18 Mart Şe­hit­ler Günü ve Ça­nak­ka­le Za­fe­ri­nin 109. Yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la çe­lenk koyma tö­re­ni­nin ar­dın­dan kut­la­ma prog­ra­mı ger­çek­leş­ti­ril­di.
Didim Ti­ca­ret Odası’nda ger­çek­le­şen prog­ra­ma Didim Kay­ma­ka­mı Can Kazım Ku­ru­ca, Didim Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Albay Ali Saçan, Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı A. Deniz Ata­bay, Didim Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Anıl Altay, Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Didim tem­sil­ci­si Aydın Öz­türk, kurum mü­dür­le­ri, si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri, bazı be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı ve mec­lis üyesi aday­la­rı, as­ke­ri erkan ve öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı.

Çanakkale (4)
ÇA­NAK­KA­LE BÜYÜK BİR MÜ­CA­DE­LENİN ADI­DIR
Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan günün anlam ve öne­mi­ne iliş­kin ko­nuş­ma­yı Efe­ler Or­ta­oku­lu Mü­dü­rü Ali Rıza Özgeç yaptı. Özgeç ko­nuş­ma­sın­da şun­la­rı kay­det­ti; “Bugün, sev­da­lı­sı­nı ge­ri­de bı­ra­kıp, ana­sı­nın na­sır­lı el­le­ri­ni öpüp biz­ler için kav­ga­ya tu­tu­şan­la­rı, İstik­ba­li­miz için is­tik­lal mü­ca­de­le­si ve­ren­le­ri, sa­vaş­tan barış çı­kar­tan­la­rı, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­ze önsöz ya­zan­la­rı an­ma­ya gel­dik. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri, tarih bo­yun­ca hiç­bir mil­le­te nasip ol­ma­yan ve yüce Türk mil­le­ti­nin kah­ra­man ev­lat­la­rın­ca ve­ri­len bir büyük mü­ca­de­le­nin adı­dır. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri, asır­lar­dır yor­gun düş­müş bir mil­le­tin, var­lı­ğı­nı ve ba­ğım­sız­lı­ğı­nı devam et­tir­me­ye yemin et­ti­ği bir mü­ca­de­le­dir. Mus­ta­fa Kemal, aman­sız­ca devam eden sa­vaş­ta cep­ha­ne­si biten as­ker­le­ri­ne Süngü tak- em­ri­ni ve­re­rek yıl­lar­ca Türk Mil­le­ti­nin ha­fı­za­sın­dan si­lin­me­yecek olan "Ben size ta­ar­ruz em­ret­mi­yo­rum. Öl­me­yi em­re­di­yo­rum. Biz ölün­ce­ye kadar ge­çecek zaman için­de ye­ri­mi­ze başka kuv­vet­ler ve başka ko­mu­tan­lar ge­çe­bi­lir." söz­le­ri­ni söy­le­miş­tir. Böy­le­ce o güne kadar ta­ri­hin ya­şan­mış en büyük siper sa­va­şı baş­la­mış­tır. Uzun süren mü­ca­de­le­ler son­ra­sın­da par­lak umut­lar­la ka­ra­ya ayak basan bir­le­şik düş­man or­du­su 1916 kı­şın­da boz­gu­na uğ­ra­ya­rak çekip git­mek zo­run­da bı­ra­kıl­mış­tır. Gazi Mus­ta­fa Kemal, kah­ra­man Türk as­ke­riy­le düş­man güç­le­ri­ne "Ça­nak­ka­le Ge­çil­mez" de­dirt­miş­tir.” ifa­de­le­ri­ne yer verdi. Özgeç ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da min­net ve şük­ran­la­rı­nı su­na­rak “Şe­hit­le­ri Anma Gü­nüy­le bir­lik­te Ça­nak­ka­le Za­fe­ri ola­rak da kut­la­dı­ğı­mız bu an­lam­lı günde biz­le­re bugün yüz ya­şı­nı dol­dur­muş, ba­ğım­sız, başı dik bir ül­ke­yi miras bı­ra­kan başta Büyük Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve mü­ca­de­le ar­ka­daş­la­rı olmak üzere, on­la­rın kur­du­ğu Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi ko­ru­mak ve kol­la­mak ül­kü­süy­le, ül­ke­mi­zin var­lı­ğı ve bü­tün­lü­ğü için dün ol­du­ğu gibi bugün de hiç dü­şün­me­den ca­nı­nı ver­miş tüm şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met, ga­zi­le­ri­mi­zi min­net­le anı­yor, aziz ha­tı­ra­la­rı önün­de say­gıy­la eği­li­yo­rum.” dedi. Ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan öğ­ren­ci­ler günün anlam ve öne­mi­ne iliş­kin şi­ir­ler okudu; video gös­te­ri­le­ri iz­let­ti­ril­di. Kut­la­ma kap­sa­mın­da Ça­nak­ka­le za­fe­ri­ni anım­sa­tan tür­kü­ler ses­len­di­ril­di. Kut­la­ma­lar kap­sa­mın­da Efe­ler Or­ta­okul öğ­ren­ci­le­ri­ni “Ha­tır­la” adıy­la ta­rih­sel sü­re­ci an­la­tan ora­tor­yo gös­te­ri­si büyük be­ğe­ni top­la­dı. Kut­la­ma­lar, 18 Mart Şe­hit­le­ri Anma Günü ve Ça­nak­ka­le Deniz Za­fe­ri do­la­yı­sıy­la dü­zen­le­nen resim, şiir ve mek­tup ya­rış­ma­sın­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri­nin ve­ril­me­siy­le sona erdi.

Çanakkale (6)

HABER: ELİF DİKBAŞ 
 

Çanakkale (7)

Çanakkale (14)

Çanakkale (9)

Çanakkale (15)

Çanakkale (16)

Çanakkale (17)

Didim’de deprem konferansı Didim’de deprem konferansı

Çanakkale (2)