Aydın’da barajların doluluk seviyeleri belli oldu Aydın’da barajların doluluk seviyeleri belli oldu

Didim Be­le­di­ye Mec­li­si­nin Eylül ayı ola­ğan mec­lis top­lan­tı­sı­nın ilk otu­ru­mu­na CHP’li Se­vinç Ka­ra­taş, Ersan Kara ve İlyas Aydur, AKP’li Mev­lit Kan­dil ma­ze­ret­li ola­rak ka­tıl­ma­dı.

GÜN­DEM MAD­DE­LERİNE GEÇİLDİ
Gün­de­min ilk mad­de­si olan ‘’Al­tın­kum Ma­hal­le­si’nde yer alan ya­rı­ma­da­ya isim ve­ril­me­si’’ ko­nu­su­na iliş­kin ko­mis­yon ra­po­ru gö­rü­şü­le­rek, ko­mis­yon­dan gel­di­ği ha­liy­le oy bir­li­ğiy­le kabul edil­di.
Gün­de­min ikin­ci mad­de­si olan ‘’Hisar Ma­hal­le­si 1628 ada 200 par­sel ilave uy­gu­la­ma imar planı ‘’ ko­nu­lu ya­zı­sı gö­rü­şül­dü. Gün­dem mad­de­si oy bir­li­ğiy­le İmar ko­mis­yo­nu­na sevk edil­di.
Gün­de­min üçün­cü mad­de­si olan ‘’Kır­sal Ma­hal­le ve Kır­sal Yer­le­şik Alan Tes­pi­ti ‘’ ko­nu­lu ya­zı­sı gö­rü­şül­dü. Gün­dem mad­de­si oy bir­li­ğiy­le İmar ko­mis­yo­nu­na sevk edil­di.
Gün­de­min dör­dün­cü mad­de­si olan ‘’2024 Mali yılı Per­for­mans Prog­ra­mı’’ ya­zı­sı gö­rü­şül­dü. Gün­dem mad­de­si oy bir­li­ğiy­le Plan ve Bütçe ko­mis­yo­nu­na sevk edil­di.
Gün­de­min be­şin­ci mad­de­si olan Be­le­di­ye’nin 2024 Mali Yılı Büt­çe­si ile iz­le­yen 2025/2026 yılı bütçe tah­mi­ni gö­rü­şül­me­si, oy bir­li­ğiy­le plan ve bütçe ko­mis­yo­nu­na sevk edil­di.
Gün­de­min son mad­de­si olan ‘’2024 Mali Yı­lın­da uy­gu­la­na­cak Ücret Ta­ri­fe Cet­vel­le­ri­nin’’ gö­rü­şü­le­rek, oy bir­li­ğiy­le plan ve bütçe ko­mis­yo­nu­na sevk edil­di.
Ko­mis­yo­na sevk edi­len gün­dem mad­de­le­ri gö­rü­şül­mek üzere mec­li­sin ikin­ci otu­ru­mu 6 Ekim Cuma günü saat 15.00’da ger­çek­le­şecek.

HABER: ELİF DİKBAŞ

gdfterte