eğer sen ben­sem zaten bi­lir­sin…

Ner­de­sin diye sorma,
Sen­den başka kime gi­de­bi­li­rim,
Yal­nız sana açı­lı­yor göz­le­rim.

Ne gö­rü­yor­sun diye sorma,
Senin be­de­nin­dir giy­di­ğim,
Ve ru­hu­ma çı­rıl­çıp­lak giy­dir­di­ğim…

Ne dü­şü­nü­yor­sun diye sorma,
Yol­la­ra düş­müş arı­yo­rum,
Ak­lı­mı çok­tan­dır sende yi­tir­dim.

Yrd.​Doç.Dr. Ali Abbas ÇINAR - MUĞLA

--------------------------------------------------

FAL­CI­LAR

Aş­kı­mı nasıl an­la­ta­ca­ğı­mı sor­dum
Sev­di­ği­ni bi­li­yor dedi fal­cı­lar
Gön­lün­de baş­ka­sı ol­du­ğu için
Seni sev­mi­yor dedi fal­cı­lar.

Uğ­run­da ölü­rüm diye ye­min­ler ettim
Ca­nım­dan daha çok sev­dim
O yal­nız beni se­vi­yor dedim
İşte o biraz zor dedi fal­cı­lar.

Dedim onun­la ge­lin­ce yüz yüze
Nasıl kur­ban ol­ma­ya­yım o kara göze
Yalan söy­lü­yor­su­nuz inan­mam size
Öy­ley­se git de sor dedi fal­cı­lar.

Erkan ACAR - ÇİNE

------------------------------------

ZAMAN SA­VUR­DU BENİ

Gön­lü­mün uf­ku­nu kap­la­yın­ca kar
Ör­tül­dü ar­tar­da bütün ka­pı­lar
Artık ne sev­gi­li ne dost sesi var
Zaman kuy­tu­lar­da sa­vur­du beni.

Yo­ku­şa mey­let­ti önüm­de düz­ler
Bir bir uzak­laş­tı aşi­na­lar yüz­ler
En güzel anı­lar artık ök­süz­ler
Yal­nız­lık kor oldu ka­vur­du beni.

Sen­de­le­dim düş­tüm bil­mem kaç kere
Çakıl taşı oldum yol bil­mez­le­re
Kimin ya­ra­sı­na ol­dum­sa çare
Sır­tım­dan değil o vurdu beni.

Ben beni za­man­sız bul­dum boş­luk­ta
Hüs­ran koca alem ümit bir nokta
Vardı koş­tu­ran­lar sır oldu yokta
Omuz ol­duk­la­rım de­vir­di beni.

Nuriz GÖK­ME­NOĞ­LU – KONYA

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner26

banner27


Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function set() on unknown in /home/mavidid1/public_html/index.php:344 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/mavidid1/public_html/index.php on line 344