Sanat sokağında dans gecesi Sanat sokağında dans gecesi

Didim İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı JASAT Timi ta­ra­fın­dan “Bina İçe­ri­sin­de Mu­ha­fa­za Al­tı­na Alın­mış Olan Eşya Hak­kın­da Hır­sız­lık” su­çun­dan 2 dos­ya­sı bu­lu­nan ve hak­kın­da 11 yıl ke­sin­leş­miş hapis ce­za­sı bu­lu­nan, ay­rı­ca Açık Ceza İnfaz Ku­ru­mu’ndan firar et­ti­ği tes­pit edi­len H.C.M. isim­li şahıs  Didim’de ya­ka­lan­dı.  Ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alı­nan şüp­he­li, iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan sevk edil­di­ği adli ma­kam­lar­ca tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.

HABER: ERGUN KORKMAZ 

Editör: Ergun Korkmaz