Olay, sabah erken sa­at­ler­de Uzun Çarşı’da bu­lu­nan bir ça­ma­şır­cı dük­ka­nın­da mey­da­na geldi. Edi­ni­len bil­gi­ye göre, 19 ya­şın­da­ki İbra­him Olece, eski kız ar­ka­da­şı ol­du­ğu öğ­re­ni­len ve ken­di­sin­den ay­rı­lan 17 ya­şın­da­ki Ömür Aslan’ın ça­lış­tı­ğı ça­ma­şır­cı dük­ka­nı­na geldi. Olece dük­ka­nın önüne gelip sırt çan­ta­sın­da ge­tir­di­ği si­la­hı çı­ka­rıp Aslan’ı dük­kan içe­ri­sin­de ko­va­la­ma­ya baş­la­dı. Olece, genç kızı si­lah­la vurdu. Genç kız kan­lar içe­ri­sin­de yerde ka­lır­ken, Olece son­ra­sın­da ise kendi ka­fa­sı­na si­lah­la ateş etti. Silah se­si­ni duyan va­tan­daş­lar 112 Acil Çağrı Mer­ke­zi’ne ih­bar­da bu­lun­du. Ya­pı­lan ihbar son­ra­sın­da olay ye­ri­ne sağ­lık ve polis ekip­le­ri sevk edil­di. Sağ­lık ekip­le­ri Olece ve Aslan’ın olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni tes­pit etti. Olay yeri in­ce­le­me­si­nin ar­dın­dan iki gen­cin can­sız be­den­le­ri Na­zil­li Dev­let Has­ta­ne­si mor­gu­na kal­dı­rıl­dı.

A W162294 01

"Genç kızı an­ne­si işe bı­rak­mış"
İki gen­cin daha önce başka bir iş ye­rin­de be­ra­ber ça­lış­tık­la­rı, Ömür Aslan’ın son­ra­sın­da şim­di­ki iş ye­rin­de ça­lış­ma­ya baş­la­dı­ğı ve İbra­him Olece’den ay­rıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. Olece’nin kı­zı­nı ra­hat­sız ede­ce­ği­ni dü­şü­nen genç kızın an­ne­si­nin, Aslan’ı sabah işe gi­der­ken yal­nız bı­rak­ma­dı­ğı be­lir­til­di. Ay­rı­ca ha­ya­tı­nı kay­be­den iki gen­cin aile­le­ri ve ya­kın­la­rı ise olay ye­ri­ne ge­le­rek sinir krizi ge­çir­di. Polis ekip­le­ri bir yan­dan genç­le­rin aile­le­ri­ni sa­kin­leş­tir­me­ye ça­lı­şır­ken, bir yan­dan da olay ye­rin­de top­la­nan me­rak­lı ka­la­ba­lı­ğı da­ğıt­ma­ya ça­lış­tı.(İHA)

A W162294 04

A W162294 07

A W162294 05

Didim’de 51  göçmen, 3 kaçakçısı yakalandı Didim’de 51 göçmen, 3 kaçakçısı yakalandı