Sı­cak­la­rın bo­ğu­cu­lu­ğun­da ağır olan her şey­den ka­çın­mak gerek. Yo­ğun­la­şan dü­şün­ce­nin ağır­lı­ğı da ya­ba­na atıl­ma­ma­lı­dır. Ağır ye­mek­ler­den ka­çı­na­rak hafif bir kah­val­tıy­la öğünü ge­çiş­tir­mek­te var. Ben şimdi kendi ad­lan­dır­mam­la ve bana ait olan “DİZE SÖZ­LER” ile bu öğünü ge­çiş­tir­me­ye ça­lı­şa­ca­ğım:
Ya­rat­mak, baş­kal­dı­rı ile baş­lar!
X
Çığ, yolda büyür.
X
Sıcak para, pa­ra­sı ol­ma­yan­la­rı yakar!
X
Kör ka­ran­lık­lar­da ay­dın­lı­ğın kom­şu­su­dur!
X
Ada­le­ti ol­ma­ya­nın iti­ba­rı da olmaz!
X
Umut­lar çö­zü­lün­ce, düş­ler sen­de­ler.
X
Pay­laş­mak acıyı azal­tır, se­vin­ci ço­ğal­tır.
X
De­ği­şi­me uyum de­ği­şe­rek veya de­ğiş­ti­re­rek sağ­la­nır.
X
Kör mu­ha­fa­za­kâr­lık ile topal mil­li­yet­çi­li­ğin yolu uçu­rum­da biter!
X
Ege­men­ler ce­ha­le­ti, ca­hil­le­rin sır­tın­dan ay­dın­la­ra karşı silah ola­rak kul­la­nır­lar!
X
Oto­ri­ter yö­ne­tim­ler ken­di­le­rin­den başka oto­ri­te ta­nı­ma­dık­la­rı için, se­ra­la­rın­da sanat ye­şer­mez!
X
Her öğün ken­di­si­ni yiyip tü­ket­mek­tir iş­siz­lik!
X
Se­çi­len­ler, ken­di­le­ri­ni se­çen­le­rin ka­li­te­si­ni yan­sı­tır.
X
Kötü yö­ne­ti­ci, kötü se­çi­ci­le­rin ese­ri­dir!
X
Biz­den uzak­laş­tık­la­rı kadar, in­san­lık­tan da uzak­laş­tı­lar!
X
Ya­la­nın önün­de ar­sız­lık ve utan­maz­lık, ar­ka­sın­da çıkar var!
X
Soyut inan­ma her şey üret­me po­tan­si­ye­li­ne sa­hip­tir!
X
Ada­let yok ise, suçlu bu­lun­maz; suç­la­nan­lar bu­lu­nur!
X
Ada­let suç­lu­lar­la, ada­let­siz­lik; suç­suz­lar­la uğ­ra­şı!
X
Ada­let bugün için­dir, ya­rı­na ka­lır­sa ge­cik­miş olur!
X
Var­lık­la­rı var­lı­ğı­mı­zı teh­dit eden­ler­le bir­lik­te ol­ma­ma­lı­yız!
X
Hi­kâ­ye, gi­den­ler­den ka­lan­la­ra ka­lan­dır(!)
Baş­lık­ta­ki so­ru­yu tek­rar so­ra­bi­li­riz; “UMUT NE YANA DÜŞER USTAM?” As­lın­da umut in­san­da. İnsan­la­rın ta­ma­mı buna dahil mi? Hayır! Ül­ke­si­ne ya­ban­cı­la­şan­lar­dan çek­tik­le­ri­mi­zi başka şey­ler­den çek­me­dik(!) Ül­ke­mi­ze ait olan tüm de­ğer­le­rin bir bi­çim­de elden çı­ka­rıl­ma­sı­nı an­la­mak müm­kün değil. İşte bu ne­den­le, yurt­se­ver olmak, bi­linç­li ola­rak öteki var­lık­la­rın far­kın­da olmak, baş­ka­la­rı­nın ya­şan­tı­la­rı­na ka­rış­ma­mak fakat, ge­rek­ti­ğin­de yar­dım­dan ka­çın­ma­mak; ken­di­si için is­te­dik­le­rin­den de faz­la­sı­nı baş­ka­la­rı için is­te­ye­bil­mek! Bu üstün ni­te­lik­ler yurt­se­ver dev­rim­ci­le­rin temel özel­lik­le­rin­den­dir…Hal böyle olun­ca, umu­dun ne­re­de ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir.