Venue Blue Point D-Ma­rin’de ger­çek­le­şen sezon açı­lı­şı­na Didim Kay­ma­ka­mı Can Kazım Ku­ru­ca, Didim Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Albay Ali Saçan, Didim Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Aydan Aşık Tur­gut ve da­vet­li­ler ka­tıl­dı.

Marinpa (9)
Sezon açı­lı­şın­da ilk ola­rak D-Ma­rin Tür­ki­ye Ülke Mü­dü­rü Can Akal­tan ko­nuş­ma yaptı. D-Ma­rin Tür­ki­ye Ülke Mü­dü­rü Can Akal­tan’ın yap­tı­ğı açı­lış ko­nuş­ma­sın­da “Didim Ma­ri­na'nın as­lın­da se­zo­nu Şubat ayın­da çekek se­zo­nuy­la baş­la­mış­tı. Bizim 72 bin met­re­ka­re­lik bir çekek sa­ha­mız var ve 400 ton­luk bir re­fi­ti­miz var. As­lın­da Didim Ma­ri­na, Ege'nin en önem­li bakım ona­rım ve refit mer­kez­le­rin­den bir ta­ne­si. Bu se­zo­nu da geçen sene gibi dolu dolu ge­çir­dik. Bu­ra­da bazı pay­daş­la­rı­mız da var, bazı ki­ra­cı­la­rı­mız var. Sa­de­ce Tür­ki­ye'den değil, yurt dı­şın­dan da bir­çok tek­ne­yi ül­ke­mi­ze ge­ti­rip bu­ra­da eko­no­mi­mi­ze katkı sağ­lı­yo­ruz.

DİDİM’DE SİNEK VE LARVALARA KARŞI İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR DİDİM’DE SİNEK VE LARVALARA KARŞI İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

EKOSİSTEME KATKI SAĞ­LA­MA­YI DÜ­ŞÜ­NÜ­YO­RUZ
Didim Ma­ri­na'dan ül­ke­miz­de­ki en büyük ka­pa­si­te­ye sahip. Ama bu­nun­la da ye­tin­mi­yo­ruz. Ma­lat­ya'da 41 met­re­ka­re­lik bir yerde güneş ener­ji­si hak edil­di. Yeni bir güneş ener­ji­si tan­te­mi­ni kur­mak is­ti­yo­ruz. ke­nar­la­rı­mız­da­ki elekt­ri­ği­mi­zi temiz ener­ji­den elde et­me­yi plan­lı­yo­ruz. Aynı za­man­da iki yüz bin met­re­ka­re yakın bir deniz sa­ha­mız var. Deniz pat­lı­can­la­rı vardı daha önce kaçak yol­lar­la ya­ka­la­nan. On­la­rı biz ma­ri­na­mı­zın ko­ru­ma sa­ha­sı­na dök­müş­tük. On­la­rın fo­toğ­raf­la­rı­nı gör­dük. Gi­de­rek bü­yü­yor­lar bu­ra­da ko­ru­mu sa­ha­sı­nın içe­ri­sin­de. Bunu bir adım ileri ta­şı­mak is­ti­yo­ruz. Ka­la­mar yu­va­sı pro­je­miz var. Önü­müz­de­ki 10 gün içe­ri­sin­de ka­la­mar yu­va­la­rın­dan ar­ka­daş­la­rı­mız ma­ri­na­mız içe­ri­sin­de ku­ra­cak­lar ve eko­sis­te­me bu şe­kil­de katkı sağ­la­ma­yı dü­şü­nü­yo­ruz.

Marinpa (8)
İŞİMİZDE DİJİTAL­LEŞTİK
Sen­sör­le­ri­miz var. Bi­li­yor­su­nuz yıl­lık tekne sa­hip­le­ri­mi­ze ver­di­ği­miz sen­sör­ler çok önem­li. Çünkü sen­sör­le­rin sa­ye­sin­de tek­ne­niz­de bir yan­gın çı­kar­sa, tek­ne­niz su alır­sa ya da tek­ne­niz­de bir ba­tar­ya ile il­gi­li sı­kın­tı olur­sa hem sizin hem de bizim ma­ri­na­mı­zın içe­ri­sin­dey­ken ha­be­ri­miz olu­yor. Bu yüz­den lüt­fen sen­sör­le­ri­ni­zi tak­ma­yı ihmal et­me­yin. Eğer siz tak­mak is­te­mi­yor­sa­nız, bize haber verin. Bizim tek­nik eki­bi­miz gelip size yar­dım­cı ola­cak­lar. D-ma­rin uy­gu­la­ma­sı üze­rin­den elekt­ri­ği­ni­zi ve su­yu­nu­zu di­le­di­ği­niz zaman açık ka­pa­ya­bi­le­cek­si­niz ve ne kadar tü­ket­ti­ği­ni­zi gö­re­bi­le­cek­si­niz. Yıl­lık kont­rat ye­ni­le­me­le­ri­miz­de de yine di­ji­tal­leş­tik. Tek tuşla ön bü­ro­ya gel­me­den ve imza at­ma­dan kont­rat­la­rı­nı­zı ye­ni­le­ye­bi­le­cek­si­niz.
FERİBOT SE­FER­LERİMİZ BAŞ­LI­YOR
Yeşil Mar­ma­ris'le bir­lik­te bu­ra­dan Leros'a ve Kos’a aynı za­man­da Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye'miz ve Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye'mizle or­tak­laş­tı­ğı­mız bir proje var. Didim'le Tur­gut Reis ara­sın­da 1 Tem­muz'dan iti­ba­ren dü­zen­li se­fer­ler ya­pıl­ma­sı ile il­gi­li ça­lış­ma­lar son hız ile devam edi­yor. Bu­ra­da Sayın Kay­ma­ka­mı­mı­za çok te­şek­kür etmek is­ti­yo­rum çünkü onun büyük des­te­ği var.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
SEZON HER ZAMAN OL­DU­ĞU GİBİ GÜZEL GEÇER
Didim Kay­ma­ka­mı Can Kazım Ku­ru­ca yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da “Tür­ki­ye'nin dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan Didim’e gelen çok kıy­met­li mi­sa­fir­le­ri­miz, D-Ma­rin'in sezon açı­lı­şı­na he­pi­niz hoş gel­di­niz, şeref ver­di­niz. Biz­ler Di­dim­li ol­mak­tan, Didim’de ol­mak­tan hep şeref duy­duk, onur duy­duk. Çünkü bi­li­yor ve ina­nı­yo­ruz ki ta­rih­ten gelen de­ğer­le­ri­miz­le biz gök­yü­zü­nün al­tın­da­ki en güzel yer­yü­zün­de ya­şı­yo­ruz. Dağ­la­rın­dan, yağ ova­la­rın­dan bal akan bir şeh­rin en kıy­met­li il­çe­sin­de­yiz. 90 ki­lo­met­re­lik sahil şe­ri­di­miz­le, mavi bay­rak­lı plaj­la­rı­mız­la, ter­te­miz ha­va­mız­la Didim ken­di­ne gelen bütün mi­sa­fir­le­ri aşık eden dün­ya­nın en güzel tu­rizm des­ti­nas­yon­la­rın­dan biri. Siz­ler de Didim'e, D-Ma­rin'e hoş gel­di­niz, şeref ver­di­niz. İnşal­lah önü­müz­de­ki sezon her zaman ol­du­ğu gibi güzel geçer. Siz­le­ri her dönem ol­du­ğu gibi gü­zel­ce ağır­la­rız. Bu­ra­da ol­mak­tan, bu­ra­da bu­lun­mak­tan biz­ler gibi siz­ler de keyif alır­sı­nız.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Sezon açı­lış prog­ra­mı açı­lış ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan canlı müzik din­le­ti­siy­le devam etti.

Marinpa (5)

HABER: ELİF DİKBAŞ 

Marinpa (6)

Marinpa (7)

Editör: Ergun Korkmaz