Şükrü Öksüz
Şükrü Öksüz
Yazarın Makaleleri
ARZU
 Farsça'dan Türkçe'mize giren arzu kelimesi : ' İstek, dilek, meyil, emel.” anlamlarında kullanılan bir kelimedir.     Yaşayan her insanın mutlaka arzuları, istekleri olacaktır. Bir arzusu yerine gelen bir kimsenin...
SABIR 
 Arapça sabr kelimesinden Türkçe'mize sabır olarak geçen bu kelime en çok kullandığımız kelimelerden biridir. 'Ya sabır” demeyenimiz yoktur herhalde içimizde. Başımıza gelen nahoş olaylarda öfkelenmeden sabır dersek, sabredersek...
Doğruluk
Ki­şi­oğ­lu­nun en büyük me­zi­yet­le­rin­den bi­ri­si de hiç şüp­he­siz ki doğ­ru­luk­tur. Ya­lan­dan, do­lan­dan, üç­ka­ğıt­çı­lık­tan uzak duran ki­şi­ler Hak­kın, ada­le­tin ve doğ­ru­nun ya­nın­da...
KABİLİYET (YE­TE­NEK)
Türk­çe'si ye­te­nek olan, Arap­ça'dan Türk­çe'mize giren ka­bi­li­yet ke­li­me­si­nin söz­lük an­la­mı: 'Kabul edi­le­bi­lir olma, bir şeyi ka­za­na­bi­lir ve ya­pa­bi­lir olma; can­lı­nın ya­pı­sın­da...
İNSAN
  İnsan kainatın en şerefli mahlukudur. Canlıların en gelişmişi, akıl taşıyanı, düşüneni ve konuşarak anlaşabilen yegane türüdür. İnsanoğlu akıl ve zekası ile diğer canlı türlerinin tümünden üstündür. Bu akıl ve zeka sayesinde...
DANİŞMENTLİ İSMAİL EFE
  İsmail Efe 1878 yılında Aydın Merkeze bağlı Danişment Köyünde dünyaya gelmiştir. 4 Temmuz 1946 tarihinde de vefat etmiştir. Mezarı Danişment Köyü mezarlığında bulunmaktadır. 1946 yılında hastalandığında sivil ve askeri doktorlar...
Barış
Barış Türk­çe bir ke­li­me olup: 'Sa­vaş­tan veya dar­gın­lık­tan sonra ta­raf­la­rın uz­laş­ma­sı; ulus­la­ra­ra­sı hu­kuk­ta, dev­let­ler ara­sın­da iliş­ki­le­rin sür­me­si ya da her­han­gi bir ne­den­le...
Açlık
Açlık : ' Tok ol­ma­ya­nın hali, ye­me­ğe iş­tah­lı ol­ma­yı do­ğu­ran hal, aç olma hali, kıt­lık, yok­sul­luk.” an­lam­la­rın­da kul­la­nı­lan Türk­çe bir ke­li­me­dir. İhti­yar dün­ya­mı­zın nü­fu­su...
BAŞARI
Ba­şa­rı­nın lügat an­la­mı : ' Ba­şa­rı­lan fiil veya ba­şa­rı­lan iş”, ba­şar­mak ise: 'So­nu­ca ulaş­mak, be­cer­mek, ek­sik­siz ta­mam­la­mak.” an­lam­la­rın­da kul­la­nı­lır. Ba­şa­rı­lı...
ALIŞKANLIK
 Türkçe bir kelime olan alışkanlık kelimesinin sözlük anlamı ; ' İş ve davranışların sürekli tekrarlanması sonucu ortaya çıkan davranış; alışmış olma hali” olarak geçer. Aynı şartlar altında aynı hareketlerin yapılması,...
Bencillik
Ben­cil­lik: ' İnsa­nın baş­ka­la­rı­nın hak­kı­nı hiçe sa­ya­rak yal­nız­ca kendi çıkar ve ka­zan­cı­nı dü­şün­me­si ' ola­rak ta­nım­la­nır. Hemen hemen tüm in­san­lar­da ben­cil­lik duy­gu­su veya...
AKIL
Arap­ça'dan Türk­çe'mize giren akıl ke­li­me­si­nin lügat an­la­mı : ' Dü­şün­me ve an­la­ma gücü; in­sa­na has olup her­kes­te de­ği­şik de­re­ce­le­ri bu­lu­nan ma­ne­vi kud­ret; us, bel­lek, ha­fı­za,...
AYDIN ULUS­LAR ARASI ŞİİR ŞÖLENİNİN AR­DIN­DAN
12 Ara­lık 2021 ta­ri­hin­de Pazar günü Aydın Ulus­lar arası Şiir Şö­le­ni'ni ger­çek­leş­tir­miş bu­lu­nu­yo­ruz. Kıb­rıs Bal­kan­lar Av­ras­ya Türk Ede­bi­yat­la­rı Kumru Der­ne­ği ile müş­te­re­ken; Aydın...
AYDIN ULUSLAR ARASI ŞİİR ŞÖLENİNİN ARDINDAN
12 Ara­lık 2021 ta­ri­hin­de Pazar günü Aydın Ulus­lar arası Şiir Şö­le­ni'ni ger­çek­leş­tir­miş bu­lu­nu­yo­ruz. Kıb­rıs Bal­kan­lar Av­ras­ya Türk Ede­bi­yat­la­rı Kumru Der­ne­ği ile müş­te­re­ken; Aydın...
KÖTÜLÜK 
Kötülük, kötü kelimesinden türetilmiş Öz Türkçe bir kelimedir. Kötü kelimesi sıfat olarak :” İyi olmayan, fena, yaramaz, zararlı, tehlikeli, korku ve endişe verici, rahatsız eden, beğenilmeyen, kaba saba, kırıcı, insan veya topluluk...
KONUŞMAK
  Türkçe kelimelerimizden biri olan konuşmak kelimesinin lügatlerdeki anlamı : ' Görüşmek, tanışmak, görüşüp anlaşmak, bilişmek, birbirini bilip tanımak, bildik olmak; söylemek, düşüncesini kelimelerle anlatmak; düşüncesini...
İRADE
Arapça'dan Türkçe'mize giren irade kelimesinin lügat anlamı : 'İsteme, dileme, merâm etme, buyrultu.” olarak geçer. İrade-i cüziye: 'Allah tarafından insana bırakılmış olan istek ve seçme hakkı.”dır.    ...
ŞAİR MÜJGAN YILDIZAN VE AL SENİN OLSUN ADLI ŞİİR KİTABI
Ispartalı Şair Müjgan Yıldızan 'Al Senin Olsun” adlı ikinci şiir kitabını yayınladı. 2021 yılının Ocak ayında Isparta'da kendi yayını olarak yayınlanan kitap 144 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın içi 60 gr kitap kağıdından,...
HAYAL (HAYÂL)
Arapça'dan Türkçe'mize geçerek Türkçeleşmiş olan en güzel kelimelerimizden birisi de hayâldir. öz Türkçeciler hayâl kelimesine karşılık imge kelimesini bulmuşlar; fakat bu kelime hayâlin hayâli bile olamamıştır. Herkes tarafından...
ACI
Acı öz Türk­çe bir ke­li­me olup dert, keder, elem, ağrı, sızı, yas an­lam­la­rın­da kul­la­nıl­mak­ta­dır. İnsa­noğ­lu doğar doğ­maz acıy­la kar­şı­la­şır ve ağ­la­ma­ya baş­lar. Acı­nın bü­yü­ğü var­dır,...
ŞAİR ERKAN ACAR VE UÇURTMA MEVSİMİ
Aydın ya­zar­lar ve şa­ir­ler Der­ne­ği­nin kadim ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­rin­den doğma bü­yü­me Çine İlçe­miz­den olan ve halen orada ika­met eden şair ar­ka­da­şı­mız Erkan ACAR dör­dün­cü ki­ta­bı­na...
İYİLİK
İyilik ke­li­me­si­nin lü­gat­ler­de­ki an­la­mı : ' İyi olan şeyin hali, kar­şı­lık bek­le­me­den baş­ka­sı­na ya­pı­lan yar­dım, hayır.”ola­rak geçer. İyilik üze­ri­ne söy­len­miş çok güzel ata söz­le­ri­miz...
CÖMERT
   Cömert kelimesinin lügat anlamı : ' Elindeki parayı ve malı esirgemeyip gerektikçe vermekten çekinmeyen, eli açık.” olarak geçer. Bu kelimenin bazı dilcilerimize göre Farsça Cüvan Merd'den bozularak dilimize geçtiği...
ŞABAN KAHRAMAN VE GÖNÜL YARASI
  Şiir; bizi bulunduğumuz bir ruh halinden alıp başka bir ruh haline götürebilen yazı; ses uyumu, vezin, kafiye gibi güzellik öğeleriyle süslenmiş olup güzel hayaller taşıyan sanatlı sözlerdir. Şiiri tarif etmek bir bakıma güçtür....

banner26

banner27


Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function set() on unknown in /home/mavidid1/public_html/index.php:344 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/mavidid1/public_html/index.php on line 344