LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
YILLIK 800000 PUANLIK SİTOGENETİK VE MOLEKÜLER SİTOGENETİK TETKİKLERİ SONUÇ KARŞILIĞI DIŞ LAB HİZMET ALIM İHALESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/458306
1-İdarenin
a) Adı
:
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
b) Adresi
:
ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI MERKEZ KAMPÜSÜ 09010 AYTEPE AYDIN MERKEZ/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası
:
2564441256 - 2562124206
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı
:
YILLIK 800000 PUANLIK SİTOGENETİK VE MOLEKÜLER SİTOGENETİK TETKİKLERİ SONUÇ KARŞILIĞI DIŞ LAB HİZMET ALIM İHALESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
800.000 puanlık Dış Laboratuvar Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
24.05.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği İhale Salonu Merkez Kampüs Aytepe - Efeler / AYDIN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
-Sağlık Bakanlığı'nca verilmiş Sitogenetik ve Moleküler Sitogenetik Laboratuvar Ruhsat Belgesi 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı
Açıklama
ÜTS KAYDI
Cihaz ve kitler ÜTS ye kayıtlı olduğuna dair belge. ÜTS kaydı olmayan cihaz ve kitler için kayıt dışı belgesi verilecektir. ÜTS kaydı olmayan cihazların CE veya TSE veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgesi, kitlerin CE veya FDA veya uluslar arası geçerliliği olan belge verilecektir.
ÜTS KAYDI
-Aday veya isteklilerin ÜTS de firma kaydı olduğuna dair belge verilecektir.
dış kalite kontrol belge
. Yüklenici; eksternal kalite kontrol amacıyla kendi adıyla katılmış olduğu 2020 veya 2021 veya 2022 yıllarına sitogenetik ve moleküler sitogenetik alanlarında dış kalite kontrol programına katıldığını gösteren katılım belgesi.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 
#ilangovtr Basın No ILN01828107