- Süslü Ka­dın­lar Bi­sik­let Turu, 11. Yıl et­kin­li­ği-

DİDİMLİ KA­DIN­LAR ” SÜSLÜ KA­DIN­LAR BİSİKLET TURU” ETKİNLİĞİNDE

Ka­dın­la­rın ön­der­li­ğin­de dü­zen­le­nen Süslü Ka­dın­lar Bi­sik­let Turu Et­kin­li­ği 32 ülke ve 200 şe­hir­de eş­za­man­lı ola­rak 17 Eylül Pazar günü ger­çek­leş­ti. Didim İlçe­mi­zin Ka­dın­la­rı da AYŞE SÜMER’İN Yö­ne­ti­min­de bu et­kin­li­ğin ka­tı­lım­cı­la­rıy­dı­lar…

***

GELİŞME- DEĞİŞİM- FAR­KIN­DA­LIK

Top­lu­mu­muz­da, top­lum­sal ya­pı­mız­da hep de­ği­şim ve ge­li­şim der du­ru­ruz. Top­lum­sal an­la­yış­lar­da­ki de­ği­şim­ler, ancak çe­şit­li “far­kın­da­lık­lar” ya­rat­mak­la olur…

Fi­le­nin Sul­tan­la­rı ola­rak ni­te­le­di­ği­miz Kadın Vo­ley­bol Milli ta­kı­mı­mı­zın Dünya ve Av­ru­pa şam­pi­yon­luk­la­rı göğ­sü­mü­zü ka­bart­tı. Onlar milli gu­ru­ru­muz ol­du­lar. Vo­ley­bol kadın Milli ta­kı­mı­mız böy­le­ce bir far­kın­da­lık ya­ra­ta­rak ge­lecek ku­şak­la­ra bir rol mo­de­li ol­du­lar. Zaten yıl­lar­dır devam eden ba­şa­rı­la­rı, ta­vır­la­rı okul ça­ğın­da­ki genç kız­la­rı­mı­zı vo­ley­bo­la yön­len­dir­me­ye baş­la­mış­tı. Sa­de­ce vo­ley­bol değil, tüm alan­lar­da ka­dın­la­rı­mı­zın neler ya­pa­bi­le­ce­ği­nin de bir gös­ter­ge­si oldu bu ya­ra­tı­lan far­kın­da­lık­lar… Her ne kader din mas­ke­sin­de­ki yobaz ve softa ta­kı­mı gu­ru­ru­muz kadın vo­ley­bol ta­kı­mı­mı­za ta­ham­mül­süz­lük­le­ri­ni gös­ter­di­ler­se de; artık on­la­rın inan­dı­rı­cı­lı­ğı­na kimse inan­mı­yor…

***

Bi­sik­let, çağ­la­rın gel­miş geç­miş en büyük bu­lu­şu ola­rak kabul gö­rü­yor…

Süreç için­de; Bi­sik­let, öz­gür­lük­çü, çev­re­ci, eko­no­mist ve spor­cu ya­nıy­la in­san­la­rın yol­da­şı ve sır­da­şı ol­muş­tur.

Bi­sik­let çev­re­ye, eko­no­mi­ye ve spora büyük kat­kı­sın­dan do­la­yı Av­ru­pa ve Dün­ya­nın çoğu kı­ta­la­rın­da çok önem­li bir ula­şım aracı ola­rak kabul gör­müş­tür.

Çağ­daş ül­ke­ler kent­le­rin­de bi­sik­let yol­la­rı­nın ya­nın­da, kır­sal alan­lar­da da uzun bi­sik­let sü­rü­şü par­kur­la­rı yap­mış­lar­dır… Öğ­ren­ci­le­rin okul­la­rı­na bi­sik­let­le gidip gel­me­le­ri­ni sağ­la­yan dü­zen­le­me­le­ri yap­mış­lar­dır. Ya­sa­la­rın­da tra­fik­te ya­ya­la­rın ve bi­sik­let­li­le­rin ön­ce­li­ği­ni ve ko­run­ma­sı ge­rek­li­li­ği­ni kabul et­miş­ler.

Çağ­daş ül­ke­ler bi­sik­le­te bu şe­kil­de ba­kar­ken; bizde şey­ta­na­ra­ba­sı ola­rak gö­rü­len bi­sik­le­tin yay­gın­laş­ma­sı ge­cik­miş. Mer­ke­zi hü­kü­met­le­rin ve yerel yö­ne­tim­le­rin bir bi­sik­let po­li­ti­ka­sı ol­ma­mış. Bu yüz­den de bi­sik­let yol­la­rı ve sürüş par­kur­la­rı ge­liş­me­miş­tir. Ço­cuk­la­rın okul­la­rı­na bi­sik­let­le gidip gel­me­le­ri­nin alt ya­pı­la­rı ha­zır­lan­ma­mış­tır.

Ül­ke­miz­de din mas­ke­li an­la­yış­lar­ca ka­dın­la­rın bi­sik­le­te bin­me­si de hep ya­dır­gan­mış­tır…

*Bu ko­nu­da kısa bir anımı bu­ra­ya almak is­ti­yo­rum…80’li yıl­la­rın ba­şın­da Ana­do­lu’muzun güzel bir kö­yün­de öğ­ret­me­nim…Oto­mo­bi­lim yok, al­ma­ya da o kadar uza­ğım!..

Ço­cuk­lu­ğum­da hep bir bi­sik­le­tim olsun is­ter­dim. Bu is­te­ği­mi bu köyde Kır­mı­zı Bisan marka bir bi­sik­let ala­rak ger­çek­leş­tir­dim. Köyde genç er­kek­le­rin bin­di­ği dört bi­sik­let daha vardı. Köy için­de ve kır­sa­lın­da bi­sik­le­tim­le tur­lar yap­ma­ya baş­la­dım. Eşim­de köyün har­man ye­rin­de; köy­lü­le­rin tuhaf ba­kış­la­rıy­la bi­sik­le­tim­le bi­sik­let sür­me­si­ni öğ­ren­di... Süreç için­de bi­sik­let eği­ti­mi sü­re­ci­ne kadın mes­lek­taş­la­rım­da ka­tı­la­rak har­man ye­rin­de bi­sik­let sür­me­si­ni öğ­ren­di­ler. Tüm bun­la­rı gören köyün kız­la­rı ağa­bey­le­ri­nin bi­sik­le­ti­ni alıp ge­le­rek(ça­la­rak!) har­man ye­rin­de bi­sik­let sür­me­si­ni öğ­ren­me­ye baş­la­dı­lar.

***

Ben on­la­ra “Fi­le­nin Sul­tan­la­rı” söy­le­min­den esin­le­ne­rek “Bi­sik­le­tin Sul­tan­la­rı” de­di­ğim Didim’in Bi­sik­let­li Süslü Ka­dın­la­rı­nın da bu tür et­kin­lik­le Didim’de bir far­kın­da­lık ya­rat­tık­la­rı­nı dü­şü­nü­yo­rum…

Zaten, 2013 yı­lın­da ilk kez İzmir’de baş­la­yan başta Sema Gür olmak üzere, bir grup kadın ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Süslü Ka­dın­lar Bi­sik­let Turu her yıl yeni şe­hir­le­rin ka­tı­lı­mıy­la bü­yü­ye­rek ulus­la­ra­ra­sı bir bi­sik­let­li kadın ha­re­ke­ti­ne dö­nüş­tü. Gö­nül­lü ka­dın­la­rın bi­rey­sel ini­si­ya­tı­fiy­le or­ga­ni­ze edi­len bi­sik­let turu yıl­lar için­de İtalya’dan Al­man­ya’ya, Ka­na­da’dan Hin­dis­tan’a bir­çok ül­ke­de bin­ler­ce ka­dı­nın bi­sik­le­te bin­me­yi öğ­ren­me­si­ne ve bi­sik­let kul­la­nı­mı­nı gün­lük ha­yat­la­rı­na dahil et­me­le­ri­ne ve­si­le oldu.

2022 yı­lın­da Bir­leş­miş Mil­let­ler ta­ra­fın­dan Bi­sik­let Özel Ödülü alan Süslü Ka­dın­lar Bi­sik­let Turu’nu or­ga­ni­ze eden ve et­kin­li­ğe ka­tı­lan ka­dın­la­rın ortak di­lek­ler:

* Ka­dın­la­rın top­lum­da gö­rü­nür ol­ma­sı ve her alan­da ken­di­le­ri­ni öz­gür­ce ifade etme hak­la­rı­nın ko­run­ma­sı

* İklim ve ener­ji kri­zi­ne karşı basit ve eko­no­mik bir çözüm olan bi­sik­let­li ula­şı­mın gü­ven­li bir alt­ya­pı­ya sahip ol­ma­sı

*Özel­lik­le büyük şe­hir­le­ri­miz­de Pazar gün­le­ri, şehir mer­kez­le­ri­nin mo­tor­lu araç tra­fi­ği­ne ka­pa­tı­la­rak ”oto­mo­bil­siz Pazar” ilan edil­me­si

***

17 Eylül Pazar Günü, Ayşe Sümer Yö­ne­ti­min­de­ki Ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de ya­pı­lan “Süslü Ka­dın­lar Bi­sik­let Turu et­kin­li­ği­ne her yıl ol­du­ğu gibi ka­tıl­dım…

Göz­le­rim, Makam araç­la­rın­dan in­me­ye fır­sat bu­la­ma­mış Didim il­çe­mi­zin yö­ne­tim­le­ri­ni aradı…

Didim il­çe­miz için bi­sik­let yol­la­rı ve bi­sik­let sürüş par­kur­la­rı çok önem­li…

Ge­lecek ya­zım­da; Didim bi­sik­let yolu so­ru­nu­nu ma­sa­ya ya­tı­ra­ca­ğım…

753bef58-eabf-4042-8d9a-bd1b69c18d50

4eee05ce-6de4-41e3-81ea-868e36fa8b58

00ec5b78-aaff-448d-a4a5-dbb85d054057

6376cc75-19ac-46b2-89a6-91b693bfc700

c4ca6088-4ecc-4ceb-9a5d-5b6ff7bcfeee