ARA­BESK KA­FA­LI­LAR
Didim Be­le­di­ye­si kent mey­da­nın­da yıl­ba­şı ge­ce­si dü­zen­li­yor, sah­ne­ye DAN­SÖZ çı­kı­yor­lar. Ka­pa­lı alan­lar­da Otel­ler­de, Res­ta­urant­lar­da, Dis­ko­lar­da, bar­lar­da özel sek­tö­rün müş­te­ri çek­mek için dan­söz oy­nat­tı­ğı­nı gör­dük de. Resmi bir ku­ru­mun ka­mu­ya açık alan­da, ço­lu­ğu ço­cu­ğu ile eğ­len­me­ye gelen aile­le­rin ara­sın­da dan­söz oy­nat­ma­sı nedir ya?
Birde bu olayı bal­lan­dı­ra bal­lan­dı­ra ba­sı­na ser­vis ya­pı­yor­lar.
Neyin ka­fa­sı­nı ya­şı­yor bu ar­ka­daş­lar an­la­mak müm­kün değil.
8 Mart Dünya Emek­çi Ka­dın­lar Günü’nde de dan­söz oy­na­tır­sa şa­şır­ma­yın.
Be­le­di­ye­nin li­ya­kat­siz ve ara­besk ka­fa­lı maço ida­re­ci­le­rin, hal­kı­na hiz­met an­la­yı­şı bu mu ol­ma­lı?
Ne di­ye­lim?
Yeni yı­lı­nız kutlu olsun...

DİDİM TÜRKÜ GRUBU
Ya­zı­ma Se­le­hat­tin AYDIN Ho­cam­dan özür di­le­ye­rek baş­lı­yo­rum.
DİDİM TÜRKÜ GRUBU ’nun 8 Ocak Cu­mar­te­si günü Ti­ca­ret Odası Kül­tür Mer­ke­zi’nde Halk Mü­zi­ği kon­se­ri verdi.

Didim Be­le­di­ye­si­nin kat­kı­la­rı ile ya­pı­lan kon­ser için, Didim Be­le­di­ye­si bir gra­fik ile sos­yal med­ya­da ta­nı­tı­mı­nı yaptı. Bu­ra­ya kadar her şey nor­mal, nor­mal ol­ma­yan gra­fi­ği yapan ki­şi­nin, Ola­yın özünü al­gı­la­ya­ma­mış ola­cak ki. 

Gra­fik­te Çello, Keman ve Sak­sa­fon çalan ki­şi­le­rin gör­sel­le­ri­ni kul­lan­ma­sı.Halk Mü­zi­ği­nin Saz­lar­la, Bağ­la­ma­lar­la, Ud’la, ka­nun­la, flüt­le vs. vs. gibi enst­rü­man­lar­la ya­pıl­dı­ğı­nı bil­me­yecek kadar bil­gi­siz ve kültürsüz ki­şi­nin yada ki­şi­le­rin kül­tür ser­vi­sin­de ne işi var?
Bu gra­fi­ği bil­di­ğim ka­da­rı ile Be­le­di­ye­nin kül­tür ser­vi­si­nin üst düzey yö­ne­ti­ci­le­ri­nin onayı ol­ma­dan kul­la­nıl­ma­sı müm­kün değil. Be­le­di­ye­le­rin halk ile ara­sın­da­ki en önem­li bö­lü­mü kül­tür ser­vi­si­dir. DİDİM TÜRKÜ GRUBU için ya­pı­lan bu ta­nı­tım rek­la­mı­na ba­kın­ca, Be­le­di­ye­mi­zin kül­tür ser­vi­sin­deki li­ya­kat­siz ve ko­nu­la­ra bu kadar il­gi­siz, bil­gi­siz ki­şi­le­ri hiç bir be­le­di­ye­de bu­la­maz­sı­nız.

İhşallah Belediyemizin kültür servisindeki kişiler DİDİM TÜRKÜ GRUBU konserine katılım sağlamışlardır, yaptıkları yanlışı anlamışlardır. 
Sağ­lı­cak­la kalın.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner12

banner13


Fatal error: Call to a member function set() on null in /home/mavidid1/public_html/index.php on line 344