Ergun Korkmaz
Ergun Korkmaz
Yazarın Makaleleri
GÖZDEN UZAK, GÖNÜLDEN IRAK
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çercioğlu Didim'e uzak,  Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'da halktan uzak. Ramazan ayında Özlem Çercioğlu Aydın'da gitmediği ilçe kalmadı, ama Didim'e gelmedi. Hemen...
Güç zehirlenmesi, kibir, densizlik
Didim'de olup bi­ten­le­ri gö­rün­ce, günde en az bir kere eleş­ti­recek mal­ze­me çık­tı­ğı halde, Didim AK Parti neden mu­ha­le­fet yap­mı­yor diye merak edip du­ru­yor­dum. Ar­ka­daş­lar­la soh­bet es­na­sın­da...
EMİTT Değerlendirmesi!
Geç­ti­ği­miz ay­lar­da İzmir'de ger­çek­le­şen Tu­rizm Fu­arın­da­ki bir­lik be­ra­ber­lik, niye İstan­bul Fu­arın­da yok. Çünkü işin için­de Be­le­di­ye­miz ve yan­cı­sı Alt­ya­pı Bir­li­ği ol­du­ğu...
Deniz Atabay’a Basın Danışmanı dayanmıyor(!)
Belediyemize yeni basın danışmanları göreve başlamış. Yakında ilave olarak bir kişi daha geliyormuş. Hayırlı olsun.  Didim Belediyesine, 8 yılda kaç tane basın danışmanı geldi geçti diye sorarsanız kendilerinin bile bilmediğine...
ESNAF ODASI SEÇİMLERİ
30 Ocak günü yapılacak olan Didim Esnaf Odası seçimlerinde şu ana kadar 3 Aday var. Gonca Gül ÜLKER, Bahri YABA ve Mevcut Başkan Şerif Erul adaylıklarını açıkladılar. Çalışmalarına esnafları gezerek seçildikleri takdire yapacaklarını...
Belediyemizin atanmış ile seçilmişlerinin dikkatine!
ARA­BESK KA­FA­LI­LAR Didim Be­le­di­ye­si kent mey­da­nın­da yıl­ba­şı ge­ce­si dü­zen­li­yor, sah­ne­ye DAN­SÖZ çı­kı­yor­lar. Ka­pa­lı alan­lar­da Otel­ler­de, Res­ta­urant­lar­da, Dis­ko­lar­da, bar­lar­da...
Yaptığın işi tilkiden öğrenirsen, Tavuk çalmayı sevap zannedersin
Didim'de yıllardan beri göz önünde olan Beton Santralleri sorunu, neden bu gün patlak verdi. 26.03.2020 tarihinde Didim Belediyesinin, Beton Santralleri için 20 yıllık ot bedelini yatırdığını Didimliler yıllar sonra öğrendi. Didim Belediyemiz...
HAFTANIN YORUMU
    Bundan önce yazdığım 3 köşe yazısı hakkında yazdığım günden beri bazı gelişen ve konuşulan olaylar var.        1 - 'Bu günkü yazım 7 yıldan beri Didim'de bitmeyen problem ikiz kuleler”...
7 Yıllık Serüven
Bugünkü yazım 7 yıl­dan beri Didim'de bit­me­yen prob­lem ikiz ku­le­ler. İçiş­le­ri Ba­ka­nı­mız Sü­ley­man SOYLU muh­tar­la­rı­mı­za diyor ki, 'Mah­ke­me ka­ra­rı var yı­ka­mı­yo­ruz. Ya ar­ka­daş sen...
Zeytinyağının, yağını çıkaranlar!
Ak­ye­ni­köy'den zey­tin­ci­lik­le ge­çi­nen bir çift­çi­mi­zin ta­ra­fı­ma gön­der­di­ği bir tu­ta­nak­la il­gi­li bu­gün­kü yazım. Ül­ke­miz­de ol­du­ğu gibi Didim'in köy­le­rin­de de çift­çi­le­ri­mi­zin...
Akbük Gö­nül­lü­le­ri ma­hal­le­le­ri­nin so­run­la­rı­na çare arı­yor­lar
   Akbük Gö­nül­lü­le­ri başta su ve ka­na­li­zas­yon so­ru­nu­na çare bu­la­bil­mek için, Didim'deki si­ya­si par­ti­le­ri ve Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nı zi­ya­ret et­ti­ler. Akbük Gö­nül­lü­ler...
Siyaset ve Basın
Basın, Ya­sa­ma - Yü­rüt­me ve Yargı'dan sonra gelen, dör­dün­cü güç­tür. Medya'nın bir men­su­bu ola­rak, 25 yıl­dır Didim'de ga­ze­te­ci­lik yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. 25 yıl­dır her gün hiç ak­sat­ma­dan...
Hüseyin Yıldız Vekilimiz(!) gündemden düşmüyor.
Basında, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kadın danışmanını tokatladığı haberlerini duymuşsunuzdur. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, TBMM'de birlikte çalıştığı kadın danışmanı dövdüğü öne sürüldü....
Muharrem İnce, Didim’den ince ince geldi geçti.
Muharrem İnce bundan önce yerel seçimlerde Deniz Atabay'a destek için gelmişti. Şimdi bakıyorsunuz Yoranlı Kamacı için geldi gibi gözüküyor. Selanik'den çıkan ikinci kahraman Yoranlı KAMACI'nın içinden ne çıkacağı belli...
Didim’in Yıl­dız Ve­ki­lin­den Teh­dit!
Didim'de bu gün­ler­de ya­za­cak konu çok ol­du­ğun­dan, 21 eylül salı günü Hü­se­yin Yıl­dız Ve­ki­li­mi­zin 'Bir çivi dahi çak­tır­ma­ya­ca­ğız” teh­di­di­ne ancak sıra geldi. Hü­se­yin Yıl­dız 'Bir...
İş İnsanın Aynasıdır
Aydın'daki Be­le­di­ye­ler pan­de­mi dö­ne­min­de okul­la­ra ver­di­ği hiz­met­le­ri her gün Aydın ba­sı­nın­da de­fa­lar­ca görüyoruz. Didim'e en yakın olan Söke ve Ku­şa­da­sı'ndan iki örnek haber. Söke...
Mızrak çuvala sığmıyor artık....
17 Eylül günü köşemde yazdığım yazıya, CHP'nin İlçe Başkanı Nurettin KOÇAK çok alınmış. Face BOK'undan gecenin saat 2'sinde cevap yazmış.  CHP'nin İlçe Başkanı Nurettin KOÇAK, Gecenin saat 2'sinde hangi...
Haftanın Yorumu
HAFTANIN YORUMU Baş­lık­ta oku­du­ğu­nuz gibi, geçen hafta Didim'deki si­ya­si ha­ber­le­rin yo­rum­la­rı, ko­nu­şu­lan­la­rı, bi­raz­da ol­maz­sa ol­ma­zı gıy­bet­le­ri­ni dile ge­ti­re­ce­ğim. Son Be­le­di­ye...

banner26

banner27


Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function set() on unknown in /home/mavidid1/public_html/index.php:344 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/mavidid1/public_html/index.php on line 344