8 Eylül’de ta­mam­la­nan baş­vu­ru sü­re­cin­de kayıt yap­tı­ran Genç Gi­ri­şim­ci­ler Didim Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Hilmi Erbaş’ın baş­kan­lı­ğın­da bir araya geldi.Kurul Üye­le­ri ile ta­nı­şan ve teb­rik eden Erbaş, gi­ri­şim­ci­li­ğin yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ve özen­di­ril­me­si ile genç­le­rin ça­lış­ma ha­ya­tı için­de daha erken yaş­lar­da yer al­ma­la­rı­nın eko­no­mi­ye di­na­mizm ka­ta­ca­ğı­nı ifade etti. Kurul üye­le­ri bu amaç­la ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri pro­je­ler­de her zaman yan­la­rın­da ol­duk­la­rı­nı vur­gu­la­dı.Top­lan­tı­da Didim Ti­ca­ret Odası Genel Sek­re­te­ri Murat Güneş ku­ru­lun ku­ru­luş amacı ve ça­lış­ma pren­sip­le­ri hak­kın­da bilgi verdi.

HABER: ELİF DİKBAŞ 

Bafa Gölü’ne düşen uçağı kurtarma çalışmalarına Jandarma destek veriyor Bafa Gölü’ne düşen uçağı kurtarma çalışmalarına Jandarma destek veriyor

fsafefe

Editör: Ergun Korkmaz