11 Şubat 2023 Ta­ri­hin­de ya­pı­lan ola­ğa­nüs­tü genel kurul se­çim­le­rin­de Bedri Al­tın­taş’tan kol­tu­ğu dev­ra­lan Resul Ya­zı­cı en­gel­li ca­mi­ası ta­ra­fın­dan ye­ni­den baş­kan­lı­ğa layık gö­rül­dü.
Der­nek bi­na­sın­da dü­zen­le­nen ku­rul­da ko­nu­şan Ya­zı­cı, Yeni yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ile en­gel­li­le­re ve aile­le­ri­ne im­kan­lar da­hi­lin­de hiz­met sun­mak, en­gel­li­lik ko­nu­sun­da far­kın­da­lı­ğı ar­tı­ra­bil­mek için pro­je­ler üre­te­cek­le­ri­ni söy­le­di.
Ya­zı­cı, "En­gel­li­le­rin fır­sat ve­ril­dik­çe ve im­kan­lar oluş­tu­rul­du­ğu sü­re­ce her işin üs­te­sin­den ge­le­cek­le­ri­ne ina­nı­yo­rum. En­gel­li­le­ri­miz, top­lu­mun vaz­ge­çil­mez bir fer­di­dir. En­gel­li bi­rey­le­rin ve aile­le­ri­nin söz hak­kı­na sahip ola­bil­me­le­ri için yö­ne­tim ku­ru­lun­da on­la­ra yer ve­ril­di." diye ko­nuş­tu.
Yeni Yö­ne­tim lis­te­si ise şöyle:
Resul Ya­zı­cı
Gök­han Ku­ba­liç
Fik­ri­ye Özay­dın
Tun­cer Kura
Oktay Çift­çi

TÜRK DÜNYASI DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ AYDIN İL BAŞKANLIĞI'NIN 15 TEMMUZ MESAJI TÜRK DÜNYASI DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ AYDIN İL BAŞKANLIĞI'NIN 15 TEMMUZ MESAJI

EQWEQWEQ-3

Editör: Ergun Korkmaz