Şükrü Öksüz
Şükrü Öksüz
Yazarın Makaleleri
ÖZE  DÖNÜŞ 
  Bilim adamları tarafından Kainatın yaşı 15 milyar yıl, Güneş Sisteminin 3. Gezegeni olan yerkürenin yaşı ise 4,5 milyar olarak tahmin edilmektedir. Kainatta milyarlarca galaksi bu galaksilerde ise trilyonlarca yıldız, en azından bu yıldızların...
ÇİFTLİKLİ ÇETE KÜBRA EFE
Çiftlikli Çete Kübra Efe 1903 yılında Aydın İli Köşk İlçesinin Çiftlik Köyünde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Şehirlioğlu Mehmet Efendi, annesinin adı Fadime'dir. Kübra, Emir Ayşe, Ahmet ve Fatma olmak üzere dört kardeştirler....
AKSİYON
Fransızcadan Türkçemize giren aksiyon kelimesinin 'Hisse Senedi” dışındaki anlamı : ' Bir kuvvetin, maddi bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması; insan faaliyetinin ya da iradesinin açığa çıkması; iş, çalışma, faaliyet,...
İNSAN HAK­LA­RI
Çağ­lar bo­yun­ca in­san­lar köle ola­rak alın­mış, sa­tıl­mış, im­ti­yaz­lı ki­şi­ler ta­ra­fın­dan adeta bir mal gibi kul­la­nıl­mış­lar­dır.  Ara­bis­tan Çöl­le­rin­de kız ço­cuk­la­rı diri diri top­ra­ğa...
“SE­VE­CEK­SEN BUGÜN SEV”
'Ku­ral­lar şi­ir­den çıkar; ne kadar güzel şiir varsa, o kadar da doğru kural var­dır” der Ge­or­da­no BRUNO. 'Şiir; bizi bu­lun­du­ğu­muz bir ruh ha­lin­den alıp başka bir ruh ha­li­ne gö­tü­re­bi­len yazı;...
ÇALIŞMA VE TEMBELLİK
Ça­lış­ma ve tem­bel­lik in­san­la­rın yanı sıra hay­van­la­ra da mah­sus bir özel­lik­tir. Ağus­tos bö­ce­ği ile ka­rın­ca hi­ka­ye­si­ni he­pi­miz bi­li­riz. İnsan­lar var­dır ka­rın­ca gibi ça­lı­şır, in­san­lar...
AZERİ ASILLI ŞAİR OSMAN GÖKÇE VE SON BASILAN ŞİİR KİTABI.
Şiir; bizi bulunduğumuz bir ruh halinden alıp başka bir ruh haline götürebilen yazı; ses uyumu, vezin, kafiye gibi güzellik öğeleriyle süslenmiş olup güzel hayaller taşıyan sanatlı sözlerdir. Şiiri tarif etmek bir bakıma güçtür. 'Ne...
KİTAPLAR
 Kitaplar sayesinde insanoğlu duyduklarını, düşündüklerini, öğrendiklerini ve edindiği bütün verileri gelecek nesillere aktarma imkanına kavuşmuştur. Yaşayan kuşak, yaşamış kuşaklardan öğrendiklerini, kendi bulgularını da içine...
OKUMAK
İnsanlık aleminin en büyük buluşlarından biri hiç şüphesiz ki yazıdır. Yazının bulunmasıyla birlikte tabletlerin ve kitapların yazımı başlamış, neticede okur yazar oranı çeşitli coğrafya ve milletlerde hızla artmaya başlamıştır....
KADER
Kader kelimesi Arapçadan Türkçemize geçmiş olup dilimizde çok kullanılan bir kelimedir. Lügat anlamı : ' Bütün yaratıkların Allah'ın ezeli ilmine göre belirlenmiş olan hallerinin oluş ve ortaya çıkış biçimi; değişmez bir...
İNANÇ (İTİKAT)
İnanç kelimesinin lügat anlamı : ' Bir düşünceye istekle, gönülden bağlanma; Tanrı'nın varlığına, birliğine inanma, bir dine bağlanma, iman; güven, inanma duygusu; zihinde bulunan kararlı ve kuvvetli yargı.” dır.   ...
GÜVEN (İTİMAT)
Türk­çe'si güven, Arap­ça'dan Türk­çe'ye iti­mat ola­rak giren bu ke­li­me­nin lügat an­la­mı : ' Gü­ven­me, em­ni­yet; bir şey­den bek­le­ni­len ni­te­li­ğe ina­nıp ona göre dav­ran­ma.” ola­rak...
EVLİLİK
  Evlilik, Türkçe bir kelime olup: ' Evli adam ve kadının hali, evli olma hali.” anlamlarında kullanılır. Arapça'dan Türkçe'mize giren izdivaç kelimesi de: ' Çiftleşme, çift olma hali, evlenme.” anlamlarındadır....
DERT
 Farsça'dan Türkçe'mize giren dert kelimesi : ' Keder, acı, tasa, zahmet, eziyet, meşakkat, ağrı, hastalık.” anlamlarında kullanılır. İnsanın doğmasıyla birlikte  dertleri de başlar. Ölünceye kadar devam eder....
KADIN
 'Dişi cinsten insan.” olarak tanımlanan kadın insan soyunun yarısıdır. Sosyolojik açıdan kadını inceleyecek olursak bazı toplumlarda  alabildiğine hor görülürken, bazı toplumlarda ise tapılacak derecede yükseltilmiştir....
SAVAŞ
Türkçe bir kelime olan savaş: 'Kavga, vuruşma; birbirini öldürme, harp, bir şeyi ortadan kaldırmak, tesirsiz hale getirmek için yapılan çalışma, alınan tedbir. İki veya daha çok devletin birbirleriyle siyasi alakaları keserek silahlı...
AŞK
Aşk söz­lük­ler­de : ' Sevgi, sevda, mu­hab­bet, alaka.” ola­rak ta­nım­la­nır. Bi­ri­ne sevgi ve ilgi duyan ki­şi­ye er­kek­se aşık, ka­dın­sa aşıka adı ve­ri­lir. İnsa­nın ya­ra­tı­lı­şın­dan iti­ba­ren...
ARZU
 Farsça'dan Türkçe'mize giren arzu kelimesi : ' İstek, dilek, meyil, emel.” anlamlarında kullanılan bir kelimedir.     Yaşayan her insanın mutlaka arzuları, istekleri olacaktır. Bir arzusu yerine gelen bir kimsenin...
SABIR 
 Arapça sabr kelimesinden Türkçe'mize sabır olarak geçen bu kelime en çok kullandığımız kelimelerden biridir. 'Ya sabır” demeyenimiz yoktur herhalde içimizde. Başımıza gelen nahoş olaylarda öfkelenmeden sabır dersek, sabredersek...
Doğruluk
Ki­şi­oğ­lu­nun en büyük me­zi­yet­le­rin­den bi­ri­si de hiç şüp­he­siz ki doğ­ru­luk­tur. Ya­lan­dan, do­lan­dan, üç­ka­ğıt­çı­lık­tan uzak duran ki­şi­ler Hak­kın, ada­le­tin ve doğ­ru­nun ya­nın­da...
KABİLİYET (YE­TE­NEK)
Türk­çe'si ye­te­nek olan, Arap­ça'dan Türk­çe'mize giren ka­bi­li­yet ke­li­me­si­nin söz­lük an­la­mı: 'Kabul edi­le­bi­lir olma, bir şeyi ka­za­na­bi­lir ve ya­pa­bi­lir olma; can­lı­nın ya­pı­sın­da...
İNSAN
  İnsan kainatın en şerefli mahlukudur. Canlıların en gelişmişi, akıl taşıyanı, düşüneni ve konuşarak anlaşabilen yegane türüdür. İnsanoğlu akıl ve zekası ile diğer canlı türlerinin tümünden üstündür. Bu akıl ve zeka sayesinde...
DANİŞMENTLİ İSMAİL EFE
  İsmail Efe 1878 yılında Aydın Merkeze bağlı Danişment Köyünde dünyaya gelmiştir. 4 Temmuz 1946 tarihinde de vefat etmiştir. Mezarı Danişment Köyü mezarlığında bulunmaktadır. 1946 yılında hastalandığında sivil ve askeri doktorlar...
Barış
Barış Türk­çe bir ke­li­me olup: 'Sa­vaş­tan veya dar­gın­lık­tan sonra ta­raf­la­rın uz­laş­ma­sı; ulus­la­ra­ra­sı hu­kuk­ta, dev­let­ler ara­sın­da iliş­ki­le­rin sür­me­si ya da her­han­gi bir ne­den­le...

banner26

banner27


Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function set() on unknown in /home/mavidid1/public_html/index.php:344 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/mavidid1/public_html/index.php on line 344