Didim Be­le­di­ye Mec­li­si Eylül ayı mec­lis top­lan­tı­sı için bir araya ge­lecek. Be­le­di­ye Mec­li­si 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu'nun 20. mad­de­si ge­re­ğin­ce 6 Eylül 2023 Çar­şam­ba günü saat 14:00’da Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı Mec­lis Top­lan­tı Sa­lo­nun­da 5 gün­dem mad­de­si da­hi­lin­de top­la­na­cak.

Gün­dem mad­de­le­ri şu şe­kil­de;

Kipaş Kağıt Fabrikası'ndaki yangın 16 saattir devam ediyor Kipaş Kağıt Fabrikası'ndaki yangın 16 saattir devam ediyor

1) Be­le­di­ye Mec­lis İmar Ko­mis­yo­nu­na sevk edi­len; İmar ve Şe­hir­ci­lik Mü­dür­lü­ğü 28.07.2023 tarih ve 2478 sa­yı­lı ‘’Efe­ler Ma­hal­le­si 396 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 par­sel­ler ile 1736 ada 1 par­sel uy­gu­la­ma imar planı de­ği­şik­li­ği’’ ko­nu­su­na iliş­kin ko­mis­yon ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si.
2) İmar ve Şe­hir­ci­lik Mü­dür­lü­ğü 01.09.2023 tarih ve 2960 sa­yı­lı ‘’Çam­lık Ma­hal­le­si 4523 ada 1 par­sel uy­gu­la­ma imar planı de­ği­şik­li­ği’’ ko­nu­lu ya­zı­sı­nın gö­rü­şül­me­si.
3) Mali Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü 28.08.2023 tarih ve 2210 sa­yı­lı ’’Yetki’’ ko­nu­lu ya­zı­sı­nın gö­rü­şül­me­si.
4) Mali Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü 31.08.2023 tarih ve 2220 sa­yı­lı ’’Öde­nek Ak­tar­ma’’ ko­nu­lu ya­zı­sı­nın gö­rü­şül­me­si.
5) Mali Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü 31.08.2023 tarih ve 2223 sa­yı­lı ’’Ek Öde­nek’’ ko­nu­lu ya­zı­sı­nın gö­rü­şül­me­si.

HABER: ERGUN KORKMAZ 

Editör: Ergun Korkmaz