Didim Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan, Di­dim­li ço­cuk­la­ra yö­ne­lik baş­la­tı­lan si­ne­ma gün­le­ri her hafta cu­mar­te­si gün­le­ri Didim Be­le­di­ye­si Genç­lik Mer­ke­zi & Digem Sanat Aka­de­mi­si’nde devam edi­yor. Alice Ha­ri­ka­lar Di­ya­rın­da'yı arat­ma­ya­cak, fan­tas­tik ma­ce­ra­lar içe­ren müt­hiş bir çocuk ki­ta­bın­dan uyar­la­nan, yi­ye­ce­ğin gök­ten yağ­mur gibi yağ­dı­ğı bir ka­sa­ba­nın köf­te­ler ve ma­kar­na­lar­la dolu öy­kü­sü­nü an­la­tan Köfte Yağ­mu­ru 1 fil­mi­nin gös­te­ril­di­ği si­ne­ma gün­le­ri­ne Di­dim­li ço­cuk­lar büyük ilgi gös­ter­di.
Sa­lo­nu tıka basa dol­du­ran ço­cuk­lar, film son­ra­sı Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı A. Deniz Ata­bay’a te­şek­kür etti.

HABER: ELİF DİKBAŞ 

19 Mayıs kutlamaları Liseler arası Voleybol turnuvasıyla başladı 19 Mayıs kutlamaları Liseler arası Voleybol turnuvasıyla başladı

sinema (3)