TÜRK DÜNYASI DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ AYDIN İL BAŞKANLIĞI'NIN 15 TEMMUZ MESAJI TÜRK DÜNYASI DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ AYDIN İL BAŞKANLIĞI'NIN 15 TEMMUZ MESAJI

11-16 Eylül 2023 ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­le­şecek et­kin­li­ğin açı­lı­şı; 11 Eylül Pa­zar­te­si günü Adnan Men­de­res Üni­ver­si­te­si (ADÜ) Didim Mes­lek Yük­sek Okulu’nda (MYO) ger­çek­leş­ti­ril­di.TÜBİTAK des­tek­li ve Aydın Adnan Men­de­res Üni­ver­si­te­si Pey­zaj Mi­mar­lı­ğı Bö­lü­mü’nün ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­le­şecek prog­ram kap­sa­mın­da ça­lış­ma alanı ola­rak Didim be­lir­len­di.

Didim gibi önem­li ta­rih­sel çev­re­ler­de ya­pı­la­cak pey­zaj plan­la­ma ve ta­sa­rı­mın­da genel yak­la­şı­mın nasıl ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin; bu çev­re­ler­de ge­le­nek­sel kent do­ku­su­nun ko­ru­ma-kul­lan­ma den­ge­si kap­sa­mın­da sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­nin nasıl sağ­la­na­bi­le­ce­ği­nin tar­tı­şı­la­ca­ğı eği­tim prog­ra­mı kap­sa­mın­da ça­lış­ma alanı ola­rak; Akköy Köyü ve Didim Al­tın­kum Ma­hal­le­si 4799 Ada 2 Par­sel­de ka­yıt­lı III. De­re­ce Ar­ke­olo­jik Sit sta­tü­sün­de­ki “Ar­ke­opark (Özel Proje Alanı)” be­lir­len­di. Bu ala­nın Ko­ru­ma Amaç­lı İmar Planı, 2012 yı­lın­da Didim Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­mış, Aydın Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan onay­lan­mış­tı.
Pey­zaj Mi­mar­lı­ğı öğ­ren­ci­le­ri ve öğ­re­tim üye­le­ri, Didim’de se­çi­len bu alan­lar­da, ta­rih­sel kim­li­ğe say­gı­lı bir pey­zaj ta­sa­rım yak­la­şı­mı­nın temel il­ke­le­ri­nin neler ol­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da yü­rü­te­cek­le­ri ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da, Didim için örnek bir pey­zaj ta­sa­rım yol ha­ri­ta­sı­nın oluş­tu­rul­ma­sı he­def­le­ni­yor.  

47847-1
Pey­zaj Mi­mar­lı­ğı Eği­tim ve Bilim Der­ne­ği (PEM­DER)’in de des­tek­le­di­ği eği­tim prog­ra­mı­nın açı­lı­şı, Adnan Men­de­res Üni­ver­si­te­si Didim Mes­lek Yük­sek Okulu Kon­fe­rans Sa­lo­nun­da 11 Eylül Pa­zar­te­si günü ger­çek­leş­ti­ril­di. Açı­lış tö­re­ni­ne ADÜ Zi­ra­at Fa­kül­te­si Dekan Ve­ki­li Prof. Dr. İbra­him Genç­soy­lu, Didim Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Zey­nel Şener, Didim İlçe Gıda, Tarım ve Hay­van­cı­lık Mü­dü­rü Ala­met­tin Ha­ti­poğ­lu, Milet Müze Mü­dü­rü Baran Aydın, Me­and­ros Kül­tür, Sanat ve Tu­rizm Der­ne­ği Baş­ka­nı Başak Ka­ma­cı Budak ka­tıl­dı.
Açı­lış tö­re­ni­nin ar­dın­dan prog­ram Aydın ve Didim’in Kül­tü­rel Pey­za­jı­nın Miras Öğe­le­ri’ne iliş­kin su­num­lar ile baş­lan­dı. Didim’in ta­rih­sel ve kül­tü­rel mi­ra­sı­na iliş­kin Başak Ka­ma­cı Budak ta­ra­fın­dan ya­pı­lan su­nu­mun ar­dın­dan, alan ge­zi­si ger­çek­leş­ti­ril­di.Ka­tı­lım­cı­lar ile bir­lik­te Akköy’de ger­çek­leş­ti­ri­len alan ge­zi­si­ne, Akköy Kül­tür Sanat Der­ne­ği ve Sadık İkizek eşlik etti ve Akköy’ün ta­rih­sel geç­mi­şi­ne iliş­kin bil­gi­ler ve­ril­di.6 gün­lük “Ta­rih­sel Çev­re­ler­de Pey­zaj Ta­sa­rı­mı Eği­ti­mi” prog­ra­mı, 16 Eylül’e kadar Adnan Men­de­res Didim Mes­lek Yük­sek Okulu Te­sis­le­rin­de devam edecek.

HABER: ELİF DİKBAŞ

4444-1

748554-1

Editör: Ergun Korkmaz