Kay­ma­kam Ku­ru­ca makam kol­tu­ğu­nu Ata­türk İlko­ku­lu öğ­ren­ci­le­ri Mus­ta­fa Ka­ra­yi­ğit ve Hav­va­nur Aras’a verdi.
23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı kap­sa­mın­da Ata­türk İlko­ku­lu Mü­dü­rü Hacı Eroğ­lu, Özel Eği­tim öğ­ret­me­ni Duygu Kur­şun, okul öğ­ren­ci­le­ri Mus­ta­fa Ka­ra­yi­ğit ve Hav­va­nur Aras ilçe kay­ma­ka­mı Can Kazım Ku­ru­ca’yı zi­ya­ret etti.
Zi­ya­ret­te, Ata­türk’ün ço­cuk­la­ra ar­ma­ğa­nı olan 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı ne­de­niy­le Didim Kay­ma­ka­mı Can Kazım Ku­ru­ca sem­bo­lik ola­rak ma­ka­mı­nı kısa sü­re­li­ği­ne ço­cuk­la­ra dev­ret­ti. Kay­ma­kam Ku­ru­ca’nın ma­ka­mı­na Ata­türk İlköğ­re­tim Okulu Özel Eği­tim öğ­ren­ci­si Mus­ta­fa Ka­ra­yi­ğit ve 4.sınıf öğ­ren­ci­si Hav­va­nur Aras sı­ra­sıy­la otur­du.Zi­ya­re­tin so­nun­da minik öğ­ren­ci­ler Mus­ta­fa Ka­ra­yi­ğit ve Hav­va­nur Aras, ilçe Kay­ma­ka­mı Ku­ru­ca’ya çiçek tak­dim etti.

HABER: ELİF DİKBAŞ 

23 Nisappn (5)

23 Nisappn (2)

Didim’de uyuşturucu maddeden 1 kişi tutuklandı Didim’de uyuşturucu maddeden 1 kişi tutuklandı

23 Nisappn (3)