Aydın'da kış mev­si­mi­nin önem­li fes­ti­val­le­ri ara­sın­da yer alan deve gü­reş­le­ri baş­lar­ken, se­zo­nun önem­li gü­reş­le­rin­den Dünya Ku­pa­sı gü­reş­le­ri de Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ön­cü­lü­ğün­de ger­çek­leş­ti­ril­di. Yoğun ka­tı­lı­mın ol­du­ğu et­kin­lik­te de­ve­ler şam­pi­yon­luk için kıran kı­ra­na gü­reş­ti.
Özel­lik­le Ege Böl­ge­si’nin kül­tü­rel fa­ali­yet­le­rin­den olan deve gü­reş­le­ri­nin önem­li ayağı olan Dünya Ku­pa­sı gü­reş­le­ri, Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ön­cü­lü­ğün­de ger­çek­leş­ti­ril­di. Ilı­ca­ba­şı Ayter Are­na­sı’nda ger­çek­le­şen gü­reş­ler­de peh­li­van de­ve­ler ma­ha­ret­le­ri­ni ser­gi­le­di. Aydın başta olmak üzere, çe­şit­li il­ler­den gelen 150 deve kıran kı­ra­na mü­ca­de­le etti. Dün day­lak gü­reş­le­ri ile baş­la­yan gü­reş­ler bugün de baş peh­li­van­la­rın ve özel mü­sa­ba­ka­lar­da ça­tım­la­rı ger­çek­leş­ti­ri­len de­ve­le­rin kar­şı­laş­ma­sı ile devam etti. Fes­ti­val ha­va­sın­da ger­çek­le­şen gü­reş­le­re va­tan­daş­lar ve de­ve­ci­le­rin il­gi­si yoğun oldu. Gerek Aydın’da ye­tiş­ti­ri­len ge­rek­se İran’dan ge­ti­ri­len de­ve­ler zaman zaman çırp­ma, zaman zaman da sağ ve sol tek­le­ri­ni gös­ter­di. Zaman zaman çatal kapan ile bir­bir­le­ri­ni bağ­la­yan de­ve­le­ri ayır­mak için ur­gan­cı­lar yoğun uğraş verdi. Baş­tan sona dost­luk mü­sa­ba­ka­la­rı şek­lin­de devam eden gü­reş­ler­de kı­ya­sı­ya mü­ca­de­le ya­şa­nır­ken, renk­li gö­rün­tü­ler de or­ta­ya çıktı.

Başından vurulmuş halde ölü bulundu Başından vurulmuş halde ölü bulundu

AW105261_01

“Ha­ri­ka bir or­ga­ni­zas­yon”
De­ve­ci­li­ğin bir kül­tür ol­du­ğu­nu ve devam et­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifade eden de­ve­ci­ler­den Ala­at­tin Ba­cak­sız, “Bu bir kül­tür. Ata­la­rı­mız­dan gelen bir kül­tür, devam et­me­si lazım. Kar­deş­lik, dost­luk yani bu. Hepsi bir arada ol­ma­sı lazım. Aydın bu ko­nu­da süper, çok güzel” dedi.
Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özlem Çer­çi­oğ­lu’nun her yıl çok güzel bir or­ga­ni­zas­yo­na imza at­tı­ğı­nı ifade eden de­ve­ci­ler­den Şükrü Gö­lük­çe­tin ise, "Yak­la­şık 23 yıl­dan beri bu de­ve­ci­lik ca­mi­ası­nın için­de­yim. Kendi kam­yon­la­rım var, de­ve­le­ri çe­ki­yo­rum. Bu şe­kil­de bu de­ve­ci­lik ca­mi­ası­na fay­da­mız varsa ne mutlu bize. Ka­ra­cen­net za­ma­nı­nı bi­li­rim ben. Ço­cuk­lu­ğu­muz­dan beri deve gü­reş­le­ri­nin için­de­yim. Ka­ra­cen­net, ipçi de­ve­le­ri­nin se­rü­ven­le­ri var hatta. Hatta o dö­nem­ler­de ip­çi­nin sa­hi­bi ce­za­evin­dey­di. Ka­ra­cen­net'le gü­re­şe­ce­ği zaman, izin­le çı­kar­dı­lar gel­di­ler ve öyle gü­reş­ti deve. Bu camia çok güzel bir camia. İnşal­lah bil­fi­il devam eder. Se­zo­nu­muz güzel. Ha­ri­ka gü­reş­ler olu­yor. Fakat bazı de­ve­ler şu anda tam bir şe­kil­de kız­mış değil. Baş­kan Çer­çi­oğ­lu, ger­çek­ten her sene çok güzel bir or­ga­ni­zas­yon ya­pı­yor. Ken­di­le­ri­ni teb­rik edi­yo­rum. Bu­ra­da­ki are­na­mız da çok güzel. Rahat bir şe­kil­de de­ve­le­ri­ni in­di­rip bağ­la­ya­bi­li­yor­lar. Gü­reş­ler ol­duk­ça güzel ge­çi­yor" dedi.
Şehit ce­na­ze­le­ri do­la­yı­sıy­la eğ­len­ce kıs­mı­nın baş­tan sona iptal edil­di­ği ve are­na­da davul zurna ça­lın­ma­sı­nın yasak ol­du­ğu gü­reş­le­ri, başta Aydın ve il­çe­le­ri olmak üzere ül­ke­nin de­ği­şik il­le­rin­den ve yurt dı­şın­dan çok sa­yı­da se­yir­ci iz­le­di.(İHA)

AW105261_05

Editör: Ergun Korkmaz