Zeren Ertaş’ın öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı Zeren Ertaş’ın öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı

2023 yı­lın­da Tür­ki­ye’de ya­şa­nı­lan kadın ci­na­yet­le­ri­ni, hak ih­lal­le­ri­ni, tu­tuk­la­nan ga­ze­te­ci­le­ri, RTÜK’ün mu­ha­lif med­ya­ya ver­di­ği ce­za­la­rı, hak­sız­lık ve hu­kuk­suz­luk­la­rı de­ğer­len­di­ren CHP Aydın Mil­let­ve­ki­li ve TBMM Ada­let Ko­mis­yo­nu CHP Grup Söz­cü­sü Sü­ley­man Bül­bül, 2023 yı­lı­nın ada­let­siz­lik­ler­le, san­sür­le, hak ih­lal­le­riy­le geçen bir yıl ol­du­ğu­nu söy­le­di.
CHP’li Bül­bül’ün açık­la­ma­sı şöyle;
“ADA­LET YARA ALDI, HUKUK YERLE BİR EDİLDİ”

Acı­lar­la dolu bir sene olan 2023 yı­lı­nı ge­ri­de bı­rak­tık. Açık­la­nan enf­las­yon ra­kam­la­rı, Mec­lis’te gö­rü­şü­len bütçe tek­li­fi ve uy­gu­la­nan eko­no­mik po­li­ti­ka­lar, hak­sız, hu­kuk­suz yargı ka­rar­la­rı 2024 yı­lı­nın da ne yazık ki kolay ol­ma­ya­ca­ğı­nı biz­le­re gös­te­ri­yor.
Saray İkti­da­rın­da 2023 yı­lın­da mül­kün te­me­li olan Ada­let ne kadar yara almış, hukuk nasıl yerle bir edil­miş, hep be­ra­ber ba­ka­lım:
- 2023 yı­lın­da er­kek­ler ta­ra­fın­dan 315 kadın öl­dü­rül­dü, 248 kadın şüp­he­li şe­kil­de ölü bu­lun­du.
- Ha­pis­ha­ne­ler­de has­ta­lık, in­ti­har, şid­det, ihmal, fi­ra­ra mü­da­ha­le vb. ge­rek­çe­ler­le en az 43 kişi ya­şa­mı­nı yi­tir­di.
- 109 mah­kum iş­ken­ce ve kötü mu­ame­le gör­dü­ğü­ne dair şi­ka­yet­te bu­lun­du.
- 2023 yı­lı­nın ilk 9 ayın­da tu­tuk­lu­la­ra yö­ne­lik 4 bin 904 hak ih­la­li ya­şan­dı.
- DFG’nin ra­po­ru­na göre 2023 yı­lın­da 280 ga­ze­te­ci yar­gı­lan­dı, 821 kez hakim kar­şı­sı­na çıktı. Tu­tuk­lu ga­ze­te­ci sa­yı­sı şu an 57, işine son ve­ri­len ga­ze­te­ci sa­yı­sı ise 58 oldu.
- RTÜK, 68 ya­yı­na 84 ceza verdi, 112 ha­be­re yayın ya­sa­ğı ge­ti­ril­di. 83 in­ter­net si­te­si ka­pa­tı­lır­ken, 7 bin 106 ha­be­re eri­şim en­ge­li ge­ti­ril­di, 3 bin 761 sos­yal medya içe­ri­ği­ne engel ge­ti­ril­di.
- 520 top­lan­tı ve gös­te­ri­ye kol­luk kuv­vet­le­rin­ce mü­da­ha­le edil­di.
- Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­ne 2023 yı­lı­nın ilk 9 ayın­da ya­pı­lan hak ih­la­li baş­vu­ru sa­yı­sı 80 bin 218 oldu.
- 2023 yılı Ada­let Ba­kan­lı­ğı UYAP Bi­li­şim Sis­te­mi ve­ri­le­ri­ne göre Ceza Mah­ke­me­le­ri’ne gelen dosya sa­yı­sı 3 mil­yon 856 bin 381 oldu.
- De­ne­tim­li Ser­best­lik sa­yı­sı 2023 yı­lın­da 233 bin 888 ola­rak açık­lan­dı.
- Aka­de­mik Öz­gür­lük En­dek­si 2023 Ra­po­ru’na göre 179 ülke ara­sın­da 166. Sı­ra­da
- 2023 Hu­ku­kun Üs­tün­lü­ğü En­dek­si’ne göre, ül­ke­le­rin hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne bağ­lı­lık­la­rı­nın öl­çül­dü­ğü ra­por­da Tür­ki­ye, 142 ülke ara­sın­da 117’inci oldu.
- Hü­kü­met­le­rin Hu­ku­ka Bağ­lı­lık En­dek­sin­de ise Tür­ki­ye 142 ülke ara­sın­da 137. sı­ra­da yer aldı.
- Rüş­vet, ka­mu­sal veya özel çı­kar­la­rın olum­suz et­ki­si ve kamu fon­la­rı veya diğer kay­nak­la­rın kö­tü­ye kul­la­nıl­ma­sı en­dek­sin­de Tür­ki­ye 142 ülke ara­sın­da 77’inci sı­ra­da yer aldı.
- Temel hak­lar en­dek­sin­de Tür­ki­ye 142 ülke ara­sın­da 133’inci sı­ra­da yer aldı.
- Dünya Basın Öz­gür­lü­ğü En­dek­si 2023 yı­lın­da Tür­ki­ye 180 ülke ara­sın­da 165'inci sı­ra­da yer aldı.
- Tür­ki­ye, 2023 İnsani Öz­gür­lük En­dek­si’nde 165 ülke ara­sın­da 128. sı­ra­da yer aldı. Tür­ki­ye, in­sa­ni öz­gür­lük ba­kı­mın­dan Haiti’den bile ge­ri­de du­rum­da.
“BU DÜZEN YEREL SEÇİMDE DEĞİŞECEK”
İkti­dar, uzaya gi­de­ce­ğiz, aya sert iniş ya­pa­ca­ğız diye na­ra­lar attı ama ve­ri­le­re bak­tı­ğı­mız­da Af­ri­ka ül­ke­le­rin­den daha ge­ri­ye gö­tür­dü. Bu­nun­la da ye­tin­me­yip Ada­le­ti yok et­ti­ler, eko­no­mi­yi ba­tır­dı­lar, zen­gi­ni daha zen­gin, yok­su­lu ise aç­lı­ğa terk et­ti­ler.
Ama umut­suz­lu­ğa asla yer yok. Önce inan­cı, sonra mü­ca­de­le­yi bü­yü­te­rek Tür­ki­ye’nin üze­ri­ne çöken bu ka­ra­ba­san dü­ze­ni­ni yerel se­çim­ler­de mut­la­ka de­ğiş­ti­re­ce­ğiz.

HABER MERKEZİ 
 

Editör: Ergun Korkmaz