Didim Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan takip ve ça­lış­ma­la­ra is­ti­na­den Ma­vi­şe­hir Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan bir ika­me­te ope­ras­yon dü­zen­len­di. Dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da, boy­la­rı 5 ile 10 cm uzun­lu­ğun­da 24 kök Hint Ke­ne­vi­ri bit­ki­si, 1 adet ku­rul­muş va­zi­yet­te ve 1 adet ku­rul­ma­ya hazır va­zi­yet­te olmak üzere top­lam 2 adet ke­ne­vir ye­tiş­tir­mek için kul­la­nı­lan bitki ka­bi­ni, 2 adet ha­va­lan­dır­ma ci­ha­zı ve bu ci­haz­la­ra ta­kı­lı va­zi­yet­te muh­te­lif uzun­luk­ta kat­la­na­bi­lir alü­min­yum ha­va­lan­dır­ma bo­ru­su, 2 adet metal ha­va­lan­dır­ma filt­re­si, 3 adet led ay­dın­lat­ma dü­ze­ne­ği, 2 adet van­ti­la­tör, 3 adet akım öl­çer­li priz, muh­te­lif sayı ve ebat­lar­da bitki ye­tiş­tir­me sı­vı­la­rı ele ge­çi­ril­di. A.T. isim­li şahıs ya­ka­la­na­rak hak­kın­da ge­rek­li adli iş­lem­le­re baş­la­nıl­dı.(İHA)

AW117267_01

AW117267_05

Belediyespor tesislerle ilgili açıklama yaptı Belediyespor tesislerle ilgili açıklama yaptı

Editör: Ergun Korkmaz