Ak­ye­ni­köy’den zey­tin­ci­lik­le ge­çi­nen bir çift­çi­mi­zin ta­ra­fı­ma gön­der­di­ği bir tu­ta­nak­la il­gi­li bu­gün­kü yazım.

Ül­ke­miz­de ol­du­ğu gibi Didim’in köy­le­rin­de de çift­çi­le­ri­mi­zin eko­no­mi­le­ri kötü. Didim’in köy­le­rin­de ço­ğun­luk­la zey­tin­ci­lik ya­pı­lı­yor, zey­tin­ci­lik ile ge­çi­ni­yor­lar, baş­ka­da bir ge­lir­le­ri yok. Didim’in çev­re­si zey­tin ağaç­la­rı ile dolu ol­du­ğun­dan , Didim Zi­ra­at Odası’nın üye­le­ri­nin çoğu zey­tin­ci.

Zey­tin­ci­le­ri­mi­zin hak­kı­nı ko­ru­ma­sı ge­re­ken Zi­ra­at Odası baş­ka­nı bakın ne yap­mış.

Söke ve Didim’de bu­lu­nan fab­ri­ka sa­hip­le­ri veya yet­ki­li­le­rin­den 17 kişi top­la­nıp, tek fiyat uy­gu­la­mak için pro­to­kol im­za­la­mış­lar.
%7 ile %10 arası sı­kı­lan zey­tin­ler için, bu 17 kişi ara­la­rın­da karar ve­re­rek %12 ola­rak be­lir­le­miş­ler. Tek fiyat uy­gu­la­ma­sı ile tekel oluş­tu­ra­rak zey­tin üre­ti­ci­sin elin­de yağ sıkma kar­şı­lı­ğın­da %5 ora­nın­da fazla yağ elde et­me­ye ça­lış­mış­lar.
Ben bu ev­ra­kı gö­rün­ce ina­na­ma­dım.
İna­na­ma­dı­ğım konu. Bu ki­şi­ler zey­ti­nin ve zey­tin­ya­ğı ti­ca­re­ti yap­tık­la­rın­dan, çı­kar­la­rı için ya­pı­lan pro­to­ko­lü nor­mal kar­şı­la­ya­bi­lir­si­niz ama imza al­tı­na alı­nan bu tu­ta­nak­ta­ki ikin­ci sı­ra­da­ki ki­şi­ye bakar mı­sı­nız.

Didim Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Hilmi Yıl­dı­rım.
Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı ola­rak ilk ön­ce­li­ği üye­si­nin hak­kı­nı ko­ru­ma­sı ge­re­ken kişi, Fab­ri­ka sa­hip­le­ri­nin hak­kı­nı sa­vu­nur olmuş.

Didim Zi­ra­at Odası baş­ka­nı­nın Yağ fab­ri­ka­sı ola­bi­lir ama Zey­tin üre­ti­ci­si­ni hiçe say­mak, yük­sek fi­ya­ta des­tek ver­me­si, te­kel­leş­me­ye des­tek ver­me­si, fi­ya­tı yük­sel­te­rek üre­ti­ci­yi za­ra­ra uğ­rat­ma gi­ri­şi­mi pek ya­kış­ma­mış.

Birde bu tu­ta­na­ğa imza atıp, im­za­sı­nın ar­ka­sın­da dur­ma­yan fab­ri­ka sa­hip­le­ri ol­du­ğu söy­len­ti­le­ri var.
20 günde bir­bi­ri­ni­ze ver­di­ği­niz sözün ar­ka­sı­na dur­ma­ya­cak­sa­nız, niye imza at­tı­nız?

Siz­le­rin im­za­nı­zın ve bir­bi­ri­ni­ze ver­di­ği­niz sözün ederi bu kadar de­ğer­siz mi bey­ler?
Köy­lü­mü­zü geç­tik, bir­bi­ri­ni­ze kazık at­ma­ya utan­mı­yor mu­su­nuz?
İmza atan­la­rın için­de sev­di­ği­miz say­dı­ğı­mız abi­le­ri­miz ve ar­ka­daş­la­rı­mız ol­du­ğun­dan do­la­yı, ko­nu­yu fazla uzat­ma­ya­lım, Arif ol­ma­yan­lar an­la­mış­tır.
Ya­zı­mı kıs­sa­dan hisse ile bi­ti­re­yim.
“Çin­ge­ne kadı olmuş, önce ne yap­mış.
Ba­ba­sı­nın ka­fa­sı­nı kes­miş”

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol


Fatal error: Call to a member function set() on null in /home/mavidid1/public_html/index.php on line 344