Ya­zı­mı­zın baş­lı­ğı rah­met­li Atil­la İlhan’ın “Ben sana mec­bu­rum” isim­li şi­irin­de­ki “Ağaç­lar son­ba­ha­ra ha­zır­la­nı­yor/İstan­bul o eski İstan­bulm­dur.?” mıs­ra­la­rı gibi oldu ancak bu ko­nu­da­ki me­ra­mı­mı­zı an­la­ta­cak başka da bir baş­lık bu­la­ma­dı­ğı­mı­zı be­lirt­mek is­te­riz.

Ön­ce­ki gün uzun yıl­lar AK Par­ti­de mil­let­ve­kil­li­ği dahil son de­re­ce önem­li gö­rev­ler yap­tık­tan sonra An­ka­ra’da sade bir hayat ya­şa­yan dos­tu­muz bu­ra­da­ki bir me­se­le ile il­gi­li biz­den yar­dım is­te­di­ği­ni be­lirt­ti.

Biz bu ta­le­be “Hal­le­de­riz” ce­va­bı­nı ver­dik­ten sonra “-Sa­yın ve­ki­lim AK Parti 2002 yı­lın­dan iti­ba­ren ke­sin­ti­si­zi bir şe­kil­de ik­ti­dar­da do­la­yı­sı ile kendi par­ti­sin­den ol­ma­yan başka hiç kim­se­ye hayat hakkı ta­nı­mı­yor, bu kadar par­ti­ci­lik olur mu.?” de­di­ği­miz anda “-Ar­tık senin an­lat­ma­ya ça­lış­tı­ğın AK Parti kal­ma­dı özel­lik­le Cum­hur­baş­kan­lı­ğı hü­kü­met sis­te­mi­ne ge­çil­dik­ten sonra hem AK Par­ti­de­ki hemde Tür­ki­ye’deki parti ve par­ti­ci­lik an­la­yı­şı kök­ten de­ğiş­ti, daha açık bir ifade ile son 6-7 yıl­dır AK Parti yok sa­de­ce Recep Tay­yip Er­do­ğan var, İnan­mı­yor­san AK Par­ti­nin ku­ru­luş gün­le­rin­de­ki kad­ro­la­rı­na bak birde şimdi bak ne demek is­te­di­ği­mi çok rahat bir şe­kil­de an­la­ya­cak­sın” ce­va­bı­nı verdi.

AK Par­ti­nin ku­rul­du­ğu gün­den beri sa­de­ce ve sa­de­ce Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ka­riz­ma­sı ile yü­rü­dü­ğü, ik­ti­dar ol­du­ğu ol­duk­tan sonra da ik­ti­dar­da kal­dı­ğı ta­raf­lı ta­raf­sız hemen her­kes ta­ra­fın­dan kabul edi­li­yor.

Böyle bir sü­reç­te mer­ke­zin­de Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın ol­du­ğu bir si­ya­si ku­rum­da parti kad­ro­la­rı­nın ta­ma­men de­ğiş­ti­ği­ni kabul et­tik­ten sonra parti teş­ki­lat­la­rı­nın sa­de­ce Er­do­ğan’a yük ol­mak­tan başka bir işe ya­ra­ma­dı­ğı da parti içe­ri­sin­de bile kabul edi­li­yor.

Bu an­lat­tık­la­rı­mız zaten seçim so­nuç­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da da çok net bir şe­kil­de or­ta­ya çı­ka­cak­tır, Dik­kat edi­lir­se 2018 yı­lın­da ya­pı­lan se­çim­de de 14 mayıs ve 28 mayıs ta­ri­hin­de de ya­pı­lan se­çim­ler­de AK Par­ti­nin al­dı­ğı oyun Er­do­ğan’ın al­dı­ğı oyun çok ama çok ge­ri­sin­de kal­dı­ğı net bir şe­kil­de gö­rü­le­cek­tir.

Bu kadar uzun bir süre ik­ti­dar­da kalan bir si­ya­si par­ti­de de­ği­şim el­bet­te ki ka­çı­nıl­maz, bir ta­raf­tan geçip giden yıl­lar bir ta­raf­tan dünya ile bir­lik­te Tür­ki­ye’de de­ği­şen ko­şul­lar si­ya­si par­ti­le­ri de ora­dan oraya sa­vu­rup du­ru­yor.

Bu kadar de­ği­şim içe­ri­sin­de yıl­lar yılı tek ba­şı­na ik­ti­dar­da bu­lu­nan bir si­ya­si par­ti­nin şimdi bir­bi­ri­ne asla ben­ze­me­yen 5-6 si­ya­si parti ile ancak ik­ti­dar­da kal­ma­ya ça­lış­ma­sı bun­dan son­ra­sı için­de bir yol ha­ri­ta­sı olsa gerek.

Dünya aynı kal­mı­yor

Tür­ki­ye aynı kal­mı­yor

Do­la­yı­sı ile AK Par­ti­nin de aynı kal­ma­sı­nı hiç kimse bek­le­me­sin.

Zira de­ği­şim ka­çı­nıl­maz.