Akbük İzci kam­pın­da ger­çek­le­şen 1. İller arası Ata­türk'ü anma hal­ter şam­pi­yo­na­sın­da spor­cu­lar ter döktü.
Dü­zen­le­nen şam­pi­yo­na­ya Didim Kay­ma­ka­mı Can Kazım Ku­ru­ca, Hal­ter Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Talat Ünlü, si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri, ant­re­nör­ler ve spor­cu­lar ka­tıl­dı.
Dü­zen­le­nen hal­ter şam­pi­yo­na­sı so­nun­da Didim Kay­ma­ka­mı Can Kazım Ku­ru­ca ve Tür­ki­ye Hal­ter Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Talat Ünlü ta­ra­fın­dan de­re­ce­ye gi­ren­le­re ödül­le­ri tak­dim edil­di.

HABER: ELİF DİKBAŞ 

Kaçarken ölümden döndüler Kaçarken ölümden döndüler

d078c63f-58f3-4b97-a605-c5ef6e1245ea

206fb370-aad9-4ea6-9c00-c8397d3c6974

348edc2a-cb8b-42d4-8856-1e1849e746e4

6184d15f-0975-4e7a-b25d-3f7af55e59a3

42a44dec-86a5-4941-b16d-d0e27b501cef