T.C.
DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRALIK TAŞINMAZLAR İHALESİ
     Didim Belediyesi tasarrufunda bulunan ve nitelikleri aşağıda belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi; 2886 sayılı D.İ.K’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
Sıra
No
Mahallesi
Mevkii
Ada
Parsel
Cinsi
Bağımsız
Bölüm
Şartname bedeli
Mevcut
Durumu
Tahmin Edilen
Bedel (TL)
Geçici
Teminat (TL)
İhale
Tarihi
Saati
1
Akyeniköy
Dalyan
2035
168
Arsa
1 ve 2 No.lu Dükkanlar
350,00
1 ve 2 Numaralı Dükkanlar (boş)
29.650,00
2.668,50
25.04.2023
14:30
2
Akyeniköy
Köyiçi
2040
11
Bahçe
-
350,00
Akyeniköy Mahallesi Düğün salonu
14.700,00
1.323,00
25.04.2023
14:40
3
Yeni
Köyiçi
2191
2
Arsa
-
350,00
Gazete Bayii ve Büfe yeri
28.200,00
2.538,00
25.04.2023
14:50
1-     İhaleler, Cumhuriyet mahallesi, İnönü Bulvarı No:180 Didim /Aydın adresinde;  Belediye Encümenin Toplanacağı salonda yapılacaktır.
2-   İhalelere katılmak isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale günü saat 12:30'a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında evraklarını verecekleri teklifle birlikte kapalı zarf içinde teslim etmesi gerekmekte olup postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
            İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;
  1. Belediye Başkanlığımıza yazılmış dilekçe ve Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri.
  2. Kanuni yerleşim yerini gösterir belge (Son 30 Gün içinde alınmış olacak) ile kimlik fotokopisini vermeleri,
  3. Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletname örneği ve noterden imza sirküsünü vermeleri,
  4. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri
  5. İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname ile şartnamenin satın alındığına dair  belgeyi vermeleri,
  6. Belediyemize borcu olmadığına dair yazıyı vermeleri,
  7. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (aslı) veya limit dahili banka teminat mektubu asıllarını vermeleri;
Şartlarıyla ihale saatinde İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda hazır bulunmalar zorunludur.
3-    İhalelere ait İdari ve Teknik Şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Didim Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden bedeli mukabilinde alınabilir. İsteklilerin belediyemize vermiş oldukları ihale teklif dosyasındaki eksikliklerden dolayı Belediyemiz veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.  İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4-       Tel : 0 256 811 26 60 /2243   Belgegeçer : 0 256 811 21 11
İLAN OLUNUR
 
#ilangovtr Basın No ILN01810978