Ya­şa­mı an­lam­lı kılan, al­gı­la­ma, yo­rum­la­ma ve kur­gu­la­ma­dır. Al­gı­la­ma far­kın­da­lı­ğın ka­nı­tı­dır. Far­kın­da­lık­tan yok­sun olan­lar, var­lı­ğı­nın sa­hi­bi ol­mak­ta zor­la­nır. Bu ya­nıy­la, emir al­ma­ya açık­tır; başka bir bi­çim­de ifade eder­sek, üret­me yok­su­nu­dur ve özgür de­ğil­dir. Üret­mek ve ya­rat­mak öz­gür­lük ister. Bu ye­ti­den yosun olan­la­rın ya­şam­la­rı aksak olur ve yok­sun­luk­lar onu muh­taç kılar. Muh­taç olan­la­ra akıl ve­ren­ler çok olur. Ve muh­taç­lar, ya­şa­ma­ya da muh­taç bı­ra­kıl­mış olur­lar. Yo­rum­la­ma bilgi ve fikir sa­hi­bi ol­ma­yı ge­rek­ti­rir. Bu ko­nu­da ge­rek­li or­ta­mı ha­zır­la­ma­sı ge­re­ken dev­let­tir. Dev­let tüm va­tan­daş­la­rı­nı as­ga­ri ola­rak be­lir­li bir dü­ze­ye eriş­ti­recek ola­nak­la­rı sağ­lar­ken; özel du­rum­da olan­lar için­de ge­rek­li ön­lem­le­ri alır. Ge­le­lim kur­gu­ya; kurgu ön gö­re­bi­lir­lik­tir. Ne is­te­di­ği­ni bilen kişi bunun as­ga­ri ge­rek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­rir. Bilgi bi­linç ve kül­tür, görüş me­sa­fe­si­ni ar­tı­rır. Ya­rın­la­ra iliş­kin istem ve öne­ri­ler­de bu­lu­na­bil­mek için az da olsa, ge­le­ce­ği gör­mek ge­re­kir.
X
Dik du­ran­lar, men­fa­ati için eği­len­le­re batar!
X
Alış­kan­lık­la­rı­nı de­ğiş­tir­me­yen de­ği­şe­mez!
X
Açığı veya za­fi­ye­ti olan­la­rı, kirli iş­le­re sü­rer­ler!
X
Dik­ta­tör, ilk se­çi­mi ka­za­nır; son­ra­ki­le­ri kay­bet­mez!
X
Umut varsa, açlık ge­çi­ci­dir!
X
Aç­lık­la umut­suz­lu­ğun ol­du­ğu yerde, ya­şa­mak so­luk­suz kalır.
X
Var­lı­ğı geç­miş­te kalan, ge­le­ce­ğe tu­tu­na­maz!
X
Ger­çek tanrı, ger­çek­le­rin far­kın­da olan­dır!
X
Ya­rat­mak, baş­kal­dı­rı ile baş­lar!
X
Çığ, yolda büyür.
X
Sıcak para, pa­ra­sı ol­ma­yan­la­rı yakar!
X
Kör ka­ran­lık­lar­da ay­dın­lı­ğın kom­şu­su­dur!
X
Ada­le­ti ol­ma­ya­nın iti­ba­rı da olmaz!
X
Umut­lar çö­zü­lün­ce, düş­ler sen­de­ler.
X
Pay­laş­mak acıyı azal­tır, se­vin­ci ço­ğal­tır.
X
De­ği­şi­me uyum, de­ği­şe­rek veya de­ğiş­ti­re­rek sağ­la­nır.
X
Kör mu­ha­fa­za­kâr­lık ile topal mil­li­yet­çi­li­ğin yolu uçu­rum­da biter!
X
Ege­men­ler ce­ha­le­ti, ca­hil­le­rin sır­tın­dan ay­dın­la­ra karşı silah ola­rak kul­la­nır­lar!
X
Oto­ri­ter yö­ne­tim­ler ken­di­le­rin­den başka oto­ri­te ta­nı­ma­dık­la­rı için, se­ra­la­rın­da sanat ye­şer­mez!
X
Her öğün ken­di­si­ni yiyip tü­ket­mek­tir iş­siz­lik!
X
Se­çi­len­ler, ken­di­le­ri­ni se­çen­le­rin ka­li­te­si­ni yan­sı­tır.
X
Kötü yö­ne­ti­ci, kötü se­çi­ci­le­rin ese­ri­dir!
X
Biz­den uzak­laş­tık­la­rı kadar, in­san­lık­tan da uzak­laş­tı­lar!
X
Ya­la­nın önün­de ar­sız­lık ve utan­maz­lık, ar­ka­sın­da çıkar var!
X
Soyut inan­ma her şey üret­me po­tan­si­ye­li­ne sa­hip­tir! Ege­men­le­rin, top­lum ya­ra­rı adı al­tın­da üre­te­rek uy­gu­la­dık­la­rı çö­züm­ler ters akın­tı­lar bi­leş­ke­si­dir. Top­lu­mun çı­ka­rı yüzey akın­tı­sı ile gö­rü­nür kı­lı­nır­ken; ege­men­le­rin çı­ka­rı dip akın­tı­sıy­la gö­rün­mez kı­lı­nır(!)