Didim Belediye Meclisi Ekim  Ayı Meclis Karar Özetleri

DİDİM BELEDİYE MECLİSİ EKİM  AYI  1. BİRLEŞİM  MECLİS KARAR ÖZETLERİ

21 Ekim 2021 Perşembe 14:28
296 Okunma
Didim Belediye Meclisi Ekim  Ayı Meclis Karar Özetleri

DİDİM BELEDİYE MECLİSİ EKİM  AYI  1. BİRLEŞİM  MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Belediye ve Meclis Başkanı Ahmet Deniz ATABAY
Katip Üyeler :Sevinç KARATAŞ, Kerim KÜSMEZ
Meclis Üyeleri :Celalettin EROL, Zeynel ŞENER, Vefa Berk TEZSEZENER, 
Ahmet YILMAZ, Yusuf DEVECİ,  Mustafa YARMACI, Muammer KANAT, 
Cengiz KIZILDAĞ, Ceren TURAN, Sinan YALÇİN, Gül ÜLKER, Ersan KARA,
Ramazan ÖZALP, Eda YÜCEL İLHAN, Şakir SARUHAN, Mevlüt KANDİL, 
Cemal ENGİL, Yakup ŞENCAN, Metin ÇAKIR, Mehmet TEKDEMİR

Erdinç ÜLKER, Tahsin KURT, Ali ÇAĞLAR mazeretli olarak toplantıya katılmadı. 

Karar Tarihi : 06.10.2021
Karar No   : 114

Karar         :  Gündemin 1. maddesi;  

    Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 24.09.2021 tarih ve 1621 sayılı yazısına ilişkin Belediye                Başkanlığımızın 2022 Mali Yılı Performans Programını  görüşen Meclisimiz, Belediye Meclisi Çalışma         Yönetmeliği'nin 21. maddesi gereği söz konusu gündem maddesinin Belediye Meclis Plan ve Bütçe          Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verdi.   

115 nolu karar;  Gündemin 2. maddesi; 

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 24.09.2021 tarih ve 1622 sayılı yazısına ilişkin Belediye                Başkanlığımızın 2022 Mali Yılı Bütçesi ile İzleyen İki Yıl 2023 ve 2024 Bütçe Tahminini görüşen Meclisimiz, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi gereği söz konusu gündem maddesinin Belediye Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verdi.  

116 nolu karar;  Gündemin 3. maddesi; 

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 24.09.2021 tarih ve 1643 sayılı yazısına ilişkin Belediyemizin 2022 Mali Yılında Uygulanacak Ücret Tarife Cetvellerini görüşen Meclisimiz, Belediye Meclisi Çalışma               Yönetmeliği'nin 21. maddesi gereği söz konusu gündem maddesinin Belediye Meclis Plan ve Bütçe         Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verdi.  


117 nolu karar;  Gündemin 4. maddesi; 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Didim Belediye Meclis’inin 01/09/2021 tarihli toplantısında gündem maddesi olarak görüşülerek      Komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/08/2021 tarih 29510875-0.20-E.2937 sayılı” İlçemizde yer alan inşaatlarda yağmur suyu toplama tesisatı yapılması hk.” konulu olur yazısı incelendi.

Komisyonumuzca saat 15:00 da yapılan toplantı neticesinde “İlçemizde yer alan inşaatlarda yağmur suyu toplama tesisatı yapılması hk.” konusu incelendi.

İlçemiz içerisinde yer alan tüm parsellerde yeni yapılacak bina ve tesislerde yağmur suyu toplama sistemi yapılacaktır. 2000 m2 den büyük ve 10 bağımsız bölümden fazla parsellerde yapılacak yağmur suyu toplama sistemi; parsel ortak alanında inşa edilmek, tabi veya tesviye edilmiş           zeminin 50 cm altında kalmak ve binaların taşıyıcı sistemleri ile bütünleşik olmamak koşulu ile betonarme olarak da yapılabilir. 2000 m2 den küçük ve 10 bağımsız bölümden az olan parsellerde tabi veya tesviye edilmiş zeminin altında kalması koşulu ile plastik veya demir olarak yapılabilir. Yapılacak yağmur suyu toplama sistemi için gerekli tankın hacim hesabı, ilgilileri tarafından        projelendirilerek, kullanılacak alanlar belirlenip hesaplanacaktır. Ancak kullanılacak tankın           kapasitesi ; her bağımsız bölüm için 2 ton olmak üzere hesaplanacak kapasiteden az olmamalıdır.

Daha önceden yapı ruhsatı alınmış parseller için düzenlenecek “ yenileme, yeniden, tadilat ve isim değişikliği” nitelikli yapı ruhsatları uygulama kapsamında yer almamalıdır.

Bahçe kullanım alanı olmayan ve bodrum katının da yapılmasında gerek zemin etüdü raporları gerekse resmi kurum raporları ile sakınca olduğuna ilişkin parseller, Kültür Varlıklarına ilişkin koruma kurulu kararı ile zemin altı uygulama yapılmasında sakınca olan parseller ve benzeri durumlarda yer alıp bu uygulamanın yapılmasında resmi kurumlarca sakınca bulunduğuna karar alınan parseller bu karar dışındadır.

Komisyonumuz yukarıda belirtilen kararların 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmasını oy birliği ile kabul etmiştir.
    
KARAR : 

    İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26.08.2021 tarih ve 2937 sayılı yazısı ile; İlçemizde yer alan inşaatlarda yağmur suyu toplama tesisatı yapılması konusuna ilişkin komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.  
118 nolu karar;  Gündemin 5. maddesi; 

    İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01.10.2021 tarih ve 3284 sayılı yazısı gereğince; Didim İlçesi   Akbük Mahallesinde enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik 4 adet trafo yeri plan değişikliği teklifini     görüşen Meclisimiz, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi gereği söz konusu gündem maddesinin Belediye Meclis İmar Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verdi.
119 nolu karar;  Gündemin 6. maddesi; 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01.10.2021 tarih ve 3289 sayılı yazısı gereğince; Didim İlçesi  Efeler, Çamlık, Altınkum ve Cumhuriyet Mahallelerinde kentin enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik 11 adet trafo yeri plan değişikliği teklifini görüşen Meclisimiz, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi gereği söz konusu gündem maddesinin Belediye Meclis İmar Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verdi.   

120 nolu karar;  Gündemin 7. maddesi; 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün 14.07.2021 tarih ve 74 sayılı yazısı ile konu edilen;

Müdürlüğümüz Yetki ve Sorumluluğu;
Atık yönetim sistemleri oluşturmak ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak,
Halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması için eğitimler ve etkinlikler düzenlemek,
Öngörülemeyen ve önceden planlanmamış toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren hizmet projelerini yerine getirmek,
Denizin kirlenmesini önlemek için tedbirler almak, bu konuda yapılacak kontrol ve analizleri takip ederek kriterlere uygun koylara Mavi Bayrak almak, bu konudaki hususları uygulamak.
 
Yukarıda belirtilen iş kalemleri Müdürlüğümüz Yetki ve Sorumlulukları kapsamında yer almaktadır. Ancak Müdürlüğümüz bünyesinde Teknik personel/Çevre Mühendisi olmamasından dolayı, iş kalemlerinin yetki ve sorumluluğunun Temizlik İşleri Müdürlüğüne devir edilmesi konusunu görüşen Meclisimiz, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi gereği söz konusu gündem maddesinin Belediye Meclis Hukuk Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verdi.   

121 nolu karar;  Gündemin 8. maddesi; 

    Fen İşleri  Müdürlüğü'nün 15.09.2021 tarih ve 1011 sayılı "Milet Örenyeri Parke Taş Yol Yapımı İçin Belediye Başkanı Ahmet Deniz ATABAY'a Yetki Verilmesi" konulu yazısını görüşen Meclisimiz;

Didim Kaymakamlığı Milet Müze Müdürlüğü yazısında, Aydın Milet Müzesi Müdürlüğü' ne ulaşımı sağlayan, Milet Örenyerinin gelecekte turizm potansiyeline katkı sağlaması düşünülen zaman ve doğa       şartları ile tahrip olmuş Koruma Kurulu yazısı ekindeki krokide görülen örenyeri yollarının parke taş              kaplanarak yapılması için Belediye Başkanımız Ahmet Deniz ATABAY' a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

122 nolu karar;  Gündemin 9. maddesi; 

Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 01.10.2021 tarih ve 76 sayılı "Karya Belediyeler Birliği" kurulması konulu yazısını görüşen Meclisimiz; 
    Bilindiği üzere, Muğla, Aydın ve Denizli bölgelerini kapsayan toplamda 111 Karya kenti, 3 il, 27 ilçe ile 4 Yunan adasının bulunduğu, Kuzeyde Büyük Menderes, Güneyde Dalaman Çayı, Doğuda Baba Dağları ile Denizli'nin güneyini kapsayan, batıda ise Kalimnos, Kos, Nisiros ve Rodos ile sınırlandırılan bölge Karya'dır.
Bölgemizin temsilini güçlü ve etkin bir şekilde sağlayarak, ilçemizin de içinde bulunduğu Karya        Bölgesi’ nin kentlerini bir araya getirerek, bu kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın "Ortak         Miras’’ anlayışıyla korunmasını, yaşatılmasını ve tanıtılarak turizme kazandırılmasını sağlamak, Belediyeler ve ilgili paydaşlar arasında iş birliği ve dayanışmayı geliştirerek belediyelerin halka daha etkin ve verimli hizmet sunmasına katkıda bulunmak amacıyla birlik kurulması için Karya Bölgesinde bulunan belediyeler ile yapılan görüşmeler neticesinde birliğin kabul gördüğü değerlendirilmiştir.

Yine Anayasamızın Mahalli İdareler başlıklı 127. maddesinin son fıkrasında: "Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile kendi aralarında Cumhurbaşkanının izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır." hükmünün bulunması,

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun Kuruluş başlıklı 4. maddesinde; "Birlik, birlik                   tüzüğünün kesinleşmesinden sonra Cumhurbaşkanının izni ile kurulur ve tüzel kişilik kazanır." hükmü ve 5. maddesinde; "Birlik tüzüğü, birliği kuracak mahalli idarelerin meclislerinde üye tam sayısının üçte iki               çoğunluğuyla kabul edildikten sonra valinin; birlik birden fazla ildeki mahalli idarelerin katılımı ile kuruluyorsa    üyeleri il özel idareleri ve köylerden oluşan birlikler için İçişleri Bakanının, geri kalanları için Çevre ve              Şehircilik Bakanının onayı ile kesinlesir" hükmünün bulunması,

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (o) bendi hükmünce; "Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek." Belediye Meclisinin görev ve      yetkileri arasında sayılmasına istinaden "Karya Belediyeler Birliği" adıyla birlik kurulmasına yönelik  talebin Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği Belediye Meclis Hukuk Komisyonuna sevk      edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
 

DİDİM BELEDİYE MECLİSİ EKİM  AYI  2. BİRLEŞİM  MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Belediye ve Meclis Başkanı Ahmet Deniz ATABAY
Katip Üyeler :Kerim KÜSMEZ, Ersan KARA
Meclis Üyeleri :Celalettin EROL, Zeynel ŞENER, Vefa Berk TEZSEZENER, 
Ahmet YILMAZ, Yusuf DEVECİ, Ali ÇAĞLAR, Mustafa YARMACI, 
Cengiz KIZILDAĞ, Ceren TURAN, Sinan YALÇİN, Gül ÜLKER, 
Eda YÜCEL İLHAN, Yakup ŞENCAN, Erdinç ÜLKER, Metin ÇAKIR

Sevinç KARATAŞ, Muammer KANAT, Tahsin KURT, Şakir SARUHAN, Mevlüt KANDİL, Ramazan ÖZALP,   Mehmet TEKDEMİR, Cemal ENGİL mazeretli olarak toplantıya katılmadı. 

Karar Tarihi : 11.10.2021
Karar No   : 123

Karar         :  Gündemin 1. maddesi;  


     KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  

         Plan ve Bütçe Komisyonumuzun toplantı yeterli çoğunluğunu sağlamış olduğu görülerek toplantıya başlandı. Belediyemizin 2022 Mali yılı Performans Programının görüşülmesine geçildi.

    2022 Yılı Performans Programının Didim Belediyesinin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin bilgileri içerdiği, kurumsal gelişimi, kentsel gelişimi dikkate alarak  hazırlandığı tespit edilmiştir. 2022 yılı performans programı toplamı olan 195.000.000,00-TL nin harcama birimlerine dağılımı ve  genel yönetim giderleri toplamı  aşağıdaki gibidir.

 
HARCAMA BİRİMİ    TUTARI    (%)YÜZDE DAĞILIMI       
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü      3.483.000,00-TL    1,79       
Destek Hizmetleri Müdürlüğü    49.762.000,00-TL    25,52       
Özel Kalem    11.681.000,00-TL    5,99       
Emlak İstimlak Müdürlüğü      4.585.000,00-TL    2,35       
Fen İşleri Müdürlüğü    32.150.000,00-TL    16,49       
Hukuk İşleri Müdürlüğü         489.000,00-TL    0,25       
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü      4.032.000,00-TL    2,07       
İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğü      1.293.000,00-TL    0,66       
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü      7.216.000,00-TL    3,70       
Sağlık İşleri Müdürlüğü      5.698.000,00-TL    2,92       
Park Bahçeler Müdürlüğü    11.377.000,00-TL    5,83       
Temizlik İşleri Müdürlüğü    22.219.000,00-TL    11,39       
Yapı Kontrol Müdürlüğü      8.674.000,00-TL    4,45       
Yazı işleri Müdürlüğü      1.408.000,00-TL    0,72       
Zabıta Müdürlüğü      6.620.000,00-TL    3,39       
Mali Hizmetler Müdürlüğü    10.882.000,00-TL    5,58       
Genel Yönetim Giderleri Toplamı    13.431.000,00-TL    6,89       
     195.000.000,00-TL    100     

Karar: Didim Belediyesinin 2022 Yılı performans programının, Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Vefa Berk TEZSEZENER, Cengiz KIZILDAĞ, Mustafa YARMACI kabul, Metin ÇAKIR ve Eda YÜCEL İLHAN'ın red oyları oy çokluğu ile kabulüne ve belediye meclisimizin 11/10/2021 tarihindeki toplantısına sevki yapılmıştır.  

    KARAR : 

    Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/09/2021 tarih ve 1621 sayılı yazısı ekinde sunulan 2022 Mali Yılı Performans Programına İlişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne;  Eda YÜCEL İLHAN, Yakup ŞENCAN, Erdinç ÜLKER, Metin ÇAKIR'ın red oyuna (4 red) karşılık, diğer üyelerin  kabul oyu ile (14 kabul) oy çokluğu ile karar verildi.  

Karar Tarihi : 11.10.2021
Karar No   : 124

Karar         :  Gündemin 2. maddesi;  

06.10.2021 tarihli meclisin 1. birleşim toplantısında görüşülen; Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 24/09/2020 tarih ve 1622 sayılı yazısı ekinde sunulan Belediye Başkanlığımızın  2022 Mali Yılı Bütçesi ile İzleyen İki Yıl 2023 ve 2024 Bütçe Tahmininin görüşülmesi konusu 115  sayılı meclis kararı ile Belediye Meclis  Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildiğinden, konu ile ilgili  11.10.2021 tarihli komisyon raporunu görüşen Meclisimiz;
    
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  

Plan ve Bütçe Komisyonunun toplantı yeter sayısına ulaştığı görülerek, 06/10/2021 tarihli 
       Meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş , Plan ve Bütçe Komisyonunun 
       yaptığı inceleme neticesinde tanzim ettiği;

Komisyon Görüşü; Didim Belediye Meclisinin 06/10./2021  Tarihli toplantısında incelenmek üzere                  Komisyonumuza havale edilen;

DİDİM Belediye başkanlığının 2022 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçe tasarıları ve bütçeyi  oluşturan cetvelleri Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği  hükümleri   doğrultusunda Komisyonumuzca  incelenmiştir. 

Buna göre;

BÜTÇE KARARNAMESİ 
                                                                              
Madde  1- Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 195.000.000,00-TL ödenek verilmiştir.          
Madde  2- Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin  Ekonomik Sınıflandırması              cetvelinde gösterildiği gibi toplam  195.000.000,00- TL  olarak tahmin edilmiştir. 
Madde  3- 2022 Yılı gider bütçesinde yer alan  ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler  karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.                                                          
Madde  4-  (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü  birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya  yetkilidir. 
Madde  5- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli  olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen         miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde  6- 
          Bütçeye cetveller eklenmiştir.                                         
          1- Ödenek Cetveli -A (Örnek-14),                                      
          2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek-15),          
          3- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),           
          4- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),      
           5- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)                         
           6- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl  Bütçe Tahmini Cetveli                                 (Örnek-8)                                    
          7- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)                         
          8- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması (Örnek-20)          
           9- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere  İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),              
          10- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli  (Örnek-21)                                      
          11- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),  
          12- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),                                            
          13- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir  (T-1) Cetveli (Örnek-25),           
          14- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)                 
          15- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)                              
          16- Finansman Programı (Örnek-28)                                      
Madde  7- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve          esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.                                                            
Madde 8 – Daha önce kabul edilen plan ve yıllık programları ve beldenin kalkınmasını temin için            meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında  belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya 
üst yönetici yetkili kılınmıştır.
Madde 9 - Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girer.         
Madde 10- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.   

                    
    Söz konusu Bütçe Kararnamesi  Komisyonumuzca incelenerek Vefa Berk TEZSEZENER,                 Cengiz KIZILDAĞ, Mustafa YARMACI’nın kabul, Metin ÇAKIR ,Eda YÜCEL İLHAN’ın red oylarıyla,        oyçokluğuyla  kabul edilmiştir.                                                                                                  
 
  
GİDER BÜTÇESİ   

              Komisyonumuzca 2022 yılı Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her  Birimin Fonksiyonel                                                                      Sınıflandırmalarının  Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler:

 
KURUMSAL KOD / KURUM ADI       FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY    ÖDENEK           
46.09.08.30    Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü    05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ         3.483.000,00            
46.09.08.49    Destek Hizmetleri Müdürlüğü    01-GENEL KAMU HİZMETLERİ    49.762.000,00            
46.09.08.02    Özel Kalem    01-GENEL KAMU HİZMETLERİ    11.681.000,00            
46.09.08.50    Emlak İstimlak Müdürlüğü    06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ    4.585.000,00            
46.09.08.32    Fen İşleri Müdürlüğü    06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ    32.150.000,00            
46.09.08.24    Hukuk İşleri Müdürlüğü    01-GENEL KAMU HİZMETLERİ    489.000,00            
46.09.08.35    İmar ve Şehircilik Müdürlüğü    06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ    4.032.000,00            
46.09.08.52    İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğü    01-GENEL KAMU HİZMETLERİ    1.293.000,00            
46.09.08.36    Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü    08-DİNLENME KÜLRÜE VE DİN HİZMETLERİ    7.216.000,00            
46.09.08.40    Sağlık İşleri Müdürlüğü    07-SAĞLIK HİZMETLERİ    5.698.000,00            
46.09.08.39    Park Bahçeler Müdürlüğü    05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ    11.377.000,00            
46.09.08.43    Temizlik İşleri Müdürlüğü    05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ    22.219.000,00            
46.09.08.51    Yapı Kontrol Müdürlüğü    06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ    8.674.000,00            
46.09.08.18    Yazı işleri Müdürlüğü    01-GENEL KAMU HİZMETLERİ    1.408.000,00            
46.09.08.48    Zabıta Müdürlüğü    03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ    6.620.000,000            
46.09.08.08    Mali Hizmetler Müdürlüğü    01-GENEL KAMU HİZMETLERİ    24.313.000,00            
TOPLAM        195.000.000,00            
     

       
                                   
                                       
                                         
Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması  Yapılan  Her          Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarıyle toplamları; Komisyonumuzca      incelenerek Vefa Berk TEZSEZENER,Cengiz KIZILDAĞ, Mustafa YARMACI’nın kabul, Metin ÇAKIR, Eda YÜCEL İLHAN’ın red oylarıyla, oyçokluğuyla  kabul edilmiştir

GELİR BÜTÇESİ   

    2022 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı gelir tahmini;

 
BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ       
KODU    AÇIKLAMA    2022 YILI       
01    VERGİ GELİRLERİ    76.454.000,00       
03    TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ    34.364.000,00       
04    ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER    3.353.000,00       
05    DİĞER GELİRLER    75.525.000,00       
06    SERMAYE GELİRLERİ    5.589.000,00       
09    RET VE İADELER (-)    -285.000,00       
     TOPLAM    195.000.000,00     


Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gelir Bütçesi Birinci Düzeyi  Komisyonumuzca                     incelenerek Vefa Berk TEZSEZENER, Cengiz KIZILDAĞ, Mustafa YARMACI’nın kabul, Metin ÇAKIR,                    Eda YÜCEL    İLHAN’ın red oylarıyla, oyçokluğuyla  kabul edilmiştir


YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

Bütçede mevcut  195.000.000,00-TL gidere karşılık red ve iadeler düşüldükten sonra net  195.000.000,00-TL gelir karşılık gösterildiğinden dolayı giderlerin denkliği sağlanmıştır.


AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

 2022  yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle ;        
                         
 
1    BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ    48.750.000,00       
2    İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ       48.750.000,00       
3    ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ    48.750.000,00       
4    DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ    48.750.000,00       
    TOPLAM    195.000.000,00     
Olarak okunmuş, 
   2022Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle  ;   
 
1    BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ    48.750.000,00       
2    İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMINİ       48.750.000,00       
3    ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ    48.750.000,00       
4    DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ    48.750.000,00       
    TOPLAM    195.000.000,00     

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen  Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı üçer aylık dönemler itibarı Birinci düzeyde  incelenerek Vefa Berk TEZSEZENER, Cengiz KIZILDAĞ,                             Mustafa YARMACI’nın kabul, Metin ÇAKIR ,Eda YÜCEL İLHAN’ın red oylarıyla, oyçokluğuyla  kabul edilmiştir. 

Komisyonumuza havale edilen 2022 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarıları ve bütçeyi oluşturan cetvelleri görüşülerek işbu rapor tanzim edilmiştir. İşbu karar raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisi’nin onayına arz olunur.

KARAR : 

    Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/09/2021 tarih ve 1622 sayılı yazısı ekinde sunulan   Belediyemizin  2022 Yılı Bütçe Kararnamesi ve 2022 Mali Yılı Bütçesi ile İzleyen İki Yıl 2023 ve 2024 Bütçe Tahminine ait Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne yapılan oylaması sonucunda;  Eda YÜCEL İLHAN, Yakup ŞENCAN, Metin ÇAKIR'ın red oyuna (3 red) karşılık, Erdinç ÜLKER'in çekimser (1 çekimser),  diğer üyelerin  kabul oyu ile (14 kabul) oy çokluğu ile karar verildi.    

Karar Tarihi : 11.10.2021
Karar No   : 125

Karar         :  Gündemin 3. maddesi;  

           KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  

Didim Belediye Meclisinin 06/10./2021  Tarihli toplantısında incelenmek üzere Komisyonumuza                     havale edilen,                                        

DİDİM Belediye başkanlığının 2022 yılında uygulanacak olan ücret tarifeleri birimlerimizden                           gelen maliyet hesapları gözönüne alınarak hesaplandığı belirtilmiş;2464 sayılı kanunun 96. maddesinin A Fıkrası ve 97.maddesi gereğince 2022 yılında alınacak ücret tarifelerinin (Ek’li 25 Sayfa) Komisyon                              toplantısına katılan Vefa Berk TEZSEZENER,Cengiz KIZILDAĞ, Mustafa YARMACI’nın kabul,Metin ÇAKIR,           Eda YÜCEL İLHAN’ın red oylarıyla, oyçokluğuyla  kabul edilmiştir. 

Komisyonumuza havale edilen 2022 yılında uygulanacak ücret tarifeleri ile ilgili  işbu rapor                tanzim  edilmiştir. İşbu karar raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisi’nin onayına arz olunur.
 
KARAR : 

Belediyemiz tarafından 2022 mali yılında uygulanacak olan ücret tarife cetvellerine ait  (ek'li 25 sayfa)  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne Eda YÜCEL İLHAN,  Yakup ŞENCAN, Erdinç ÜLKER, Metin ÇAKIR'ın red oyuna (4 red) karşılık,  diğer üyelerin  kabul oyu ile  (14 kabul) oy çokluğu ile karar verildi.    

    ( 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır) .  

Karar Tarihi : 11.10.2021
Karar No   : 126

Karar         :  Gündemin 4. maddesi;  


KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Didim Belediye Meclisi’nin 01/09/2021 tarihli toplantısında gündem maddesi olarak görüşülerek      Komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01/10/2021 tarih 29510875-0.20-E.3284 sayılı” 4 adet trafo yeri imar plan değişikliği” konulu olur yazısı incelendi.

Komisyonumuzca saat 10:00 da yapılan toplantı neticesinde İlçemiz Akbük sınırları içerisinde            planlanan 4 adet trafo yeri imar plan değişikliği teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.
    
         KARAR : 

      İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01.10.2021 tarih ve 3284 sayılı  "Didim İlçesi Akbük Mahallesinde enerji   İhtiyacının karşılanmasına yönelik 4 adet trafo yeri plan değişikliği teklifi"  (Ceylan Evleri tr = PİN: UİP-09323525, Ceylan Evleri tr2 = PİN:UİP-09947315, Sıla Kooperatifi tr = PİN:UİP-09326816, Akbük DM02-TR09 = PİN:UİP-09154407 plan işlem numaralı)  konusuna ilişkin komisyon raporunun   komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.  


Karar Tarihi : 11.10.2021
Karar No   : 127

Karar         :  Gündemin 5. maddesi;  

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Didim Belediye Meclisi’nin 01/09/2021 tarihli toplantısında gündem maddesi olarak görüşülerek      Komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01/10/2021 tarih 29510875-0.20-E.3289 sayılı” 11 adet trafo yeri imar plan değişikliği” konulu olur yazısı incelendi.

Komisyonumuz saat 10:00 da yapılan toplantı neticesinde;

Cumhuriyet Mahallesi 1301 ada 1 parselin kuzeyindeki park içerisinde yer alan trafo alanının, 1301 ada 2 parselin doğusundaki parkın kuzeyine; 1311 ada 1 parselin batısındaki park içerisinde yer alan trafo alanının parkın güneyine, 

Efeler Mahallesi ,2192 ada 1 parselin güneyindeki park içerisinde yer alan trafo alanının, parkın güneydoğu kısmına ,

Altınkum Mahallesi , 4678 ada 1 parselin güneyindeki park  içerisinde yer alan trafo alanının, parkın güneydoğusuna alınmasına ve bu değişikliklerin tadilen onaylanmasına,

Diğer trafo alanlarının ise aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

    KARAR :

        İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01.10.2021 tarih ve 3289 sayılı  "Didim İlçesi, Efeler, Çamlık, Altınkum ve Cumhuriyet Mahallelerinde kentin enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik 11 adet trafo yeri plan değişikliği teklifi "(DM14-TR8=PİN:UİP-09169279,DM15-TR14=PİN:UİP-09703044, TR168A=PİN:UİP-09376398,DM15-TR11=PİN:UİP-09921632,DM15-TR12=PİN:UİP-09236841,DM06-TR37=PİN:UİP-09379687,DM06-TR36=PİN:UİP-09079262,DM06-TR40=PİN:UİP-09913406,DM04-TR15=PİN:UİP-09135306,DM04-TR03=PİN:UİP-09680662,DM03-TR09=PİN:UİP-09225906 plan işlem numaralı)  konusuna ilişkin komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.  


Karar Tarihi : 11.10.2021
Karar No   : 128

Karar         :  Gündemin 6. maddesi;  

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  

             Ekim ayı 1. birleşim toplantısında Belediye Meclis Hukuk Komisyonuna sevk edilen,  Çevre ve    Koruma Müdürlüğü’nün 14.07.2021 tarih ve 74 sayılı “04.02.2015 Tarih ve 16 Sayılı Belediye Meclis     Kararı ile Kabul Edilen Didim Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinin Madde 11 Başlıklı Çevre Koruma ve    Kontrol       Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluklarının Revize Edilmesi” konusunu görüşen komisyonumuz; 
             
Didim Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği’nin Madde11 başlıklı Çevre ve Kontrol Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluklarının 25 maddeden oluştuğu,  8, 13, 23, 24. Maddelerin Çevre ve Koruma Müdürlüğü Yetki ve Sorumlulukları kapsamında yer aldığı, ancak Çevre Koruma Müdürlüğü bünyesinde teknik  personel (Çevre Mühendisi) olmamasından dolayı bu iş kalemlerinin yetki ve sorumluluğunun Didim  Belediyesi      Teşkilat Yönetmeliğinin Madde 24 Başlıklı Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görev,  Yetki ve  Sorumluğuna      devredilerek, aşağıdaki maddeler olarak eklenmesine:

Atık yönetim sistemleri oluşturmak ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak,
Halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması için eğitimler ve  etkinlikler düzenlemek,
Öngörülemeyen ve önceden planlanmamış toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren hizmet  projelerini yerine getirmek,
Denizin kirlenmesini önlemek için tedbirler almak, bu konuda yapılacak kontrol ve analizleri takip ederek kriterlere uygun koylara Mavi Bayrak almak, bu konudaki hususları uygulamak

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

    KARAR : 

    Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün 14.07.2021 tarih ve 74 sayılı “ 04.02.2015 Tarih ve 16 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Kabul Edilen Didim Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinin Madde 11  Başlıklı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluklarının Revize Edilmesi”   konusuna ilişkin komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.  

Karar Tarihi : 11.10.2021
Karar No   : 129

Karar         :  Gündemin 7. maddesi;  

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 

    Ekim ayı 1. birleşim toplantısında Belediye Meclis Hukuk Komisyonuna sevk edilen,  Yazı İşleri         Müdürlüğü’nün 01.10.2021 tarih ve 76 sayılı “Karya Belediyeler Birliği Kurulması” konusunu görüşen           komisyonumuz;           

    İlçemizin de içinde bulunduğu Karya Bölgesi’nin kentlerini bir araya getirerek, bu kentler  arasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın "Ortak Miras’’ anlayışıyla korunmasını, yaşatılmasını ve       tanıtılarak turizme kazandırılmasını sağlamak, Belediyeler ve ilgili paydaşlar arasında iş birliği ve  dayanışmayı                  geliştirerek belediyelerin halka daha etkin ve verimli hizmet sunmasına katkıda bulunmak amacıyla Karya Bölgesinde bulunan belediyeler ile birlikte 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (o) bendi hükmü gereğince “Karya Belediyeler Birliği” adıyla birlik kurulmasına toplantıya katılan üyelerden Şakir SARUHAN’ın red oyuna karşılık diğer katılan üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile karar verildi. 
    
    KARAR : 

    Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 01.10.2021 tarih ve 76 sayılı  "Karya Belediyeler Birliği Kurulması"       konulu yazısına ilişkin komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol


Fatal error: Call to a member function set() on null in /home/mavidid1/public_html/index.php on line 344