4. Lavanta Festivali başladı! 4. Lavanta Festivali başladı!

Didim Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Barış Şam, as­ga­ri üc­re­te yeni yıl iti­ba­riy­le yüzde 49 ora­nın­da artış ya­pıl­ma­sıy­la bütün ma­li­yet­le­rin art­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, Didim’deki ula­şım sek­tö­rün­de­ki es­naf­la­rın zor gün­ler ya­şa­dı­ğı­nı ve kon­tak aça­ma­ya­cak du­ru­ma ge­lin­di­ği­ni söy­le­di.
Didim Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Barış Şam, as­ga­ri üc­re­te ya­pı­lan yüzde 49'luk artış son­ra­sı es­naf­la­rın mev­cut fiyat ta­ri­fe­le­riy­le zor gün­ler ya­şa­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Di­dim­li şo­för­le­rin zor gün­ler ya­şa­dı­ğı­nı ve kon­tak aça­ma­ya­cak du­ru­ma gel­di­ği­ni be­lir­ten Oda Baş­ka­nı Şam, toplu ta­şı­ma­ya zam ya­pıl­ma­sı için UKOME’ye baş­vur­duk­la­rı­nı ha­tır­la­ta­rak, “Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ula­şım Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi (UKOME), geç­ti­ği­miz gün­ler­de ilk top­lan­tı­sı­nı ger­çek­leş­tir­di ama biz­le­rin zam ta­le­bi gö­rü­şül­me­di. 1 Ocak iti­ba­riy­le as­ga­ri üc­re­te yüzde 49 ora­nın­da artış ya­pıl­ma­sıy­la akar­ya­kıt­tan tutun, yedek parça fi­yat­la­rı­na, tamir ba­kı­ma kadar her şeye zam geldi. Yedek Parça, şoför, per­so­nel ve akar­ya­kıt ma­li­yet­le­ri her gün bizi içe­ri­ye so­ku­yor. Es­na­fı­mız kon­tak aça­cak du­rum­da değil” dedi.

şoförler odası (2)-4
Aydın böl­ge­si­ne bak­tık­la­rın­da en uzun şehir içi me­sa­fe­si­nin Didim’de ol­du­ğu­nu ve il­çe­de­ki şehir içi mi­ni­büs­le­ri ile tak­si­le­rin ciddi an­lam­da zarar et­tik­le­ri­ni ifade eden Didim Odası Baş­ka­nı Barış Şam, “Bu ra­kam­lar­la, ta­ri­fe­ler­le ayak­ta ka­la­ma­yız. Diğer tüm sek­tör­ler­de fiyat ta­ri­fe­le­ri oda­lar ara­cı­lı­ğıy­la Esnaf Oda­la­rı Bir­li­ği ta­ra­fın­dan es­na­fa ve­ri­lir­ken, toplu ula­şım zam­la­rı be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın iki du­da­ğı ara­sın­da ka­lı­yor. Bu yüz­den özel­lik­le seçim dö­nem­le­rin­de baş­kan­lar zam yap­ma­ya ya­naş­mı­yor. Es­na­fı­mız be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın si­ya­set mal­ze­me­si ol­ma­ma­lı. Ül­ke­mi­zin en yük­sek nü­fus­lu iki şehri İstan­bul ve An­ka­ra’da toplu ula­şı­ma zam ya­pı­lır­ken, bizim zam ta­le­bi­miz Aydın’da UKOME top­lan­tı­sı gün­de­mi­ne dahi alın­mı­yor. Hü­kü­me­ti­miz bu du­ru­ma bir el at­ma­lı ve bu yet­ki­yi be­le­di­ye­le­rin elin­den ala­rak, se­ne­de bir kez ula­şım sek­tö­rü­ne tüm ma­li­yet­ler çer­çe­ve­sin­de artış yap­ma­lı” diye ko­nuş­tu.
Aydın’daki tüm oda baş­kan­la­rı­na da ses­le­nen Şam, “Oda­lar, sa­de­ce es­na­fın­dan aidat alan ku­rum­lar ol­ma­ma­lı. Es­na­fı­mı­zın hak­kı­nı so­nu­na kadar sa­vun­ma­lı­yız. Biz­ler bu­ra­da es­na­fı­mı­zın yü­zü­ne dahi ba­ka­maz du­ru­ma gel­dik. Didim’deki toplu ta­şı­ma es­na­fı­mız, artan ma­li­yet­ler kar­şı­sın­da kon­tak­la­rı ka­pat­ma nok­ta­sı­na geldi” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

HABER: ELİF DİKBAŞ 

Editör: Ergun Korkmaz