Türk Dün­ya­sı Da­ya­nış­ma ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Aydın İl Baş­ka­nı Rıza Ka­ray­mir, Mavi Didim Ga­ze­te­si­ni zi­ya­ret ede­rek, ga­ze­te sa­hi­bi Ergun Kork­maz'a te­şek­kür pla­ke­ti tak­dim etti.

Ergun Kork­maz, Der­nek Baş­ka­nı Rıza Ka­ray­mir, İl 2. Baş­ka­nı Atil­la Av­la­yı­cı, Sek­re­ter Engin Piş­gin ve Yö­ne­tim ku­ru­lu Üyesi Verda Turan Ka­ray­mir’in zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür etti ve Aydın’da yap­mış ol­duk­la­rı ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­di.

TÜRK DÜNYASI DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ AYDIN İL BAŞKANLIĞI'NIN 15 TEMMUZ MESAJI TÜRK DÜNYASI DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ AYDIN İL BAŞKANLIĞI'NIN 15 TEMMUZ MESAJI

Rıza Ka­ray­mir, “Mavi Didim Ga­ze­te­si’nin der­ne­ğim­ze ver­miş ol­du­ğu­nu kat­kı­lar­dan ve des­tek­ler­den do­la­yı te­şek­kür ede­rim” dedi.

HABER: EBRU GÖRMEZ 

Editör: Ergun Korkmaz