Didim Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Hilmi Erbaş ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Ser­hat Cen­giz, All­to­ur’un Tür­ki­ye ope­ras­yon­la­rı­nı yö­ne­ten Li­be­ro Tour Sa­hi­bi Yaman Eroğ­lu, Ege Bölge Mü­dü­rü Orhan Kan­gül, All­to­ur yet­ki­li­le­rin­den Ba­tı-Ku­zey Bölge Mü­dü­rü Bet­ti­na Fenz­le­in, Kuzey Bölge Mü­dü­rü Yan­nick Um­la­uf, Tür­ki­ye Kont­rat Mü­dü­rü Aynur Derin ile Laur Hotel Genel Mü­dü­rü Fer­hat Aydın'ın ev sa­hip­li­ğin­de bir araya geldi.
All­to­ur yet­ki­li­le­ri ve acen­te tem­sil­ci­le­ri­ne hoş gel­di­niz diyen Erbaş, İlçe­de­ki tu­rizm ya­tı­rım­la­rı­na ve tu­rizm po­tan­si­ye­li­ne dik­ka­ti çekti. Ta­ri­hi ve doğal gü­zel­lik­le­ri­ne atıf ya­pa­rak Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­nın pro­je­sin­den bah­set­ti. Didim’in ülke tu­riz­mi­nin yük­se­len bir de­ğe­ri ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek Al­man­la­rın Didim’e duy­du­ğu il­gi­ye sık sık şahit ol­duk­la­rı­nı vur­gu­la­dı. Bil­gi­len­dir­me ge­zi­si­ne ka­tı­lan acen­te­le­re Didim Ti­ca­ret Oda­sı­nın ha­zır­la­dı­ğı he­di­ye­le­ri tak­dim etti.
Ba­tı-Ku­zey Bölge Mü­dü­rü Bet­tins Fenz­le­in firma ola­rak Tür­ki­ye tu­riz­mi­ne çok önem ver­dik­le­ri ve bu bağ­lam­da Didim'e odak­lan­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.

HABER: ELİF DİKBAŞ 

Alltour (2)

15 Temmuz Kent Meydanı’nda Anıldı 15 Temmuz Kent Meydanı’nda Anıldı

Editör: Ergun Korkmaz