Aydın’ın Ku­şa­da­sı il­çe­si açık­la­rın­da las­tik bot içe­ri­sin­de­ki 29 dü­zen­siz göç­men ya­ka­lan­dı.

Didim'de uyuşturucu operasyonu Didim'de uyuşturucu operasyonu

Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Ku­şa­da­sı açık­la­rın­da las­tik bot içe­ri­sin­de bir grup dü­zen­siz göç­men ol­du­ğu bil­gi­si­nin alın­ma­sı üze­ri­ne gö­rev­len­di­ri­len Sahil Gü­ven­lik Botu (TCSG-7) ta­ra­fın­dan ha­re­ket­li las­tik bot dur­du­ru­lur­ken, içe­ri­sin­de­ki 29 dü­zen­siz göç­men ya­ka­lan­dı. Ya­ka­la­nan dü­zen­siz göç­men­ler iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan İl Göç İda­re­si Mü­dür­lü­ğü’ne gön­de­ril­di.

Editör: Ergun Korkmaz