Böl­ge­sel Ama­tör Lig 9 Gu­rup­ta oy­na­nan Aydın Der­bi­sin­de Didim Be­le­di­yes­por um­du­ğu­nu bu­la­ma­dı al­dı­ğı 3-0 lık ye­nil­gi ile ta­raf­tar­la­rı­nı üzdü.

Her iki ta­kı­mın baş­kan ve yö­ne­ti­ci­le­ri maçı bir­lik­te izlediler.Maçın ilk ya­rı­sı­nı Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı A.Deniz Ata­bay da iz­le­di.

Didim Be­le­di­yes­por ilk ya­rı­da daha atak baş­la­sa­da Yıl­dızs­por ilk ya­rı­da ra­ki­bi­ni dur­dur­ma­ya ça­lış­tı.. İlk ya­rı­sı gol­süz ka­pan­dı

İkinci ya­rı­da seyir zevki yük­sek bir maç izledik. Ev sa­hi­bi takım ikin­ci ya­rı­ya bir maç nasıl ka­za­nı­lır di­ye­rek ra­ki­bi­ne ders verdi.

İlk ya­rı­da oyuna ağır­lı­ğı­nı koyan Yıl­dızs­por 51 dak. aradığı golü buldu. Defanstan çıkan uzun topta Didim Be­le­di­ye de­fan­sı ile ka­le­ci an­la­şa­ma­dı araya giren Emir­han aşırt­ma bir vu­ruş­la ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di

57 dak.Mehmet in vu­ru­şu üst di­rek­ten döndü Yıl­dızs­por adına şans­sız bir da­ki­kay­dı.

Bas­kı­lı ve akıl­lı oyu­nu­nu sür­dü­ren Yıl­dızs­por Ali Kemal in asis­tin­de Ser­kan’ın plase vu­ru­şun­da topu uzak kö­şe­ye gön­der­di skoru 2-0 ta­şı­dı.

2 gol­den sonra oyu­nun tek ha­ki­mi Yıl­dızs­por oyunu daha da ra­ki­bin sa­ha­sı­na yıktı

Bu kez sağ­dan Ser­kan ın ge­tir­di­ği topta OMAR ın vu­ru­şu ile skor 3-0 oldu da­ki­ka­lar 77 gös­te­ri­yor­du.

Didim Be­le­di­yes­por ra­ki­bi kar­şın­da tel tel dö­kül­dü. Hiç­bir var­lık gös­te­re­me­di. Bence biraz ra­kip­le­ri­ne hafif gör­dük­le­ri­ni tah­min edi­yo­rum.

Aydın da bek­len­me­dik bir ye­nil­gi al­dı­lar. Didim Be­le­di­yes­por 36 pu­an­la 5 sı­ra­da yer alır­ken Yıl­dızs­por 29 pu­an­la 10 sı­ra­da yer aldı bir maçı eksik ola­rak.

Yıl­dızs­por’a Bor­no­vas­por dep­las­ma­nın­da ba­şa­rı­lar di­le­ye­lim.

Didim Be­le­di­yes­por 8 maç sonra gelen ye­nil­gi­nin şo­ku­nu ya­şa­dı.

Tüm dost­la­ra ar­ka­daş­la­rı­mı­za okur­la­rı­mı­za se­lam­lar sev­gi­ler..

Güzel gün­le­re
kalın sağ­lı­cak­la...