Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği (ADD) ta­ra­fın­dan 3 Mart Dev­rim Ya­sa­la­rı­na iliş­kin, “Üç temel Dev­rim Ya­sa­sı, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ‘laik hukuk dev­le­ti’ ni­te­li­ği­ni be­lir­le­yen ilk adım­dır” açık­la­ma­sın­da bu­lu­nul­du.ADD Didim Şu­be­si ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da şu ifa­de­ler yer aldı:
1 Kasım 1922’de Sal­ta­na­tın Kal­dı­rıl­ma­sı ve 29 Ekim 1923’de Cum­hu­ri­ye­tin İlanı dev­rim­le­ri­nin hemen ar­dın­dan 3 Mart 1924 ta­ri­hin­de kabul edi­len 3 Temel Dev­rim Ya­sa­sı, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin “Laik Hukuk Dev­le­ti” ni­te­li­ği­ni be­lir­le­yen ilk adım­dır.Bu 3 yasa; Şe­ri­ye, Evkaf ve Er­ka­nı Har­bi­ye Ve­kâ­let­le­ri­nin kal­dı­rı­la­rak yer­le­ri­ne Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı, Va­kıf­lar Genel Mü­dür­lü­ğü ve Genel Kur­may Baş­kan­lı­ğı­nı kuran 429 sa­yı­lı Yasa, çok başlı eği­ti­me son veren 430 sa­yı­lı Tev­hi­di Ted­ri­sat (Eği­tim Bir­li­ği) Ya­sa­sı ve Ha­li­fe­li­ği kal­dı­ran 431 sa­yı­lı ya­sa­dır. 3 Mart ya­sa­la­rı ile baş­la­yan Ay­dın­lan­ma Dev­ri­mi; Şe­ri­ye mah­ke­me­le­ri­ni kal­dı­ran, dev­let yö­ne­ti­min­de şe­ri­at hü­küm­le­ri­ni ya­sak­la­yıp ev­ren­sel hukuk ku­ral­la­rı­nı ge­ti­ren ve çağ­daş yargı sis­te­mi­ni kuran 8 Nisan 1924 tarih ve 469 sa­yı­lı “Me­ha­ki­mi Şe­ri­ye­nin İlga­sı­na(Şe­ri­at mah­ke­me­le­ri­nin kal­dı­rıl­ma­sı­na) ve Me­ha­ki­min Teş­ki­la­tı­na Ait Ah­kâ­mı Mu­ad­dilKanun”, Tekke ve Za­vi­ye­le­ri ka­pa­tıp Ta­ri­kat­la­rı ya­sak­la­yan 30 Kasım 1925 tarih ve 677 sa­yı­lıkanun, 17 Şubat 1926’da kabul edi­len 743 sa­yı­lı Türk Me­de­ni Ka­nu­nu ve diğer Dev­rimKa­nun­la­rı ile ta­mam­lan­mış, böy­le­ce Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ni­te­lik­le­ri “Laik, De­mok­ra­tik veSos­yal Hukuk Dev­le­ti” ola­rak ke­sin­leş­ti­ril­miş­tir.
Hal bu iken gü­nü­müz­de -Ana­ya­sa­nın 174. mad­de­si ile ko­run­ma­la­rı­na kar­şın- bu 3 temel dev­rim ya­sa­sı yü­rür­lük­te değil gi­bi­dir. O kadar ki; mil­le­tin oy­la­rıy­la dev­le­ti Ana­ya­sa veya­sa­la­ra uya­rak yö­net­mek üzere gö­re­ve gelen kimi ik­ti­dar men­sup­la­rı din ku­ral­la­rı­nı ha­ya­tınmer­ke­zi­ne yer­leş­tir­mek­ten söz et­mek­te, İsla­mın esası ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek şe­ri­at çağ­rı­la­rı­naör­tü­lü des­tek ver­mek­te, TBMM kür­sü­sün­de hi­la­fet is­tek­le­ri dil­len­di­ril­mek­te, Ana­ya­sa pek çokdu­rum­da biz­zat uymak, uy­gu­la­mak ve uy­gu­lat­mak zo­run­da olan­lar ta­ra­fın­dançiğ­nen­mek­te­dir.Ha­li­fe­li­ği kal­dı­ran 431 sa­yı­lı yasa (469 ve 677 sa­yı­lı ya­sa­lar da) yü­rür­lük­te­dir güya, amata­ri­kat ve ce­ma­at­lar dev­let kad­ro­la­rın­da, okul­lar­da, top­lum­da cirit at­mak­ta, ver­gi­siz,de­ne­tim­siz hol­ding­leş­me­le­ri­ne ses­siz ka­lın­mak­ta, so­kak­lar­da­ki, hatta ad­li­ye ko­ri­dor­la­rın­da­kişe­ri­at - hi­la­fet höy­kür­me­le­ri ta­kip­siz bı­ra­kıl­mak­ta, sözde ha­ne­dan dü­ğün­le­rin­de Ata­türk’e“Soy­suz” diyen tarih ca­hi­li ha­ya­sız­lar kol­lan­mak­ta, ken­din­ce din uy­du­rup fitne saçan hocakı­lık­lı had­siz­ler ko­ru­ma­lar­la ekran ekran do­laş­mak­ta­dır.429 sa­yı­lı yasa ile ku­ru­lan, ilk baş­ka­nı Milli Mü­ca­de­le kah­ra­ma­nı An­ka­ra Müf­tü­sü RıfatBö­rek­çi olan Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı’nın bugün ku­ru­luş amaç ve il­ke­le­rin­den ne denli sap­tı­ğıda or­ta­da­dır. Bu Cum­hu­ri­yet ku­ru­mu­nun ken­di­le­ri­ni Şey­hü­lis­lam sanan, elin­de kılıç Ata­türk’eha­ka­ret et­me­yi ma­ri­fet sayan, mil­le­tin pa­ra­sıy­la sefa süren sözde din adamı yö­ne­ti­ci­le­riİslam’a en büyük za­ra­rı ver­mek­te, din dışı saçma sapan fet­va­la­rıy­la hal­kı­mı­zı din­denso­ğut­mak­ta ve adeta em­per­ya­liz­min 100 yıl­lık Laik Cum­hu­ri­ye­ti kendi gü­dü­mün­de Orta Doğutipi bir Din Dev­le­ti­ne dö­nüş­tür­me pla­nı­nın de­ğir­me­ni­ne su ta­şı­mak­ta­dır.Keza Va­kıf­lar Genel Mü­dür­lü­ğü de ben­zer du­rum­da­dır. Bu kurum, vakıf adı al­tın­daya­sa­la­rın ar­ka­sın­dan do­la­nan ve Laik Cum­hu­ri­ye­tin al­tı­nı oyan ta­ri­kat - ce­ma­at ör­güt­len­me­le­ri­ni en­gel­le­ye­ce­ği­ne des­tek ol­mak­ta­dır.
Yine 429 sa­yı­lı yasa ile ku­ru­lan Genel Kur­may Baş­kan­lı­ğı ise, fi­ili­yat­ta yok gi­bi­dir.GenelKur­may Baş­kan­la­rı ne­re­dey­se Milli Sa­vun­ma Ba­kan­la­rı­nın staj­ye­ri ko­nu­mu­na ge­ti­ril­miş­tir.Çünkü; em­per­yal bir tuzak ol­du­ğu ve aylar ön­ce­sin­den bi­lin­di­ği bugün artık ik­ti­dar yan­daş­la­rıta­ra­fın­dan da açık­ça ifade edi­len 15 Tem­muz 2016 iha­ne­ti “Allah’ın lütfu” sa­yı­lıp fır­satbi­li­ne­rek Türk Or­du­su’nun ko­mu­ta bü­tün­lü­ğü da­ğı­tıl­mış, Kuv­vet Ko­mu­tan­la­rı MSB’nabağ­lan­mış, Ana­ya­sa­ya göre TSK’nın ko­mu­ta­nı olan Genel Kur­may Baş­ka­nı em­rin­de bir mangaas­ke­ri bile ol­ma­yan sem­bo­lik bir ma­ka­ma dö­nüş­tü­rül­müş­tür.Cum­hu­ri­yet Eği­tim Dev­ri­mi’nin te­me­li­ni oluş­tu­ran 430 sa­yı­lı Eği­tim Bir­li­ği (Tev­hi­diTed­ri­sat) Ya­sa­sı da artık sa­de­ce kâğıt üze­rin­de­dir. Bu yasa; eği­ti­mi çok baş­lı­lık­tan, çok dil­li­lik­ten ve he­def­siz­lik­ten kur­tar­mak, milli ni­te­lik­te ve tek oto­ri­te (Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı)al­tın­da yü­rü­tül­me­si­ni sağ­la­mak, çağ­daş, laik ve bi­lim­sel eği­tim­le “fikri hür, ir­fa­nı hür, vic­da­nıhür” ne­sil­ler ye­tiş­tir­mek amacı ile çı­ka­rıl­dı. Zira Cum­hu­ri­yet ku­rul­du­ğun­da Dev­let okul­la­rıya­nın­da, med­re­se­ler, mis­yo­ner okul­la­rı ve daha adı, amacı bi­lin­me­yen sa­yı­sız sözde eği­timku­ru­mu­nun fa­ali­yet gös­ter­di­ği kar­ma­ka­rı­şık bir eği­tim sis­te­mi (!) vardı.
 Böyle za­val­lı birsis­tem­le top­lu­mun ni­te­lik­li eği­tim al­ma­sı, uygar dün­ya­da yer bul­ma­sı el­bet­te müm­künde­ğil­di. Yasa bu içler acısı tab­lo­yu hızla de­ğiş­tir­di. De­ğiş­tir­dik­çe de, başta ta­ri­kat­lar olmaküzere bütün em­per­ya­list iş­bir­lik­çi­le­ri­ni, Cum­hu­ri­yet düş­man­la­rı­nı, mis­yo­ner­le­ri ve dev­let­le­ri­ni kar­şı­sın­da buldu.
 Karşı Dev­rim güç­le­ri her fır­sat­ta Laik Eği­ti­mi yok etmek, es­ki­yedön­mek için ey­le­me geç­ti­ler ve dün­ya­ya örnek olan ba­şa­rı­la­ra imza atan Ke­ma­list Cum­hu­ri­yet’in önünü kes­ti­ler. Pa­ra­sız, milli ve laik eği­ti­min ye­ri­ni pa­ra­lı, gayri milli ve din­sel eği­tim aldı. Bugün ül­ke­miz­de Sü­ley­man­cı­sın­dan Men­zil­ci­si­ne Ata­türk, Laik Cum­hu­ri­yet veBi­lim­sel Eği­tim kar­şı­tı ta­ri­kat ve ce­ma­at­le­rin ta­ma­mı­nın “Eği­tim” ku­rum­la­rı var. 4+4+4 tu­za­ğıile 11 yıl ke­sin­ti­siz (5 yıl il­ko­kul, 3 yıl or­ta­okul, 3 yıl lise) temel eği­tim or­ta­dan kal­dı­rıl­dı. Köyokul­la­rı­mız, Ya­tı­lı İlköğ­re­tim Bölge Okul­la­rı­mız (YİBO) ka­pa­tıl­dı. Eği­tim­de fır­sat eşit­li­ği bi­ti­ril­di.Genç­le­ri­mi­zin % 72’si yurt dı­şı­na gitme uğ­ra­şın­da. Ço­cuk­la­rı­mız Türk­çe oku­du­ğu­nu an­la­ma­da72 ülke ara­sın­da 54. sı­ra­da. PİSA de­ğer­len­dir­me­le­rin­de nal top­lu­yo­ruz. Ze­ka­nın bi­lim­seleği­tim­le ge­liş­ti­ri­le­bil­di­ği ger­çe­ği­ni yad­sı­dı­ğı­mız için Ulus­la­ra­ra­sı sı­ra­la­ma­da or­ta-ge­ri zekadü­ze­yin­de de­be­le­ni­yo­ruz.
 Ama ne gam; var­sıl azın­lık için İngi­liz­ce, Fran­sız­ca, Al­man­ca,İtal­yan­ca eği­tim veren ko­lej­le­ri­miz, yıl­lık üc­re­ti 500 - 600 bin li­ra­yı aşan Özel Okul­la­rı­mız,yan­daş­la­ra leb­le­bi gibi aka­de­mik ünvan da­ğı­tan sözde üniver­si­te­le­ri­miz var. Yok­sul mil­yon­lariçin ta­şı­ma­lı eği­ti­mi­miz, Ya­tı­lı Kuran Kurs­la­rı­mız, okul­lar­da imam­la­rı­mız, sı­nıf­lar­da maketme­zar­la­rı­mız, so­kak­lar­da ica­zet kut­la­ yan tümen tümen ha­fız­la­rı­mız, kin­dar ve din­dar ne­sil­ler ye­tiş­ti­ren müf­re­da­tı­mız, Di­ya­net Aka­de­mi­miz, ÇEDES ve ben­ze­ri pro­je­le­ri­miz, ta­ri­kat pro­to­kol­le­ri­miz var.
 Tabii so­rar­sa­nız Tev­hi­di Ted­ri­sat Ya­sa­mız yü­rür­lük­te ve Ba­kan­lı­ğın adı da hâlâ Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı!!!Os­man­lı’yı ba­tı­ran bilim düş­ma­nı ka­fa­la­rın 100 yıl sonra şe­ri­at ve hi­la­fet çağ­rı­la­rı ile or­ta­lı­ğa dö­kül­me­si­ne göz yu­mul­ma­sı, Ana­ya­sal ku­rum­la­rın iş­lev­siz­leş­ti­ril­me­si, Cum­hu­ri­yet Eği­tim Sis­te­mi­nin 100 yıl ön­ce­nin çağ, akıl ve bilim dışı çık­ma­zın­da so­luk­suz bı­ra­kıl­ma­sı ne büyük gaf­let, ne af­fe­dil­mez da­lâ­let, ne ta­rif­siz acı­dır!Ata­türk’ün “Eği­tim­dir ki, bir mil­le­ti ya özgür ba­ğım­sız, şanlı yük­sek bir top­lu­luk ha­lin­deya­şa­tır, ya da esa­ret ve se­fa­le­te terk eder.” söz­le­riy­le ya­şam­sal öne­mi­ne işa­ret et­ti­ği Bi­lim­selEği­tim Sis­te­mi ye­ni­den hayat bul­ma­dan, Ay­dın­lan­ma Dev­rim­le­ri ye­ni­den dev­le­tin te­me­li­neyer­leş­ti­ril­me­den, Cum­hu­ri­yet ku­ru­luş ayar­la­rı­na dön­me­den hiç­bir so­ru­nu­mu­zuaşa­ma­ya­ca­ğı­mız artık an­la­şıl­ma­lı­dır.

Si­ya­set ku­ru­mu­nu, yargı, ya­sa­ma, yü­rüt­me or­gan­la­rı­nı ve her dü­zey­de­ki dev­letyö­ne­ti­ci­le­ri­ni uya­rı­yo­ruz!Bu gidiş, iyi gidiş de­ğil­dir! Sonu Af­ga­nis­tan ol­mak­tır, Irak, Su­ri­ye, Libya gibi kana bu­lan­mak­tır! 
Ata­türk’ün “Ta­ri­hi­mi­zi oku­yu­nuz din­le­yi­niz. 
Gö­rür­sü­nüz ki, mil­le­ti mah­ve­den, esir eden,ha­ra­be­den fe­na­lık­lar hep din ör­tü­sü al­tın­da­ki küfür ve me­la­net­ten gel­miş­tir” uya­rı­sı­nıunut­ma­yın! 
Meş­ru­iyet kay­na­ğı­nı­zın tar­tı­şıl­ma­sı­na izin ver­me­yin! Bin­di­ği­niz dalı kes­me­yin!
 Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği;
 Cum­hu­ri­ye­tin 101. ve 3 Mart Dev­rim Ya­sa­la­rı­nın 100.yı­lın­da bu fe­la­ket­li gi­di­şe son ver­mek için tek ça­re­nin bir an önce Ata­türk’ün akıl ve bilim yo­lu­na gir­mek ol­du­ğu inan­cı ve Ke­ma­lizm’in namus se­si­ni yur­du­muz se­ma­la­rı­na bir “Sis Çanı” gibi asa­rak  mil­le­ti­miz­le bir­lik­te Ye­ni­den Ata­türk Cum­hu­ri­ye­ti’ne ulaş­ma ka­rar­lı­lı­ğı ile Genç­li­ğe Hi­ta­be’den al­dı­ğı gö­re­vi­nin ba­şın­da­dır.

DAHOT’TAN AÇIKLAMA: BAŞKAN GENÇAY’I FESTİVAL PROGRAMIMIZA DAVET ETTİK DAHOT’TAN AÇIKLAMA: BAŞKAN GENÇAY’I FESTİVAL PROGRAMIMIZA DAVET ETTİK

HABER: ELİF DİKBAŞ 

Editör: Ergun Korkmaz